Nowi uprawnieni do otrzymania świadczenia pogrzebowego i inne udogodnienia

zus

Nowi uprawnieni do otrzymania świadczenia pogrzebowego i kolejne uproszczenia procedury pochówkowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszerzy krąg uprawnionych do otrzymania świadczenia pogrzebowego – o niespokrewnionych ze zmarłą osobą. ZUS popiera też zwolnienie z obowiązku umieszczania na fakturach i rachunkach informacji o zapłaceniu gotówką – wynika z korespondencji, jaką otrzymała od tej instytucji Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Polska Izba Branży Pogrzebowej od ponad 5 lat należy do FPP i jako reprezentacja tej organizacji uczestniczy w pracach i konsultacjach, których celem jest stałe polepszanie warunków do działania sektora funeralnego oraz jego klientów.

ZUS daje „zielone światło” w kwestii zrównania obcych zmarłej osobie i najbliższej rodziny do wypłaty świadczenia pogrzebowego.

– To niezmiernie ważna kwestia, która dotąd powodowała liczne perturbacje. Dotyczyły one sytuacji, gdy czynnościami pogrzebowymi chciały zajmować się faktycznie bliskie zmarłemu osoby, pozostające jednak bez stosunku pokrewieństwa z nim. Ograniczało to tym samym dostęp do należnego po osobie zmarłej świadczenia, pomimo np. jej ostatniej woli, aby organizacją pochówku zajęli się jej przyjaciele lub sąsiedzi – uważa Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, która należy do Federacji Przedsiębiorców Polskich.

W korespondencji do Federacji, ZUS pisze: – Po analizie wniosków od świadczeniobiorców oraz wystąpień środowiska zakładów pogrzebowych, (ZUS) podjął w czerwcu br. decyzję o ujednoliceniu zasad występowania z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy poprzez dopuszczenie możliwości składania wniosku o zasiłek pogrzebowy wraz z dokumentami za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez wnioskodawcę zarówno, gdy z wnioskiem o to świadczenie występuje członek rodziny zmarłego, jak i osoba niespokrewniona ze zmarłym.

Zakład wyjaśnia też: – Oznacza to, że w przypadku złożenia za pośrednictwem zakładu pogrzebowego wniosku o zasiłek pogrzebowy wraz z dokumentami, na podstawie upoważnienia wnioskodawcy, ZUS przekaże zasiłek pogrzebowy na konto bankowe zakładu pogrzebowego, który zrealizował usługę pogrzebową niezależnie od tego, czy wnioskodawca jest członkiem rodziny zmarłego czy nie – przeczytać można w piśmie do Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jedno z kolejnych pytań skierowanych do ZUS dotyczyło odejścia od obowiązku umieszczania na rachunkach i fakturach za usługi pogrzebowe napisu „zapłacono gotówką”. – Z punktu widzenia uprawnień do zasiłku pogrzebowego nie ma potrzeby, aby na rachunkach była zamieszczana adnotacja o dokonaniu zapłaty za usługę – oświadcza ZUS. Zdaniem autorów korespondencji, śmierć osoby co do zasady jest zdarzeniem nagłym, nieprzewidywalnym, natomiast jej pochówek odbywa się w krótkim czasie od zgonu. – W tej sytuacji powszechnie spotykaną jest praktyka, że zakłady pogrzebowe kredytują wykonywane przez siebie usługi, za które oczekują zapłaty w późniejszym terminie. Zapłata ta następuje po otrzymaniu zasiłku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – informuje w piśmie do Federacji Przedsiębiorców Polskich Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wskazuje Polska Izba Branży Pogrzebowej, wiadomym jest, że rodziny osób zmarłych liczą w szczególności na wypłatę zasiłku, a ta zaś mogła nastąpić tylko w przypadku umieszczeniu na fakturze takiej adnotacji.

– Powodowało to liczne niedogodności i ryzyko braku zapłaty przez rodzinę kosztów pogrzebu – przypomina Robert Czyżak.

Polska Izba Branży Pogrzebowej wraz z Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróci-ły się do ZUS z pytaniami dotyczącymi min. zasad wypłaty zasiłków pogrzebowych, zrównania osób obcych i najbliższej rodziny jako wnioskodawców o wypłatę należnego świadczenia po zmarłym, likwidacji na fakturach zapisu „zapłacono gotówką” z racji kredytowania przez firmy pogrzebowe kosztów pogrzebu do czasu wypłaty świadczenia ZUS, a także zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego.

– Chodzi tutaj o podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego do kwoty 5 tys. zł od przyszłego roku. Choć byłoby to zaledwie 1 tysiąc złotych, to trzeba tutaj zwrócić szczególną uwagę na rosnące cały czas składki płacone przez pracodawców, które w naszej ocenie powinny pozwolić podnieść kwotę zasiłku minimum dwa razy – zaznacza Robert Czyżak.

Kierowana przez niego Polska Izba Branży Pogrzebowej ma nadzieję, że kwestia ta zostanie także wkrótce zrealizowana. W odpowiedzi na dotyczące jej pytanie, ZUS wskazuje, że załatwienie jej leży w gestii Ministerstwa Rozwoju i Polityki Społecznej (MRPiS). – W odpowiedzi na interpelację nr 33957 (IX kadencja) wskazano, że obecnie w MRiPS trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe FUS i budżetu państwa. Natomiast szacunki ZUS wskazują, że podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego do 4500 zł zwiększyłoby wydatki FUS w 2023 r. o 202,1 mln zł; a z kolei do 5000 zł – o 404,2 mln zł – tłumaczy w piśmie do FPP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Federacja Przedsiębiorców Polskich wraz Polską Izbą Branży Pogrzebowej reprezentuje m.in. przed stroną rządową interesy całego sektora funeralnego, i to niezależnie, czy dany podmiot należy do Izby, czy też nie. Obecne działania Federacji i należącej do niej Izby koncentrują się na usprawnieniu wszelkich czynności związanych z organizacja pochówków, tak aby jak najbardziej uprościć dotychczasowe procedury, poczynając m.in. od elektronicznej karty zgonu poprzez jego akt zgonu, kończąc na elektronicznym złożeniu wniosku o wypłatę świadczenia z ZUS.