Mabion zmienia plany inwestycyjne dotyczące projektu budowy nowego zakładu – Mabion II

Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.
Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.
  • Zarząd Mabion w toku prac nad aktualizacją strategii w kierunku koncentracji Spółki na działalności CDMO, szczególnie w obszarze usług kontraktowego rozwoju, wytwarzania i analityki, zdecydował o zmianach w planach inwestycyjnych Spółki, wypowiadając w konsekwencji aktualną umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków” z 2018 r.
  • Mabion podtrzymuje plany rozbudowy istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim w 2023 roku, jak i budowy nowego zakładu Mabion II, stawiając przede wszystkim na istotne zwiększanie zdolności wytwórczych i analitycznych na rzecz klientów zewnętrznych
  • Dotychczasowy projekt inwestycyjny Mabion II (uwzględniony w umowie o dofinansowanie) koncentrował się na budowie zaplecza badawczo-rozwojowego, pozwalającego na opracowywanie własnych leków biologicznych; nie przewidywał rozbudowy mocy produkcyjnych Spółki
  • Rozbudowa mocy produkcyjnych istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim zaplanowana jest na 2023 rok z wykorzystaniem finansowania dłużnego, w tym miesiącu Mabion otrzymał zgodę komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na wsparcie projektu kwotą 15 mln USD
  • Realizacja projektu Mabion II stanowić będzie element zaktualizowanej strategii rozwoju Spółki nad którą toczą się obecnie prace

Mabion intensywnie rozwija się w obszarze CDMO, podczas gdy inwestycja na której budowę otrzymaliśmy dofinansowanie w 2018 roku, przede wszystkim skupiała się na stworzeniu zaplecza B+R dla rozwoju własnych leków biologicznych i z oczywistych przyczyn nie uwzględniała kluczowego obecnie dla nas istotnego zwiększenia mocy wytwórczych. Ten komponent produkcyjny naszej działalności, w powiązaniu z szerokim spektrum usług analitycznych, pozwoli nam pozyskiwać i dywersyfikować źródła przychodów, zwiększając możliwości świadczenia usług kontraktowych na rzecz klientów. To właśnie w skierowaniu działań Mabion na obszar wytwarzania kontraktowego upatrujemy największego potencjału rozwoju, dlatego wzięliśmy to pod uwagę przy dostosowaniu planów inwestycyjnych i podjęciu decyzji o wypowiedzeniu Umowy dofinansowania”mówi Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Umowa na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków” została zawarta z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w dniu 11 czerwca 2018 r., w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji projektu został określony w 2018 roku na ok. 173 mln PLN, a kwota dofinansowania wynosiła ok. 63 mln PLN. Mabion dotychczas wykorzystał płatności w łącznej wysokości ok. 0,3 mln PLN (Spółka zwróci tę kwotę w ostatecznych rozliczeniach projektu). Projekt zakładał realizację budowy Centrum Badawczo Rozwojowego do końca 2023 roku.

Jednym z priorytetów Zarządu Spółki jest transformacja Mabion, w firmę biofarmaceutyczną o zdywersyfikowanych przychodach i dużej skali działania w zakresie wytwarzania i szerokiej oferty usług specjalistycznych, co znajdzie odzwierciedlenie w strategii Spółki nad którą toczą się prace.

Obecnie Mabion realizuje usługi kontraktowe dla amerykańskiego partnera Novavax w zakresie m.in. wytwarzania antygenu do szczepionki przeciw COVID-19, poszerzone w ramach zawartych we wrześniu br. aneksów o możliwość rozpoczęcia produkcji antygenu szczepionki w wariancie Omicron. W celu intensyfikacji rozwoju Mabion prowadzi aktualnie prace przygotowawcze do rozbudowy istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim, która jest zaplanowana na przełom II i III kwartału 2023 roku. Rozbudowa zakładu zwiększy dostępne moce produkcyjne Spółki, zgodnie z planowanym rozwojem w obszarze świadczenia usług na rzecz kontraktowej produkcji w ramach CDMO.

„Współpraca z Novavax, włączając w to zawarte we wrześniu br. aneksy, to dla nas potwierdzenie dużego potencjału rozwoju w obszarze usług CDMO, do czego dążymy zarówno w średnim terminie w ramach rozbudowy istniejącego zakładu, jak i w długim terminie, myśląc o budowie nowego zakładu Mabion II. Obecnie prowadzimy działania mające na celu zabezpieczenie środków na inwestycje związane z doposażeniem istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim, do czego przybliżyła nas ostatnio zgoda komitetu kredytowego EBOR. Jednocześnie w Spółce kontynuowane są prace związane z aktualizacją strategii, która powinna uwzględniać dalszą niezbędną rozbudowę mocy wytwórczych” – komentuje Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mabion S.A.

Do roku 2021 Spółka koncentrowała się na rozwoju portfolio własnych produktów biologicznych. Zawarta umowa z amerykańskim podmiotem Novavax w październiku 2021 roku sprawiła, że Mabion z sukcesem zaczął komercjalizować zbudowane kompetencje i dokonał transformacji we w pełni zintegrowaną firmę biofarmaceutyczną certyfikowaną GLP i GMP wraz ze zintegrowanym CDMO w postaci analityki i wytwarzania kontraktowego. Skuteczna realizacja umowy z Novavax o wartości 372 mln USD została przedłużona do końca 2026 roku wskutek zawartych we wrześniu br. aneksów, z gwarantowanym poziomem przychodów co najmniej do końca 1H 2024 r. Aneksy poszerzyły ponadto zasady wynagradzania Mabionu o kolejny komponent – Spółka na ich podstawie będzie otrzymywała wynagrodzenie za wytworzone serie produktu lub wynagrodzenie za gotowość do wytworzenia produktu (rezerwacja mocy produkcyjnych). Aneksy rozszerzyły również współpracę o plany transferu technologii i wytwarzania substancji czynnej dla szczepionki w wersji Omicron.