Rosnący pipeline złożonych ofert i kolejny okres solidnych wyników i przepływów operacyjnych Mabion w 1Q 2024

Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.
Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.
 • Mabion opublikował wyniki finansowe za 1Q 2024, po raz kolejny osiągając znaczące przychody i wyniki wygenerowane z usług CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization) z zachowaniem wysokiej marży EBITDA na poziomie 47% (bez materiałów)
 • W 1Q 2024 roku Mabion wypracował:
 • 33,1 mln PLN przychodów (bez przychodów z zakupu materiałów)
 • 15,5 mln PLN EBITDA
 • 13,5 mln PLN EBIT
 • 17,5 mln PLN zysku netto
 • Solidny poziom zysku netto i dziesiąty kwartał z rzędu generowania stabilnych przychodów operacyjnych w wyniku realizacji wysoko marżowych usług kontraktowych dla amerykańskiego partnera Novavax
 • Ponad 24,0 mln PLN przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przyczyniło się do zwiększenia stanu gotówki na koniec 1Q 2024 do 48,8 mln PLN. Ponadto po dniu bilansowym do dnia publikacji raportu Spółka otrzymała ​od Novavax kolejne płatności w kwocie 3,5 mln USD, co zabezpiecza planowane działania związane z realizacją Strategii w 2024 roku
 • Na dzień publikacji raportu 1Q 2024 sytuacja finansowa Mabion pozwala na prowadzenie działalności i regulowanie zobowiązań przez co najmniej kolejne 12 miesięcy, a Spółka nie identyfikuje potrzeb pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego
 • Kontynuowana wzmożona działalność w obszarze Business Development z bezpośrednim przełożeniem na rosnącą wartość aktywnych ofert, które na dzień publikacji sprawozdania wynoszą 298 mln USD, uwzględniając cześć usługową (230 mln USD) oraz część materiałową (68 mln USD)
 • Istotne wzmocnienia i objęcie kluczowych stanowisk przez doświadczonych managerów o międzynarodowym doświadczeniu: Marty Henehan jako BD Director na Amerykę Północną oraz dr Nigel Stapleton jako BD Director na Europę
 • Pozytywny wynik audytów i uzyskanie przedłużenia ważności certyfikatów GLP (ang. Good Laboratory Practice) oraz GMP (ang. Good Manufacturing Practice) odpowiednio dla laboratorium w Łodzi i dla zakładu w Konstantynowie Łódzkim

„Z powodzeniem realizujemy usługi CDMO, komercjalizując wysokie kompetencje zbudowane w Mabion, co przekłada się na kolejny z rzędu solidny kwartał na poziomie wygenerowanych wyników. Wysokie przychody osiągnęliśmy pomimo presji kursu USDPLN, a dyscyplina kosztowa i wysoka efektywność zarządzania, ponownie przełożyła się na bardzo dobrą rentowność na wszystkim poziomach wyników, w tym na marżę EBITDA na poziomie 47%. Opublikowane wyniki oraz wysokie przepływy operacyjne i dalsze wpływy od Novavax po dniu bilansowym, zgodnie z wcześniejszymi założeniami zabezpieczają naszą pozycję finansową i pozwalają kontynuować realizację wyznaczonych w najbliższym czasie celów strategicznych. Działania z obszaru Business Development i konsekwentny wzrost złożonych ofert, będących aktualnie w trakcie rozstrzygnięcia, jest dla nas priorytetem. Funkcjonujemy w dobrze zgranym zespole pod przewodnictwem bardzo doświadczonych managerów w kluczowych dla nas destynacjach: Ameryki Płn. oraz Europy i wierzymy, że pożądany efekt w postaci dywersyfikacji naszej bazy przychodowej jest kwestią czasu. Pracujemy prężnie, żeby rosnący pipeline złożonych ofert, które sięgają już niemal 300 mln USD, przełożyć na podpisane kontrakty”komentuje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Wyniki finansowe 1Q 2024

Kolejny kwartał z rzędu Mabion wygenerował istotne przychody ze sprzedaży wraz z częścią leasingową (tj. bez uwzględnienia przychodów z zakupów materiałów), które w 1Q 2024 roku wyniosły 33,1 mln PLN. Spółka utrzymała bardzo dobrą rentowność na wszystkich poziomach wyników, osiągając 79,8% marży brutto ze sprzedaży (bez materiałów), 46,8% marży EBITDA (bez materiałów) oraz 40,9% marży EBIT (bez materiałów). Na poziomie EBITDA Mabion zanotował wynik w wysokości 15,5 mln PLN, a zysk operacyjny wyniósł 13,5 mln PLN. Spółka wygenerowała wysoki kwartalny zysk netto na poziomie 17,5 mln PLN.

