Raport: Sytuacja mikro i małych firm w województwie opolskim

Opole

Zgodnie z „Raportem o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016” Banku Pekao S.A. kwitnie działalność eksportowa na Opolszczyźnie. W przyszłym roku aż 31% przedsiębiorców zamierza eksportować w podregionie opolskim. Co druga mikro i mała firma inwestowała w ubiegłym roku. Przedsiębiorcy z województwa również nieźle wypadają pod względem innowacyjności na tle kraju. Gorzej jest z oceną barier rozwoju biznesu. Kwalifikacje pracowników i wysokie podatki bardziej niż w poprzednim badaniu przeszkadzają przedsiębiorcom.

W 2016 r. 23% mikro i małych przedsiębiorców w województwie opolskim eksportowało (wzrost o 7 pp. w porównaniu z 2015 r.) Jest to drugi najlepszy wynik w kraju po województwie lubuskim, gdzie inwestowało 25% przedsiębiorców. Dla porównania, średnia dla kraju to 18%. Odsetek eksportujących firm jest zdecydowanie wyższy w podregionie opolskim – eksportuje tu aż 28% firm. Natomiast, w podregionie nyskim odsetek ten wyniósł 16%. W przyszłym roku, odsetek eksportujących w województwie wzrośnie do 24% (czyli znacznie powyżej średniej dla kraju, gdzie zamierza eksportować 19% firm). Będzie to spowodowane zdecydowanym wzrostem odsetka eksporterów w podregionie opolskim – zamierza tu eksportować aż 31% firm. Natomiast, w podregionie nyskim eksport planuje 14% firm.

– Badania pokazują, że siłą opolskich mikro i małych firm jest eksport, który jednocześnie pobudza inwestycje. Niestety odnosi się to głównie do rejonu Opola i powiatów wokół niego. Podregion nyski ma wskaźniki eksportu dużo niższe – mówi Agnieszka Michalik, współautorka Raportu Banku Pekao SA.

Na Opolszczyźnie w ubiegłym roku inwestowało 50% mikro i małych firm (średnia dla kraju to 49%). Najwyższy odsetek inwestujących był w podregionie nyskim – 53%. W podregionie opolskim inwestowało 49% firm. Nakłady inwestycyjne były niższe niż średnio w kraju. W przyszłym roku na Opolszczyźnie zamierza inwestować 39% firm (dokładnie tyle samo, co średnio w kraju). Nadal najwyższy odsetek będzie w podregionie nyskim – 43% firm planuje tu inwestycje. W podregionie opolskim, inwestycje zapowiada 37% przedsiębiorców.

W województwie opolskim przedsiębiorcy realizują inwestycje, aby poprawić efektywność (54%), dokonać wymiany środków trwałych (45%) oraz zaspokoić popyt na produkty i usługi firmy na rynku (18%).

W tegorocznym badaniu autorzy zapytali także o inwestycje w kapitał ludzki. Przedsiębiorcy z województwa opolskiego podnoszą swoje kwalifikacje przede wszystkim poprzez samokształcenie oraz kursy i szkolenia. Właściciele firm w przyszłości chcą zwiększać swoje kwalifikacje – zwłaszcza w obszarze języków obcych (26%), specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (25%) oraz marketingu i reklamy (24%).

Odsetek innowacyjnych firm jest wyższy od średniej krajowej, natomiast nakłady na innowacje są do niej zbliżone. Innowacje produktowe w 2016 roku wdrożyło 30% firm (średnia dla kraju to 24%). W podregionie opolskim odsetek innowatorów wyniósł 34%, a w podregionie nyskim 24%. W przypadku innowacji procesowych, odsetek firm, które je wdrażają nie różnił się znacząco pomiędzy podregionami – w podregionie opolskim wyniósł 17%, a w podregionie nyskim 15%.

Jak co roku, w Raporcie Banku Pekao S.A. został wyliczony Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm – miernik nastrojów przedsiębiorców. Średnia wartość Wskaźnika dla województwa (wypadkowa ocen ostatnich i kolejnych 12 miesięcy) wyniosła 96 pkt [1]  i była niższa o 1 pp. od średniej dla kraju. Przy czym, ubiegły rok właściciele firm ocenili lepiej niż średnio w kraju (96,0 pkt vs. 95,4 pkt), a perspektywy kolejnych 12 miesięcy gorzej (96,9 pkt vs. 97,9 pkt). W przyszłość z większym optymizmem patrzą przedsiębiorcy z podregionu nyskiego, oceniając ją na 98,3 pkt, a przeszłość lepiej oceniają przedsiębiorcy z podregionu opolskiego – 96,2 pkt.

Ogólny Wskaźnik Koniunktury kalkulowany jest na podstawie ocen przedsiębiorców w ośmiu obszarach: ogólnej sytuacji gospodarczej, sytuacji branży, firmy, przychodów firmy, wyniku finansowego firmy, zatrudnienia, dostępności zewnętrznego finansowania i oczekiwania na zapłatę. Opolscy przedsiębiorcy ogólną sytuację gospodarczą, sytuację firmy oraz jej przychody ocenili lepiej niż ich koledzy w kraju. Natomiast, najwięcej punktów przyznali sytuacji firmy i zatrudnieniu, które to generalnie jest najwyżej oceniane przez przedsiębiorców w tej edycji badania.

Przedsiębiorcy z Opolszczyzny byli proszeni o skwantyfikowanie barier rozwoju biznesu od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Średnia ocena barier w województwie wynosi 3,03 pkt i jest to najwyższa ocena w kraju (średnia dla kraju to 2,78 pkt). W porównaniu z rokiem 2015 na Opolszczyźnie najbardziej wzrosło znaczenie następujących barier: kwalifikacje pracowników, wysokość podatków, obciążenia biurokratyczne i niska rentowność działalności.

Raport został przygotowany na podstawie wywiadów telefonicznych prowadzonych we wrześniu i październiku 2016 roku z właścicielami prawie 7 tysięcy mikro i małych firm (w tym 208 firm z województwa opolskiego). Raport pokazuje wyniki badania na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 podregionów).

[1] Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym  50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”