Trwają konsultacje zmian przepisów ws. zwalczania oszustw podatkowych

0

Minister Finansów przekazał do ponownych konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD 186), który wprowadza nowe instrumenty służące walce z oszustwami podatkowymi. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 21 listopada 2014 r.

Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy obejmują:
• rozszerzenie na nowe grupy towarów stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, w którym podatek zamiast sprzedawcy rozlicza nabywca,
• wprowadzenie informacji podsumowujących, które będą składane przez sprzedawców towarów objętych tym mechanizmem,
• objęcie nowych towarów solidarną odpowiedzialnością podatkową oraz obowiązkiem jednomiesięcznego rozliczania podatku od towarów i usług,
• podwyższenie minimalnej i maksymalnej kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty dostarczające paliwa.

Ponadto w projekcie przewiduje się wprowadzenie zmian w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających systemowi VAT), w tym możliwości uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego sposobu określenia proporcji podatku podlegającego odliczeniu u takich podatników. Proponuje się również wprowadzenie zmian w zakresie stosowania tzw. „ulgi na złe długi” mających na celu zmniejszenie asymetrii w stosowaniu tej instytucji.

W projekcie ustawy przesłanym do ponownych konsultacji główne zmiany (w związku z uwzględnieniem uwag zgłoszonych do projektu) objęły następujące kwestie:
– doprecyzowano przepisy dotyczące proporcji odliczania podatku naliczonego w przypadku towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów prowadzonej przez podatnika działalności podlegającej opodatkowaniu, jak i do celów innych, których przypisanie w całości działalności podlegającej opodatkowaniu nie było możliwe, w tym wprowadzono do ustawy przykładowe dane, które będą mogły być wykorzystane przy obliczeniu tej proporcji.

W przypadku organów władzy publicznej i innych podmiotów prawa publicznego zaproponowano, aby odbywało się według kryterium „przychodowego”, z możliwością wskazania przez te podmioty bardziej reprezentatywnej metody;
– odstąpiono od możliwości uzgadniania sposobu określenia proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie decyzji na rzecz prostszej formy protokołu;
– zrezygnowano z wprowadzania zmian w ustawie – Ordynacja podatkowa, wyłączających możliwość dokonania interpretacji przepisów, w sprawach dotyczących prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych oraz w sprawach dotyczących sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności podlegającej opodatkowaniu. Spowodowało to zmianę tytułu ustawy;
– odstąpiono od wprowadzania zmian przewidujących „wygaszanie” z dniem 1 lipca 2015 r. interpretacji indywidualnych w zakresie, w jakim dotyczyłyby obliczenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności podlegającej opodatkowaniu, w przypadku towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów prowadzonej przez podatnika działalności podlegającej opodatkowaniu, jak i do celów innych, których przypisanie w całości działalności podlegającej opodatkowaniu nie było możliwe;

Czytaj również:  Jak fiskus inwigiluje przedsiębiorców?