W okresie 1Q 2024 Mabion otrzymał płatności z tytułu realizacji umowy z Novavax w wysokości 9,7 mln USD, a po dniu bilansowym do dnia publikacji sprawozdania finansowego otrzymał kolejne 3,5 mln USD. Od początku współpracy z Novavax do dnia publikacji sprawozdania finansowego otrzymane płatności od Novavax wyniosły ponad 88 mln USD.

„Wysoka skuteczność w zarządzaniu procesami biznesowymi oraz realizowany kontrakt dla Novavax ponownie przełożyły się na nasze bardzo dobre wyniki finansowe. Osiągnęliśmy solidny poziom zysku netto z powtarzalnej działalności CDMO, a także odnotowaliśmy wysokie dodatnie przepływy na poziomie +24,0 mln PLN. W efekcie stan środków pieniężnych na koniec marca br. wzrósł wobec stanu na koniec 2023 r. i wyniósł 48,8 mln PLN, co – razem z otrzymanymi płatnościami Novavax po dacie bilansowej w kwocie 3,5 mln USD – zabezpiecza naszą pozycję finansową i na dzisiaj pozwala wdrażać najbliższe plany związane z realizowaną przez Mabion Strategią”komentuje Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mabion S.A.

Współpraca z Novavax zapoczątkowana w październiku 2021 roku została przedłużona aneksem z 2022 roku do końca 2026 roku, z częścią gwarantowaną do końca maja 2024 roku, w zakresie której Mabion świadczy usługi na bazie umowy produkcyjnej oraz towarzyszących zleceń dodatkowych w obszarze wykonywania analityki i usług logistycznych.

“W kolejnych miesiącach będziemy kontynuować świadczenie dla Novavax wybranych usług dodatkowych, jednocześnie deklarując wobec naszego amerykańskiego partnera gotowość do dalszej współpracy w zakresie wytwarzania produktów biologicznych. Wiąże nas budowana od ponad 3 lat relacja, z której jesteśmy bardzo zadowoleni”dodaje Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu w Mabion S.A.

Działania business development i aktywność na targach branżowych

Mabion w 1Q 2024 kontynuował intensywne działania business development, obejmujące rozbudowę struktur sprzedażowych na kluczowych rynkach: amerykańskim i europejskim oraz uczestnictwo w najważniejszych branżowych konferencjach i targach w celu zwiększenia rozpoznawalności Spółki i jej oferty usług CDMO na arenie międzynarodowej oraz dywersyfikacji przychodów w postaci pozyskania nowych kontraktów z obszaru kontraktowego wytwarzania.

Zespół Business Development (BD) – bezpośrednio odpowiedzialny za realizację strategii sprzedażowej Mabion – liczy obecnie ośmiu wysokiej klasy ekspertów, w tym dwóch zatrudnionych ostatnio managerów z międzynarodowym doświadczeniem: Marty Henehan, który w lutym br. objął stanowisko Business Development Director na Amerykę Płn. oraz dr Nigel Stapleton, który w kwietniu br. został zatrudniony na stanowisku Business Development Director na Europę. Dołączenie do zespołu BD managerów w kluczowych dla branży CDMO destynacjach ma istotne znaczenie dla procesu pozyskania nowych klientów, ponieważ dysponują oni rozległą siecią kontaktów i są rozpoznawalni w środowisku branżowym, co usprawnia dotarcie do najważniejszych osób w międzynarodowych firmach farmaceutycznych odpowiedzialnych za wybór dostawców usług CDMO, dla których Mabion może zostać partnerem biznesowym.

Ważnym elementem business development jest także aktywny udział Mabion w targach i konferencjach branżowych, ponieważ umożliwia nawiązanie bezpośrednich relacji z potencjalnymi klientami i prezentację szerokiego zakresu usług CDMO, jakim dysponuje Spółka. W 2024 roku Mabion ma zaplanowany udział w szeregu konferencji i targów branżowych w liczbie istotnie wyższej niż w 2023 roku. W tym roku przedstawiciele Spółki byli obecni na najważniejszych eventach, takich jak: Biotech Showcase i JP Morgan Healthcare, odbywających się w San Francisco, DCAT w Nowym Jorku, Bio Europe Spring i Bioprocessing Summit Europe w Barcelonie, American Biomanufacturing Summit w San Francisco i CPHI North America w Filadelfii. Spółka ma także wypełniony kalendarz, jeśli chodzi o udział w innych kluczowych międzynarodowych wydarzeniach branżowych w tym roku zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie.

“Widzimy, że nasze działania business development przynoszą już efekty w postaci rosnącej puli złożonych i rozpatrywanych ofert na usługi CDMO, których skumulowana wartość obecnie wynosi 298 mln USD (wartość ta uwzględnia zarówno wartość usług jak i materiałów i surowców wymaganych do realizacji). Dla porównania w listopadzie 2023 roku, kiedy publikowaliśmy wyniki 3Q 2023, ofertowana wartość usług Spółki wynosiła nieco poniżej 30 mln USD. Mamy obecnie otwarte 34 procesy sprzedażowe i szacujemy, że średni czas obserwowany w branży od rozpoczęcia ofertowania do rozstrzygnięcia propozycji wynosi około 12 miesięcy. Jesteśmy także już po pierwszych wizytach w naszym zmodernizowanym zakładzie w Konstantynowie Łódzkim przedstawicieli firm zainteresowanych współpracą i mamy zaplanowane kolejne w następnych tygodniach. Jesteśmy przekonani, że nasza aktywność na międzynarodowych targach i konferencjach w tym roku oraz skuteczność zatrudnionych Business Development Director-ów na Amerykę Płn. i Europę przełożą się w niedługim terminie na nowe kontrakty i docelowo dywersyfikację strumienia naszych przychodów”mówi Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu w Mabion S.A.

Tabela 1. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu kwartalnym

Dane w mln PLN 1Q 22 2Q 22 3Q 22 4Q 22 1Q 23 2Q 23 3Q 23 4Q 23 1Q 24
Przychody razem (w tym) 38,6 43,9 38,5 42,9 39,5 36,0 29,6 46,5 34,0
     Przychody ze sprzedaży 22,3 17,5 14,1 36,7 38,2 34,3 28,0 39,9 32,2
     Przychody z tytułu leasingu 1,8 1,4 1,3 1,1 1,2 1,1 0,0 0,3 0,9
     Przychody z zakupu materiałów 14,5 25,0 23,1 5,1 0,2 0,6 1,6 6,3 0,9
Koszt własny sprzedaży
i zakupionych materiałów
-21,8 -33,3 -29,9 -13,0 -9,1 -8,6 -6,4 -13,0 -7,5
Zysk brutto na sprzedaży 16,8 10,7 8,6 29,9 30,5 27,4 23,2 33,5 26,4
Marża brutto ze sprzedaży
bez przychodów materiałowych
69,7% 56,2% 55,7% 79,2% 77,5% 77,5% 82,8% 83,4% 79,8%
Marża brutto na sprzedaży 43,5% 24,3% 22,3% 69,7% 77,0% 76,1% 78,3% 72,1% 77,8%
Koszty R&D i ogólnego zarządu -9,7 -8,0 -14,3 -11,8 -12,5 -10,2 -12,3 -11,5 -12,5
Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych -12,2
EBITDA 9,6 5,6 (4,4) 26,4 19,8 19,2 12,8 10,4 15,5
Marża EBITDA
bez przychodów materiałowych
39,9% 29,6% n/a 69,7% 50,4% 54,2% 45,8% 25,9% 46,8%
Marża EBITDA 24,9% 12,8% n/a 61,4% 50,1% 53,3% 43,4% 22,4% 45,6%
Amortyzacja 2,5 2,5 2,0 1,9 1,8 1,7 2,0 1,7 2,0
EBIT 7,1 3,1 (6,4) 24,5 18,0 17,5 10,9 8,7 13,5
Marża EBIT
bez przychodów materiałowych
29,4% 16,3% n/a 64,7% 45,9% 49,4% 38,8% 21,6% 40,9%
Marża EBIT 18,4% 7,0% n/a 56,9% 45,6% 48,5% 36,7% 18,7% 39,8%
Zysk/strata brutto 7,4 5,1 (5,1) 14,5 16,5 15,2 10,9 7,3 17,5
Podatek dochodowy 1,2 (8,6)
Zysk/strata netto 7,4 5,1 (5,1) 15,7 16,5 15,2 10,9 (1,3) 17,5