Polacy w nowym środowisku pracy: oszczędzanie z zarobków i świadomość finansowa

korporacja pracownik

Ponad połowa pracujących Polaków regularnie oszczędza środki z otrzymywanej pensji – wynika z najnowszego badania serwisu Pracuj.pl. Jednocześnie jednak blisko 2/3 respondentów przyznaje, że odkładanie pieniędzy na przyszłość oznacza dla nich mocne cięcie bieżących wydatków. Badanie „Polacy w nowym środowisku pracy” przedstawia ponadto postawy, jakie pracownicy w Polsce przyjmują wobec procesów gospodarczych wpływających na ich wynagrodzenia.

Z materiału dowiesz się, że:

  • 54% badanych Polaków regularnie oszczędza środki z otrzymywanej pensji.
  • 2/3 respondentów musi ciąć bieżące wydatki, by odkładać pieniądze.
  • Również 2/3 uważa, że dobrze kontroluje bieżące wydatki z pensji.
  • Co drugi badany deklaruje, że śledzi główne wskaźniki gospodarki.
  • Wśród benefitów związanych z finansami najmilej widziane są szkolenia z finansów osobistych.

Oszczędzanie w obliczu zmian

Doświadczenia pandemii odbijają się na wielu wskaźnikach gospodarczych takich jak stopa bezrobocia, inflacja, stopy procentowe czy popyt na kadry – zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Jak wskazują eksperci, nowe okoliczności powinny skłaniać pracujących Polaków do bardziej przemyślanego planowania przyszłości zawodowej, a także zarządzania wynagrodzeniami.

Jakie postawy przyjmujemy wobec oszczędzania pieniędzy zarabianych w pracy? Czy Polacy starają się odkładać środki z myślą o przyszłości? Czy nadążają za zmianami obserwowanymi w gospodarce? Zapytaliśmy o to respondentów badania „Polacy w nowym środowisku pracy”, przeprowadzonego we wrześniu i październiku 2021 roku. To kolejne wyniki sondażu Pracuj.pl, w którym wzięła udział reprezentatywna grupa 2097 Polaków.

Ponad połowa z nas oszczędza z pensji

Badania Pracuj.pl wskazują, że spora część pracujących Polaków stara się odkładać środki na przyszłość. Ponad połowa respondentów regularnie gromadzi oszczędności z otrzymywanego wynagrodzenia. Warto zauważyć, że skłonność do odkładania środków z pensji rośnie wraz z wykształceniem – deklaruje ją aż 70% osób z wykształceniem wyższym. Wśród grup wiekowych najczęściej oszczędzają osoby w wieku 35-44 lat, a najrzadziej – w wieku 45-65. Oszczędzanie i finanse

O ile jednak badani stosunkowo często deklarują, że odkładają pieniądze na przyszłość, o tyle już wyraźnie mniej robią to z myślą o przyszłej emeryturze. Taką motywacją kieruje się przy oszczędzaniu 38% Polaków. Warto zauważyć wyraźne różnice u przedstawicieli obu płci. Na odkładanie środków na emeryturę decyduje się 41% mężczyzn i 34% kobiet. Co bardziej oczywiste, skłonność do samodzielnego oszczędzania na ten cel rośnie wraz z wiekiem badanych.

Analizy Pracuj.pl od wielu lat wskazują, że wynagrodzenia stanowią podstawę piramidy priorytetów zawodowych pracowników. Rzadziej jednak dyskutuje się o tym, jak rozporządzamy otrzymywanymi pieniędzmi. Tymczasem kwestia ta w obecnej sytuacji gospodarczej jest coraz bardziej istotna. Większość Polaków w deklaracjach dostrzega, jak bardzo istotne dla ich przyszłości jest odkładanie środków lub ich inwestowanie. Jednocześnie wciąż zbyt rzadko mają oni świadomość, że z wyprzedzeniem powinni myśleć o zarabianiu z myślą o przyszłej emeryturze. Świadomość ta wydaje się jednak rosnąć, a wsparcie pracodawców w tym obszarze będzie dla kandydatów z roku na rok coraz bardziej istotne – mówi Agnieszka Bieniak, Dyrektor HR w Grupie Pracuj.

