Tylko 55 ze 100 największych firm działających w Polsce opublikowało ujawnienia klimatyczne i środowiskowe

Warszawa

Najbardziej aktywnie działania pozafinansowe raportują spółki z przemysłu naftowego, wydobywczego i energetycznego. Niewiele ponad połowa ze 100 największych firm działających w Polsce przygotowała osobny raport niefinansowy, ESG lub zrównoważonego rozwoju, a rezultaty badania ujawnień nie napawają optymizmem – przeciętny wynik uzyskany przez organizacje raportujące działania pozafinansowe to 5,2 w 10-stopniowej skali – wynika z raportu KPMG pt. „Benchmark klimatyczno-środowiskowy. Analiza raportowania zrównoważonego rozwoju”.

Zrównoważony rozwój koniecznością biznesową

Dla wielu firm, zagadnienia ESG nie tylko nie są już „dobrowolne”, czy zalecane przez partnerów lub instytucje finansujące, a stają się obowiązkiem prawnym, którego niespełnienie niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Obecnie obowiązek ten dotyczy obszaru ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Przedsiębiorstwa będą musiały informować swoje otoczenie o posiadaniu (lub braku) określonych procesów, dokumentów czy osiągniętych wynikach. W kolejnych latach spodziewać się można rozszerzenia obowiązków legislacyjnych na zagadnienia zarządcze lub operacyjne.

Zielona transformacja będzie w najbliższych latach trwałym trendem, wpływającym na warunki prowadzenia działalności gospodarczej – w szczególności w Europie. Dążenie do celu globalnej neutralności klimatycznej będzie dla firm oznaczać konieczność gruntownego przemyślenia swych modeli biznesowych i ich kompatybilności z tak zarysowanym horyzontem zmian – mówi Przemysław Oczyp, Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego/ESG, w KPMG w Polsce.

Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju nie rozwiąże od razu wszystkich problemów i nie odpowie na każde wyzwanie. Przejrzystość w zakresie tego, w którym miejscu transformacji znajduje się firma, pozwoli jej porównać się z innymi, poznać swoje mocne i słabe strony oraz pozwolić na realny dialog z otoczeniem rynkowym. Dialog, który przyczynić się może do wykorzystania rozproszonej po interesariuszach wiedzy do przeprowadzenia kluczowych dla długofalowego rozwoju firmy zmian – mówi Justyna Wysocka-Golec, Dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Przemysł naftowy, wydobywczy i energetyczny w czołówce pod względem ujawnień niefinansowych

Eksperci KPMG w Polsce przeanalizowali ujawnienia niefinansowe 100 największych podmiotów działających na polskim rynku. Tylko 55 ze 100 największych firm działających na polskim rynku opublikowało ujawnienia klimatyczne i środowiskowe, natomiast uśrednione wyniki spółek, które wywiązały się z tego obowiązku nie są wysokie. Większość podmiotów, które nie raportują działań pozafinansowych to spółki opisane w ramach raportów zintegrowanych, obejmujących przeważnie międzynarodowe grupy kapitałowe, choć zdarzały się też braki jakichkolwiek źródeł. Jest to dopuszczalne z perspektywy dzisiejszych przepisów, natomiast stwarza poważną lukę w ujawnieniach.

Przeciętna ocena wyniosła niewiele ponad połowę możliwych do uzyskania punktów – niespełna 5,2 punktu. Biorąc pod uwagę zwiększające się wymogi interesariuszy i standardy regulacyjne oraz fakt, że badane były spółki o wysokim stopniu organizacji i posiadanych kapitałów, trudno uznać ten wynik za zadowalający. Tym samym ujawnienia środowiskowe należy uznać za obszar wymagający znacznie większej uwagi ze strony firm – mówi Przemysław Oczyp, Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego/ESG, w KPMG w Polsce.

Sektor naftowy, wydobywczy i energetyczny wyróżnia się najwyższym wynikiem wśród badanych ujawień, osiągając średnią wynoszącą 6,67 na 10 punktów. Następne na podium są firmy zajmujące się handlem żywnością (np. sieci supermarketów), które otrzymały przeciętnie 5,6 punktu. Trzecie miejsce ex aequo, z nieznacznie niższym wynikiem – 5,5 punktu, zajęły: zbiorcza grupa handlowa obejmująca spółki meblowe, internetowe, odzieżowe etc. oraz firmy produkujące żywność.

Dość niski wynik odnotował przemysł motoryzacyjny – firmy tej grupy otrzymały przeciętnie 4,25 punktu na 10, choć transport samochodowy ma znaczący wpływ na środowisko. Można przypuszczać, że przedsiębiorcy w tej grupie prawdopodobnie nie spotkali się jeszcze z adekwatną presją interesariuszy.ujawnienia klimatyczne i środowiskowe

Firmy działające w przemyśle naftowym, wydobywczym i energetycznym w dużym stopniu przyczyniają się do zmian klimatycznych, w związku z czym spotykają się z największą presją regulatorów oraz otoczenia społecznego. Widać także, że firmy pośrednio powiązane z rolnictwem mają stosunkowo wysoką samoświadomość wpływu środowiskowego, co odpowiada charakterystyce branży – działalność gospodarcza w tym zakresie stanowi bowiem coraz większe wyzwanie wobec gwałtownych zjawisk pogodowych oraz zanieczyszczenia środowiska – mówi Justyna Wysocka-Golec, Dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Notowania na giełdzie stymulują do transparentności

Badanie KPMG obejmowało spółki zróżnicowane pod względem wielkości, branży, pochodzenia kapitału właścicielskiego czy obecności na giełdzie. Jedną z najbardziej znaczących zmiennych różnicujących wyniki jest fakt odnotowywania spółki na giełdzie. Te firmy, które są obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, wypadły lepiej od średniej pod względem jakości ujawnień i transparentności raportowania. Istnieje również korelacja między poziomem raportowania działań pozafinansowych, a wielkością firmy – większe podmioty są nieco bardziej zaawansowane od spółek z sektora MŚP. Z badania wynika również, że w analizowanych 100 największych firmach działających w Polsce skala i jakość ujawnień niefinansowych jest na wyższym poziomie w przypadku podmiotów z polskim kapitałem.