Przedsiębiorcy w Wielkopolsce optymistyczni

Red Park Poznan

W mikro i małych firmach po raz pierwszy od ośmiu lat dominują optymiści – takie wyniki przynosi ósmy już raport o sytuacji mikro i małych firm przygotowywany przez Bank Pekao S.A. Równie dobrze oceniają swoją sytuację przedsiębiorcy w Wielkopolsce.

Właściciele małego biznesu w Polsce od lat nie byli takim optymistami, zarówno jeśli chodzi o ich biznes i perspektywy jego rozwoju, jak i sytuację gospodarczą w kraju. Także w Wielkopolsce wskaźnik koniunktury w tym segmencie osiągnął rekordowe 100,8 pkt. Jest to identyczny, jak średnia dla całego kraju.  Zadowolenie ma jednak nieco inne przyczyny – firmy w Wielkopolsce wyżej od średniej krajowej oceniły swoje przychody, ale są nieco bardziej ostrożne jeśli chodzi o ocenę sytuacji gospodarczej. Właściciele firm w Wielkopolsce ocenili lepiej od średniej ubiegły rok, ale są nieco mniej optymistyczni niż ogólnopolska średnia jeśli chodzi o prognozy na rok 2018.

Ogólny Wskaźnik Koniunktury w 2017 r. – główny miernik nastroju przedsiębiorców będący wynikiem raportu – nie tylko zwiększył się̨ w stosunku do roku 2016, ale był najwyższy w historii badań. Po raz pierwszy wskaźnik ten przekroczył barierę̨ 100 punktów, czyli poziomu neutralnego (ani lepiej, ani gorzej). Oznacza to, że statystycznie po raz pierwszy od ośmiu lat dominowali w badaniu optymiści (w całym badaniu wskaźniki mogą przyjmować wartości od 50 do 150, gdzie 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”).

Co interesujące, najmniej optymistyczni w regionie są przedsiębiorcy z Poznania. Badacze, którzy analizując wyniki podzielili województwo na 6 rejonów: miasto Poznań i rejony poznański, kaliski, koniński, leszczyński i pilski, najlepsze oceny odnotowali w rejonach leszczyńskim i konińskim, gdzie wyniki są powyżej średniej krajowej.

 Nastroje właścicieli firm w województwie wielkopolskim są najwyższe w ciągu 8 lat badań. Wyniki te jednak, w porównaniu do średniej dla całego kraju, są w większym stopniu pochodną rosnących przychodów firm i planów związanych ze zwiększeniem zatrudnienia, a nieco w mniejszym stopniu oceny sytuacji gospodarczej. Relatywnie wskaźnik koniunktury był najniższy w Poznaniu, choć jest tam bardzo wysoki odsetek firm inwestujących, wdrażających innowacje oraz eksportujących – powiedział Jakub Fulara, dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych Banku Pekao.

Mali przedsiębiorcy z Wielkopolski znacznie lepiej niż w 2016 roku oceniają sytuację gospodarczą. Mimo, że wskaźnik dla województwa wyniósł 98,6 punktu, podczas gdy dla całego kraju 100,1, to przyrównując te dane do ocen zebranych rok wcześniej, to właśnie ocena sytuacji gospodarczej poprawiła się najbardziej, a odnotowany wzrost wyniósł niemal 9 pkt (z 90 pkt w roku 2016 do 98,6 pkt w 2017). Generalnie, przedsiębiorcy z województwa ocenili lepiej niż przed rokiem każde z ośmiu zagadnień będących przedmiotem badania nastrojów.

Lepiej od średniej krajowej firmy oceniają swoje przychody, planują też częściej szukać nowych pracowników. Ponadto w Wielkopolsce jest wyższy odsetek firm inwestujących – wyniósł on 56 proc. i był wyższy aż o 7 p.p. od średniej ogólnopolskiej. Najczęściej firmy inwestowały w Poznaniu oraz powiatach wokół niego. Więcej niż średnio w Polsce jest też eksporterów – 17 proc.

Jak Wielkopolska wypadła na tle innych regionów? W tegorocznej edycji najlepiej sytuację swoich firm oraz otoczenia gospodarczego ocenili przedsiębiorcy z województwa podlaskiego. Wynik 104 punkty to najwyższy wynik wojewódzki w historii badań. W sumie aż dla 11 województw wskaźnik koniunktury przekroczył „psychologiczną” granicę 100 punktów, czyli poziom neutralny badania. W przypadku 14 województw tegoroczne wyniki są̨ najwyższe w historii badań. Wyższą od Wielkopolski ogólną ocenę w badaniu dotyczącą perspektyw na najbliższy rok wystawili przedsiębiorcy z aż 9 województw.

Wielkopolska w badaniu „Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017”:

  • najwyższy wskaźnik w badaniu regionu dotyczył oceny sytuacji firmy – wyniósł prawie 103 punkty,
  • najniższą notę w badaniu w Wielkopolsce uzyskało pytanie „ocena sytuacji polskiej gospodarki w najbliższych 12 miesiącach” – 97,1 pkt; tylko w trzech województwach oceny były niższe (to opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie),
  • najniżej spośród wszystkich województw przedsiębiorcy ocenili prognozowaną długość oczekiwania na zapłatę za sprzedane towary i usługi w najbliższych 12 miesiącach – 98,2pkt ,
  • spośród badanych kategorii, wielkopolskie mikro i małe firmy najwyższą notę wystawiły w kategorii „ocena przychodów z eksportu w najbliższych 12 miesiącach – 112 pkt.,

Wg danych GUS (2015) w Wielkopolsce działa 194 117 aktywnych mikro i małych firm (więcej tylko na Mazowszu i Śląsku). 55,9 – tyle wynosi w Wielkopolsce liczba aktywnych mikro i małych firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. To drugi po Mazowszu wynik w kraju.

„Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017” to badanie przeprowadzane wśród przedsiębiorstw w których pracuje nie więcej niż 49 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Raport jest rezultatem wywiadów telefonicznych z właścicielami 6900 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły m.in. oceny sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, a także obszarów takich jak inwestycje, eksport czy innowacyjność. Z raportu wyłania się obraz oceny gospodarki i sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw, które zatrudniają w sumie prawie 5 mln osób. Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy).