Na Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych przeznaczono już kwotę 24 mln złotych

Piotr Gliński -Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego
Piotr Gliński -Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

W pierwszym konkursie Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na l. 2020-2030 wnioski złożyło 213 organizacji. Na dotacje w wysokości od 975 tys. do 1,950 mln złotych przeznaczono kwotę 24 mln złotych.

Utworzony z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego program oferuje po raz pierwszy w historii Polski systemowe wsparcie uniwersytetów ludowych na ogólnokrajową skalę. Uniwersytety ludowe, których tradycja w Polsce sięga przełomu XIX i XX wieku, to placówki świadczące usługi związane z zawodową lub niezawodową edukacją osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), działające w środowiskach wiejskich i małych miast, w warunkach utrudnionego dostępu do innych form takiej edukacji. UL-e wpływają na rozwój społeczności lokalnych, obok podnoszenia umiejętności i kompetencji wychowanków przyczyniając się m.in. do zachowywania oraz przekazywania tradycji i dziedzictwa narodowego.

Nabór w konkursie, którego operatorem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, trwał od 29 września do 26 października br. Organizacje mogły wnioskować o dofinansowanie realizacji zadań w ramach 4 priorytetów:

  • Priorytet 1 to wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne. Pochodzące z programu środki posłużą do rozwoju organizacji oraz efektywniejszej realizacji ich działalności statutowej poprzez m.in. podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu i wyposażenia oraz podnoszenie standardów zarządzania.
  • W ramach 2 priorytetu o wsparcie mogły wnioskować organizacje, które planują uruchomić nową placówkę prowadząca działalność oświatową i wychowawczą w myśl zasad metodologii grundvigiańskiej oraz te, które zamierzają reaktywować działalność wcześniej istniejącego uniwersytetu ludowego.
  • Priorytet 3 zakłada udzielenie wsparcia sieciom i federacjom organizacji obywatelskich działających w formule uniwersytetów ludowych.
  • W ramach Priorytetu 4 o wsparcie ubiegały się podmioty (w tym lokalne partnerstwa z udziałem uniwersytetów ludowych), których zadaniem będzie tworzenie i rozwój oferty w zakresie edukacji obywatelskiej.

– Cieszy nas, że w konkursie wpłynęło aż tyle wniosków, tym bardziej, że jest to pierwszy konkurs dedykowany rozwojowi Uniwersytetów Ludowych w Polsce. Ich działanie jest bardzo istotne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – wspierają aktywizację zawodową osób, które wypadły z rynku pracy lub chcą po prostu kontynuować swoją edukację, sprzyjają też integracji lokalnych społeczności i pielęgnowaniu lokalnej tradycji – wyjaśnia Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, operatora Programu.

Organizacje, które uzyskają dofinansowanie w ramach Programu, będą mogły realizować zadania w okresie od 18 czerwca 2020 do 31 grudnia 2022 r. Maksymalna wysokość dotacji, o jaką można się ubiegać wynosi:

  • 975 000 zł w Priorytecie 1 i 2,
  • 1 950 000 zł w Priorytecie 3,
  • 195 000 zł w Priorytecie 4.

W konkursie złożono łącznie 213 aplikacji (z czego: w Priorytecie 1 – 14 wniosków, w Priorytecie 2 – 145 wniosków, w Priorytecie 3 – 2 wnioski, a w Priorytecie 4 – 52 wnioski). Wszystkie organizacje pozytywnie przeszły ocenę formalną.

Najwięcej wniosków złożyły organizacje mające siedzibę w województwie małopolskim (22 wnioski), mazowieckim (20 wniosków) oraz kujawsko-pomorskim i wielkopolskim (po 19 wniosków). Średnia wnioskowana dotacja w konkursie wyniosła 607 271,22 zł: w Priorytecie 1 – 765 222,04 zł, w Priorytecie 2 – 740 825,89 zł, w Priorytecie 3 – 1 135 670,00 zł, a w Priorytecie 4 – 172 010,92 zł.

Po ocenie formalnej czas na ocenę merytoryczną. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane w II połowie listopada.