SSK S.A. kończy 1 kw. 2018 r. z zyskiem EBITDA

0

Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, wypracowała w 1 kw. 2018 r. dodatni wynik na poziomie EBITDA oraz zwiększyła przychody netto ze sprzedaży do blisko 863 tys. zł. Spółka odczuwa pozytywne skutki przeprowadzonej restrukturyzacji w wielu obszarach jej funkcjonowania.

Emitent zanotował w 1 kw. 2018 r. zysk EBITDA w wysokości 14 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 863 tys. zł. W analogicznym okresie 2017 r. wartość przychodów Spółki wynosiła prawie 742 tys. zł, więc tegoroczny wynik wykazuje ponad 16% wzrost. Głównym czynnikiem mającym wpływ na poprawę wyników finansowych SSK S.A. ma zakończona restrukturyzacja oraz utrzymywanie wysokiej dyscypliny kosztowej. Zarząd Spółki pracuje nad uzyskaniem nowych strumieni finansowych, które pozwolą na realizację nowych projektów i przedsięwzięć biznesowych, dzięki czemu możliwy będzie dalszy wzrost przychodów oraz rentowności.

„Zauważalna poprawa wyników to efekt restrukturyzacji, której głównym elementem była taka przebudowa zespołów merytorycznych i organizacji Spółki, żeby dostosować je do bieżącej sytuacji rynkowej i wyeliminować niedochodowe obszary działalności. Istotne znaczenie dla poprawy wyników ma również ciągły monitoring ponoszonych kosztów i stałe poszukiwanie możliwości optymalizacji wybranych składników. Spółka zamierza również zmodernizować swoje zaplecze techniczne i poszerzać kompetencje w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa przetwarzania informacji, co pozwoli oferować rynkowi komplementarne produkty i usługi w tym segmencie.” podkreśla Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

W pierwszym kwartale br. Emitent prowadził intensywne działania handlowe związane z wprowadzeniem na rynek kompleksowej oferty w zakresie przygotowania podmiotów do spełniania wymogów rozporządzenia RODO wykorzystując przy tym know-how, kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego (partnerskie kancelarie prawne), informatyki i zarządzania projektami. W ten sposób Spółka uzyskała efekt synergii, który umożliwia planowanie oraz nadzorowanie procesu przygotowań zarówno w warstwie organizacyjno-prawnej, jak i technologicznej. SSK S.A. pracuje również nad poszerzeniem swojej oferty o rozwiązania służące ochronie przed zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni, w tym przede wszystkim ochronie przed niekontrolowanym wyciekiem danych, co pozwoli na zaoferowanie dedykowanych rozwiązań firmom z segmentu MSP. W podstawowym segmencie biznesowym, czyli świadczeniu usług nadzoru i opieki serwisowej oraz outsourcingu IT Emitent pozyskał w ostatnich miesiącach trzech nowych, długoterminowych klientów.

Czytaj również:  Analitycy Domu Analiz SII wycenili akcje Sescom