STRABAG SE: Główny akcjonariusz – Prywatna Fundacja Rodziny Haselsteiner – rozwiązuje umowę syndykatu. Rosyjska spółka Rasperia bez dywidendy

Thomas Birtel, Prezes Zarządu STRABAG SE
Thomas Birtel, Prezes Zarządu STRABAG SE

Haselsteiner Familien-Privatstiftung rozwiązuje umowę syndykatu z rosyjską spółką Rasperia i grupą UNIQA Raiffeisen.

Notowany na giełdzie koncern budowlany STRABAG SE został w dniu dzisiejszym powiadomiony przez swojego głównego akcjonariusza, fundację Haselsteiner Familien Privatstiftung [Prywatna Fundacja Rodziny Haselsteiner], o rozwiązaniu przez nią umowy syndykatu wiążącej ją z grupami UNIQA Raiffeisen oraz z Rasperia Trading Ltd., po tym jak zawiodły wszelkie podjęte starania zmierzające do przejęcia przez nią rosyjskich udziałów. Umowa syndykatu obowiązywała od 2007 r. i oprócz nominacji członków Rady Nadzorczej, obejmowała także koordynację wyników głosowań podczas Walnego Zgromadzenia.

Zarząd koncernu z zadowoleniem przyjmuje podjętą przez głównego akcjonariusza – Haselsteiner Familien-Privatstiftung, decyzję o stworzeniu przejrzystości dzięki rozwiązaniu umowy syndykatu. Jako zarząd jesteśmy gotowi podjąć wszelkie prawnie dopuszczalne kroki, służące ochronie przedsiębiorstwa przed poniesieniem jakiejkolwiek szkody. W aspekcie nałożonych aktualnie przez Wielką Brytanię i Kanadę sankcji odnosi się to w szczególności do wypłaty dywidendy. Co do aktywności firmy STRABAG na terenie Rosji, która przy 0,3% udziale w produkcji koncernu ma obecnie podrzędne znaczenie, zarząd podjął decyzję o zakończeniu tam działalności, oświadczył Thomas Birtel, Prezes Zarządu STRABAG SE.

W obliczu nieskończenie wielkiej tragedii dotkniętego wojną ukraińskiego społeczeństwa, firma STRABAG SE podjęła i sfinansowała szeroko zakrojone działania pomocowe, głównie na terenie najbardziej dotkniętych tym kryzysem krajów koncernu: w Polsce, Czechach, Słowacji oraz Republice Mołdawii. Zgodnie z kodeksem wartości firmy, inicjatywy te będą kontynuowane również w przyszłości przez akcjonariuszy, zarząd oraz pracowników grupy STRABAG SE.