Rekordowe wskaźniki rentowności GK GPW – dynamiczny wzrost w zmiennym otoczeniu rynkowym

0
  • Najwyższy zysk netto w wysokości 131,1 mln zł od 2011 r.
  • Rekordowy wynik EBITDA w wysokości 183,7 mln zł
  • Spadek kosztów operacyjnych o 13,9% w 2016 r. i najniższy roczny wskaźnik kosztów do przychodów w historii GK GPW na poziomie 48,3%
  • Wypłata 2,36 zł dywidendy na akcję i osiągnięcie rekordowej stopy dywidendy 6,7%

W 2016 r. działania Grupy GPW koncentrowały się na dwóch obszarach: dalszym budowaniu płynności oraz na działaniach optymalizacyjnych i efektywnościowych, umożliwiających redukcję kosztów w kluczowych obszarach działalności. W efekcie Grupa Kapitałowa GPW wypracowała w 2016 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 310,9 mln zł oraz zysk netto w wysokości 131,1 mln zł. Jest to najwyższy poziom od 2011 r. Zysk EBITDA osiągnął rekordowy poziom: 183,7 mln zł. Koszty operacyjne w 2016 r. były niższe o 24,2 mln zł niż rok wcześniej i wyniosły 150,2 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na historycznie najniższym poziomie 48,3%.

Inwestorzy postrzegają GPW coraz bardziej pozytywnie, co jest efektem rosnącego zaufania do naszej spółki. To zaś ma bardzo wymierny wyraz finansowy. Raport z działalności GK GPW w 2016 r. jest tego najlepszym dowodem. Dobra kondycja finansowa GPW mierzona jej kapitalizacją i wzrostem kursu akcji, rekordowe zwyżki obrotów akcjami oraz ich średnia dzienna wartość dobitnie pokazują, że dla inwestorów liczą się, przede wszystkim, silne fundamenty polskiej gospodarki oraz stabilna perspektywa zysków. Bardzo dobra koniunktura, jaka obecnie trwa na warszawskiej giełdzie, pozwala przypuszczać, że przyspieszenie, którego nabiera polska gospodarka, to kluczowe czynniki umożliwiające szybki rozwój GK GPW i polskiego rynku kapitałowego – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, Prezes GPW.

W 2016 r. działania na rynku finansowym skupiały się przede wszystkim na aktywizowaniu obecnych inwestorów i pozyskiwaniu nowych. Efekty tych rozwiązań pozwoliły na osiągnięcie przychodów z rynku finansowanego na poziomie 184,0 mln zł (59,2% udziału w przychodach Grupy), pomimo trudnego otoczenia zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Jest to zasługą m.in. wprowadzenia licznych programów zachęt dla inwestorów odpowiedzialnych za budowanie płynności oraz konsekwentne poszerzanie oferty produktowej. Warszawska giełda utrzymała także dobrą dynamikę pozyskiwania nowych emitentów. Według raportu PwC IPO Watch Europe w 2016 r. GPW była 3. rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów (28) i znalazła się wśród 10 najlepszych rynków europejskich pod względem wartości ofert.

Czytaj również:  Obciążenia regulacyjne dotkliwe dla małych i średnich spółek z polskiej giełdy. To skłania je do wycofania się z rynku

W 2016 r. przychody z rynku towarowego utrzymały się na stabilnym poziomie i wyniosły 124,9 mln zł (spadek o 0,2 % rdr) i w efekcie wygenerowały 40,2% przychodów Grupy GPW. W 2016 r. odnotowano rekordowy poziom przychodów na rynku gazu: 9,2 mln zł oraz wzrost przychodów z rozliczania transakcji do poziomu 39,2 mln zł, w efekcie rozwoju usługi raportowania transakcji w ramach RRM oraz wzrostu liczby członków na rynku gazu i Rejestru Świadectw Pochodzenia.