Więcej w kieszeni – więcej odłożone

Im wyższa pensja – tym więcej odłożonych pieniędzy. Z takiego założenia wydaje się wychodzić zdecydowana większość badanych. Ponad 7 na 10 respondentów Pracuj.pl uważa, że odkładaliby więcej oszczędności, jeśli ich pensja by wzrosła. Ponad połowa uważa, że ich wydatki utrzymałyby się wówczas na obecnym poziomie. Oszczędzanie i finanse 2

Dane wskazują, że badani za największą przeszkodę do odkładania większych środków uważali właśnie wysokość obecnego wynagrodzenia. Dwie trzecie Polaków przyznaje, że oszczędzanie pieniędzy wymaga w ich wypadku mocnego cięcia wydatków – częściej wskazywały na to kobiety (69%) niż mężczyźni (63%). Z kolei blisko co trzeci respondent nie oszczędza żadnych środków argumentując, że nie pozwala na to zbyt niska pensja.

Optymistycznie o własnej wiedzy

Odpowiedzi w badaniu wskazują, że Polacy mają stosunkowo pozytywne zdanie na temat swoich postaw finansowych. Dwóch na trzech respondentów twierdzi, że dobrze kontrolują swoje wydatki środków z pensji, a ponad połowa, że mają dużą wiedzę o skutecznym oszczędzaniu zarobionych pieniędzy. Co ciekawe, 66% badanych Polaków uważa, że nawet najmniejsze oszczędności procentują. Świadomość znaczenia oszczędzania jest więc wyższa, niż udział respondentów regularnie odkładających środki z zarobków. Oszczędzanie i finanse 3

Warto podkreślić, że na wszystkie trzy wskazane aspekty wpływa wykształcenie badanych – im jest wyższe, tym bardziej badani byli skłonni do wysokiej oceny swoich umiejętności z zakresu oszczędzania. Z kolei najstarsi badani (45-65 lat) wyraźnie najczęściej uznawali, że dobrze kontrolują swoje wydatki – deklarowało tak 68% z nich. Dla porównania, respondenci z Generacji Z (18-24) wyrażali taką opinię w 54% przypadków.

Wiedza o gospodarce i jej wpływie na pracę

Badacze zapytali pracujących Polaków o ich zainteresowanie gospodarką i jej podstawowymi wskaźnikami, a także o ogólną świadomość zmian dotyczących podatków. To aspekty związane z zarabianiem i oszczędzaniem, które szczególnie w ostatnim czasie, w kontekście nowych regulacji i okoliczności, wyraźnie zyskują na znaczeniu. Oszczędzanie i finanse 4

Również w tym wypadku znacząca część respondentów określa siebie jako posiadających bieżącą wiedzę o sytuacji. 54% badanych twierdzi, że śledzą informacje na temat gospodarki, a 50% – że są na bieżąco ze zmianami dotyczącymi podatków bezpośrednio dotykających ich kieszeni. Na zainteresowanie oboma aspektami ma wpływ wiek i wykształcenie badanych – im są wyższe, tym większy jest odsetek respondentów orientujących się w sytuacji.

Wyniki badań Pracuj.pl wskazują, że duży odsetek pracujących Polaków ocenia wysoko swoją świadomość finansową i znajomość procesów wpływających na wysokość ich wynagrodzeń. Wskazane dane powinny cieszyć, jednak przynajmniej częściowo nie pokrywają się z opiniami analityków rynkowych. Może to wskazywać na rozdźwięk między samooceną pracowników, a ich realną wiedzą o sytuacji gospodarczej. Duża dynamika zmian podatkowych na pewno nie ułatwia orientowania się w tym, jak wszystkie te procesy wpływają na naszą codzienność i możliwość oszczędzania z zarobków. Tym bardziej będą doceniani pracodawcy, którzy w tym procesie zachowają możliwie dużą transparentność wobec swojej kadry -komentuje Łukasz Marciniak, Dyrektor Sprzedaży w eRecruiter.

