Rosną wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych, w radach nadzorczych maleją

0

Z raportu firmy doradczej PwC – „Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2015 r.” wynika, że zarobki członków zarządów wzrosły w 2015 r. o 10% w porównaniu
z poprzednim rokiem. Odwrotny trend zanotowano w radach nadzorczych, których członkowie otrzymali wynagrodzenie mniejsze o 6%.

PwC od 7 lat co roku przygotowuje analizę wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w Polsce. Różnice w płacach obu tych grup są ogromne. Wciąż w odczuciu polskich członków rad nadzorczych ich wynagrodzenia nie są adekwatne do wymaganego od nich poziomu zaangażowania w pracę na rzecz spółek. Panuje powszechna opinia, iż poziom wynagrodzenia nie jest dość motywujący, w związku z tym trudno jest przyciągnąć do pracy w radzie odpowiednio przygotowanych kandydatów, a zaangażowanie członków rad w prace rady jest niewystarczające, co z kolei może przekładać się na niższą skuteczność rady. Od lat kręcimy się w błędnym kole. Regulatorzy są przekonani o potrzebie istnienia skutecznych rad nadzorczych, istotnym elemencie ładu korporacyjnego i ważnym organie nadzorczym w spółkach, w których swoje pieniądze lokują akcjonariusze. Jak pokazują jednak dane z naszego raportu nadal brakuje pełnej zgodności w tym zakresie po stronie dominujących akcjonariuszy” – mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu i usług doradczych w PwC.

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych

W 2015 roku łączne wynagrodzenia krótkookresowe członków zarządów w badanych przez PwC na potrzeby raportu firmach wzrosły średnio o 10% w porównaniu z 2015 r., co stanowi powrót do trendów obserwowanych przed rokiem 2013.

Prezesi zarządów otrzymali w 2015 roku średnio 1,66 mln zł, a więc o 11% więcej w stosunku do roku 2014. Poziom wynagrodzeń krótkoterminowych pozostałych członków zarządów również znacząco wzrósł i wyniósł 1,18 mln zł – o 9% więcej niż rok wcześniej.

Dynamika zmian wynagrodzeń, niemal identyczna dla prezesów i pozostałych członków zarządów, powoduje, że różnica poziomów płacowych na tych stanowiskach kolejny rok utrzymuje się na poziomie ok. 40%. Największe zróżnicowanie pod tym względem zaobserwowaliśmy w mWIG 40, gdzie prezesi zarobili średnio aż o 80% więcej niż pozostali członkowie zarządu. W przypadku WIG 20 i sWIG 80 proporcja ta wyniosła odpowiednio ok 65% i ok 30%.

Czytaj również:  Spółki giełdowe mogą zaskoczyć dobrymi wynikami. Zła sytuacja na giełdzie w ostatnich miesiącach to przede wszystkim efekt negatywnych emocji wśród inwestorów

 

  Przeciętne roczne wynagrodzenie osób zarządzających (zł)
Stanowisko 2014 2015 Zmiana 2015 w stosunku do 2014
Prezes zarządu 1 490 000 1 660 000 +11%
Członek zarządu 1 080 000 1 180 000 +9%
Ogółem 1 180 000 1 300 000 +10%

 

Struktura pakietu wynagrodzeń zarządów w 2015 roku utrzymała podobny kształt jak w poprzednich latach. Najważniejsza zmiana dotyczyła udziału płacy zmiennej w łącznym wynagrodzeniu zarządów. Premie i prowizje stanowiły w 2015 roku ok 36 % pakietu, co oznacza wzrost aż o 11% w stosunku do roku 2014. Jest to jednak wynik porównywalny do lat 2011-2013, kiedy udział tego komponentu również przekraczał 30% całościowego wynagrodzenia.