Noble Securities rekomenduje KUPUJ dla akcji MCI Management

0

Noble Securities rozpoczął wydawanie rekomendacji dla MCI Management od zalecenia KUPUJ. Cena docelowa akcji funduszu została wyznaczona na poziomie 13,56 zł, co daje 33-proc. potencjał wzrost wobec kursu z dnia publikacji raportu.

W raporcie z dn. 27 listopada 2013 r. analitycy Noble Securities wysoko ocenili potencjał wzrostu kursu akcji MCI Management. Podkreślili skuteczne dywersyfikowanie portfela inwestycyjnego, objawiające się w malejącej roli ABC Data w aktywach Grupy MCI, oraz ekspozycję portfela inwestycyjnego na kontynuację hossy w segmentach małych i średnich spółek.

Noble Securities podkreśla, że MCI posiada w portfelu spółki giełdowe. W przypadku ABC Daty spodziewają się silnego przyrostu wartości spółki na GPW jako pochodnej utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu wyników w połączeniu z hossą na GPW. Ponadto MCI planuje na lata 2014 i 2015 wyjścia z inwestycji portfelowych, co dobra koniunktura powinna ułatwić. Kolejnym, według Noble Securities, argumentem przemawiającym za atrakcyjnością akcji MCI jest potencjał rozwoju spółek portfelowych, co będzie przekładało się na wzrost wyników funduszu, a tym samym również kapitalizacji giełdowej.

Pozytywna ocena potencjału i perspektyw stojących przed spółkami portfelowymi MCI Management skłoniła analityków Noble Securities do wystawienia rekomendacji KUPUJ i ustalenia ceny docelowej w horyzoncie 9-miesięcznym na poziomie 13,56 zł. Ponieważ cena akcji w dniu wydania rekomendacji wynosiła 10,22 zł, potencjał wzrostowy kursu akcji MCI został oszacowany na 33 proc.

MCI została założona w 1999 roku, a dwa lata później zadebiutowała na GPW w Warszawie. W 2007 roku powstało MCI Capital TFI SA i model działania spółki zaczął być systematycznie przekształcany do formy, w której funkcjonuje obecnie. W modelu tym MCI Management S.A. jest spółką holdingową, a działalność związana z zarządzaniem aktywami jest skoncentrowana w Grupie Private Equity Managers S.A. (PEM), która jest spółką dominującą wobec MCI Capital TFI. MCI Capital TFI zarządza aktywami zgromadzonymi w Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych. Rozwiązanie takie zapewnia efektywne zarządzanie środkami, możliwość pozyskiwania funduszy od inwestorów zewnętrznych poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych oraz optymalizację podatkową.

Czytaj również:  MERIT INVEST S.A. zamierza zaangażować się w sektor Private Banking - Wealth Management.

Na koniec 3Q2013 wartość aktywów pod zarządzaniem MCI wynosiła 1051 mln PLN, a wartość kapitału własnego 747 mln zł. Jak dotąd Grupa zrealizowała łącznie ponad 50 projektów inwestycyjnych oraz dokonała blisko 30 pełnych wyjść. W okresie od 01.01.1999 do 30.09.2013 MCI osiągnął stopę zwrotu netto (net IRR) na poziomie 19,8% i uplasował się w czołówce europejskich funduszy private equity.