Doświadczenia pandemii pokazały jeszcze dobitniej, w jak dużym stopniu powiązane są ze sobą gospodarki różnych krajów świata – zarówno w okresach hossy, jak i trudności gospodarczych. Wiele procesów związanych z produkcją, wzrostem gospodarczym, wartością pieniądza czy zatrudnieniem w obliczu COVID-19 miało charakter międzynarodowy. Czy dostrzegają to respondenci? Blisko 2/3 pracujących Polaków zgadza się z opinią, że nie pozostają one bez znaczenia dla sytuacji zawodowej Polaków. Jednak wyraźnie mniejsza grupa badanych doszukuje się w wydarzeniach z zagranicy czynników decydujących o ich osobistej sytuacji zawodowej. Oszczędzanie i finanse 5

Polacy i benefity wspierające finanse

Eksperci Pracuj.pl zapytali także pracujących Polaków o to, z jakich benefitów z zakresu finansów i oszczędzania chętnie by skorzystali, gdyby otrzymali taką możliwość od pracodawcy. Ich zdania były wyraźnie podzielone. Mimo, że respondenci mogli wybrać wszystkie pasujące im pozycje, żaden z benefitów nie uzyskał zainteresowania ponad połowy badanych, co może wskazywać na umiarkowane znaczenie, jakie tego typu ofercie przypisują pracujący Polacy.

Wśród czterech przedstawionych możliwości największą popularnością cieszyły się szkolenia z zarządzania finansami osobistymi – wybrało je 39% badanych. Wyraźnie częściej zainteresowane takim benefitem były kobiety (43%) niż mężczyźni (34%) oraz osoby młodsze – chęć skorzystania z niego malała wraz z wiekiem. Oszczędzanie i finanse 6

Na drugiej pozycji znalazła się możliwość zakupu akcji firmy po preferencyjnej cenie – taką możliwością byłoby zainteresowanych 38% respondentów. W tym wypadku to mężczyźni (44%) częściej od kobiet (32%) deklarowali chęć skorzystania z tej opcji. Zainteresowanie było wyraźnie wyższe w przypadku osób z wykształceniem średnim i wyższym. Na trzecim miejscu znalazły się prywatne Pracownicze Plany Emerytalne – chętnie skorzystałoby z nich 36% badanych. Może to wskazywać na chęć otrzymania wsparcia od firmy w zakresie odkładania środków na przyszłość po zakończeniu życia zawodowego. Najmniej respondentów (29%) wybrało natomiast możliwość otrzymania bezpłatnych porad doradcy finansowego – szczególną uwagę temu benefitowi poświęcały osoby do 34. roku życia. Oszczędzanie i finanse 7

W drodze do pełnej kieszeni

Badania Pracuj.pl z ostatnich lat dotyczą bardzo wielu dziedzin życia zawodowego – także… przysłów. Według sondażu z grudnia 2020 większość z Polaków zgadza się, że „grosz własną pracą zarobiony więcej wart niż darowane miliony”. Opinie o oszczędnościach zdają się wskazywać, że równie mocno Polacy cenią odkładanie pieniędzy z otrzymywanej pensji.

Większość z nas stara się oszczędzać i śledzić informacje, które mówią o otoczeniu wpływającym na nasze pensje. Jednocześnie jednak zarówno badanie Pracuj.pl, jak i zewnętrzne analizy ekspertów pokazują, że część Polaków ma problemy z pogodzeniem niskiej pensji i oszczędności. W tym miejscu tworzy się dodatkowa przestrzeń dla pracodawców, którzy mogą wyróżnić się benefitami związanymi z finansami pracowników. Takie wsparcie może być z jednej strony magnesem na kandydatów, a z drugiej – dodatkową tarczą dla obecnej kadry firm w obliczu zmieniającej się sytuacji gospodarczej.