UPS publikuje wyniki finansowe za Q4 2020. Wzrost o 21% r/r

UPS samolot
 • Wzrost przychodów w ujęciu skonsolidowanym o 21,0%, do poziomu 24,9 mld USD, dzięki lepszym wynikom odnotowanym we wszystkich segmentach działalności
 • Wzrost skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej o 1,6%, do poziomu 2,2 mld USD (o 26,0% według wartości skorygowanych*)
 • Rozwodniona strata na akcję na poziomie (3,75 USD); skorygowany rozwodniony zysk na akcję na poziomie 2,66 USD, wzrost o 26,1%
 • Roczne przychody i skorygowany rozwodniony zysk na akcję najwyższe w historii firmy

Spółka UPS (NYSE: UPS) opublikowała dane dotyczące skonsolidowanych przychodów za czwarty kwartał 2020 r., które wyniosły 24,9 mld USD i były o 21,0% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Skonsolidowany średni wolumen dzienny zwiększył się o 10,6% w ujęciu rok do roku. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 2,2 mld USD, co oznacza wzrost o 1,6% w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku (w ujęciu skorygowanym wzrost o 26,0%). Strata netto za kwartał wyniosła 3,3 mld USD, natomiast skorygowany zysk netto wyniósł 2,3 mld USD – o 26,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

W czwartym kwartale rozwodniona strata na akcję wyniosła 3,75 USD, w porównaniu z rozwodnioną stratą na akcję w wysokości 0,12 USD w czwartym kwartale 2019 roku. Skorygowany rozwodniony zysk na akcję wzrósł o 26,1% do 2,66 USD, w porównaniu z 2,11 USD w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wyniki czwartego kwartału 2020 r. ustalone zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP obejmują koszty w łącznej wysokości 5,6 mld USD, tj. 6,38 USD w przeliczeniu na jedną akcję rozwodnioną, na które złożyły się: niepieniężny odpis z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej po opodatkowaniu w wysokości 4,9 mld USD, koszty procesów transformacyjnych po opodatkowaniu w wysokości 114 mln USD oraz odpisy z tytułu utraty wartości po opodatkowaniu w wysokości 545 mln USD, związane z decyzją Spółki o sprzedaży UPS Freight. Wyniki czwartego kwartału 2019 r. ustalone zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP obejmowały koszty w łącznej wysokości 1,9 mld USD, tj. 2,23 USD w przeliczeniu na jedną akcję rozwodnioną, na które złożyły się: niepieniężny odpis z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej po opodatkowaniu w wysokości 1,8 mld USD, koszty procesów transformacyjnych po opodatkowaniu w wysokości 39 mln USD oraz koszt rezerwy ustawowej po opodatkowaniu w wysokości 91 mln USD, rozpoznany w segmencie przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych.

– Wyniki finansowe czwartego kwartały przewyższyły nasze oczekiwania, dlatego dziękuję wszystkim pracownikom UPS za ich niezwykły wysiłek włożony w świadczenie najwyższej jakości usług w okresie świątecznym – powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. – Chcę również podziękować naszym klientom za ich współpracę w tym trudnym roku. Z optymizmem patrzymy na nadchodzący rok. W czwartym kwartale uruchomiliśmy dostawy szczepionek COVID-19 i jesteśmy gotowi, aby nieść nadzieję i chronić zdrowie ludzi na całym świecie.

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

   

IV kw. 2020 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2020 r.

 

IV kw. 2019 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2019 r.

Przychody ze sprzedaży 15 744 mln USD   13 408 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 1 247 mln USD 1 379 mln USD 1 074 mln USD 1 207 mln USD

 

 • Przychody wzrosły o 17,4% dzięki rosnącym przychodom w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.
 • W przeliczeniu na przesyłkę przychody wzrosły o 7,8%, do czego przyczynił się segment przesyłek drogowych dla klientów indywidualnych.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 7,9%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 8,8%.

* “Kwoty „skorygowane” stanowią wskaźniki finansowe, które nie są obliczane zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP. Więcej informacji na temat wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż GAAP, w tym uzgodnienie do najbliżej skorelowanego wskaźnika GAAP, przedstawiono w załączniku do niniejszego komunikatu.

Segment przesyłek międzynarodowych

   

IV kw. 2020 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2020 r.

 

IV kw. 2019 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2019 r.

Przychody ze sprzedaży 4 770 mln USD   3 762 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 1 148 mln USD 1 160 mln USD 799 mln USD 809 mln USD

 

 • Średni dzienny wolumen przesyłek zwiększył się o 21,9% za sprawą wzrostu wolumenu przesyłek eksportowych we wszystkich regionach.
 • Przychody zwiększyły się o 26,8%, głównie dzięki wzrostom odnotowanym w Azji i Europie.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 24,1%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 24,3%.

Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów

   

IV kw. 2020 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2020 r.

 

IV kw. 2019 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2019 r.

Przychody ze sprzedaży 4 382 mln USD   3 398 mln USD  
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej -228 mln USD 331 mln USD 260 mln USD 262 mln USD

 

 • Przychody wzrosły o 29,0% dzięki silnemu popytowi w niemal wszystkich obszarach działalności, w tym w segmencie usług spedycji z Azji oraz UPS Healthcare.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie -5,2%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 7,6%.

Wyniki skonsolidowane za 2020 r.

 • Przychody wzrosły o 14,2%, do poziomu 84,6 mld USD.
 • Zysk operacyjny osiągnął poziom 7,8 mld USD, a skorygowany zysk operacyjny 8,7 mld USD, co oznacza wzrost o 7,0%.
 • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 1,64 USD, a skorygowany rozwodniony zysk na akcję – 8,23 USD.
 • Nakłady inwestycyjne sięgnęły 5,4 mld USD (5,6 mld USD w ujęciu skorygowanym).
 • Roczne wolne przepływy pieniężne ukształtowały się na poziomie 5,1 mld USD, w tym 3,1 mld USD z tytułu składek emerytalnych.
 • Kwota wypłaconej dywidendy wyniosła 3,6 mld USD, co oznacza wzrost o 5,2% w przeliczeniu na akcję w porównaniu z rokiem poprzednim.

Perspektywy

Ze względu na utrzymującą się niepewność gospodarczą spowodowaną globalną pandemią koronawirusa, Spółka nie publikuje prognoz przychodów i rozwodnionego zysku na akcję. Spółka publikuje natomiast całoroczną prognozę alokacji kapitału.

Alokacja kapitału w 2021 roku

 • Zakładana wysokość nakładów inwestycyjnych to ok. 4,0 mld USD.
 • Oczekuje się wzrostu poziomu dywidendy pod warunkiem uzyskania zgody Rady Dyrektorów.
 • Długoterminowe dłużne papiery wartościowe o wartości 2,5 mld USD zostaną spłacone w terminie ich zapadalności.
 • Prognozowana efektywna stopa podatkowa wyniesie około 23,5%.
 • W 2021 roku Spółka nie planuje wykupu akcji własnych ani nie zamierza pozyskiwać finansowania na rynku dłużnym.