Transition Technologies MS S.A. złożyła prospekt w KNF

Sebastian Sokołowski, CEO TTMS (2)
Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu Transition Technologies MS S.A.

Spółka Transition Technologies MS S.A. (“TTMS” lub “Spółka”) – szybko rosnący dostawca nowoczesnego outsourcingu IT dla globalnych korporacji złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną pod koniec 2021 roku ofertą publiczną („Oferta publiczna”) i debiutem Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

TTMS jest szybko rosnącym dostawcą nowoczesnego outsourcingu IT skierowanego głównie do dużych korporacji międzynarodowych i należy do Grupy Transition Technologies, jednego z największych podmiotów branży IT w Polsce. Spółka specjalizuje się w świadczeniu usług IT w najbardziej zaawansowanym modelu tzw. managed services (usługi zarządzane), które wyróżniają się kompleksowym podejściem do realizowanych zamówień poprzez budowanie dedykowanych zespołów, odpowiedzialność za realizację projektów oraz utrzymanie wiedzy dziedzinowej. Dzięki temu proces dostarczania usług jest skuteczniejszy, zespół bardziej świadomy celów biznesowych, co wpływa na jakość i optymalizację kosztową realizowanych projektów.

Grupa TTMS działa globalnie (poprzez spółki zależne lub przedstawicielstwa handlowe) w Polsce oraz 5 innych krajach (w Malezji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Singapurze oraz Austrii). Działania sprzedażowe prowadzi także w krajach skandynawskich, w szczególności Danii i Szwecji. W latach 2018-2020 średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy TTMS sięgał 23,8%.

Grupa koncentruje swoją działalność na sektorach stosunkowo odpornych na wahania koniunktury, o wysokich barierach wejścia i potencjale wzrostowym, takich jak: sektor farmaceutyczny i medyczny, przemysł, sektor edukacyjny oraz zbrojeniowy i kosmiczny. Większość z tych obszarów okazała się nie tylko być odporna na kryzys związany z pandemią, ale część z nich wręcz znacząco się rozwinęła, co miało wpływ również na wzrost Grupy TTMS.

Grupa TTMS odnotowuje stały wzrost przychodów i rentowności generowanych przepływów pieniężnych. W latach 2018-2020 przychody Grupy TTMS ze sprzedaży wzrosły do 102,5 mln zł w 2020 r. z 66,8 mln zł w 2018 r. (CAGR na poziomie 23,8%), EBITDA Grupy wzrosła w tym samym okresie do 19,0 mln zł z 7,0 mln zł (średnioroczny wzrost na poziomie 65%). Zysk netto wzrósł w tym okresie do 12,6 mln zł z 3,6 mln zł.wyniki spółki TT

Jesteśmy silnym, lokalnym graczem działającym globalnie. W ostatnich latach regularnie notowaliśmy wzrosty na poziomie sprzedaży jak i zyskowności. W 2020 roku wypracowaliśmy rekordowe w naszej historii przychody i zysk netto.  Bardzo duża część naszego biznesu opiera się na wieloletniej współpracy i długoterminowych umowach ramowych ze światowymi liderami w swoich dziedzinach. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na nowoczesny outsourcing usług IT. Pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacji. Wszystkie obszary, w których działa firma okazały się odporne na kryzys, część z nich nawet znacząco przyspieszyła. 

Dostrzegamy, że postępująca cyfryzacja, szybkie zmiany rynkowe i praca w lockdownie spowodowały, że coraz więcej firm wybiera opcję kompleksowego outsourcingu IT w formie managed services jako niezbędne wsparcie pracowników ich działów IT. Usługi zarządzane stanowią coraz większą część naszych przychodów i pozwalają na zbudowanie partnerskich i długoterminowych relacji z naszymi klientami. Mamy doświadczenie w uruchamianiu zagranicznych spółek zależnych, pozyskujemy także klientów poprzez sieć przedstawicielstw handlowych oraz firmy partnerskie. Rozwijamy się organicznie, ale rozważamy także zagraniczne akwizycje, które mogą nam pomóc w dalszym zwiększaniu skali działania. W naszej ocenie światowa sytuacja post-covid będzie nadal tworzyć korzystne warunki dla usług związanych z nowoczesną informatyką. – mówi Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu Transition Technologies MS S.A.

Oferta TTMS jest kierowana do międzynarodowych korporacji – naszym celem jest osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy usług IT na poziomie globalnym, korzystającego z unikalnych kompetencji polskich programistów dodaje Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu Transition Technologies MS S.A.

Otoczenie rynkowe

Szeroko rozumiany sektor outsourcingu usług IT stanowi jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w zakresie nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Globalny trend cyfryzacji generuje stały wzrost popytu na usługi rynku technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), dzięki czemu rynek ten jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki światowej. Wartość światowego rynku ICT w 2019 r. (według raportu: Perspektywy rozwoju branży ICT do roku 2025, Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Przedsiębiorczości) jest szacowana na około 4,9 bln USD.

Rynek outsourcingu usług IT szacuje się na około 32% rynku usług IT. Na koniec 2019 r. wartość globalnego rynku outsourcingu usług IT szacowano na poziomie 334 mld USD. Według prognoz rynek outsourcingu usług IT osiągnie w 2022 r. 5,5 bln USD, co będzie stanowiło wzrost o 5,8% w stosunku do szacowanej wartości rynku na koniec 2021. Z kolei na koniec 2025 r. poziom ten może sięgnąć 398 mld USD.