Współpraca Agencji Badań Medycznych z Narodowym Centrum Nauki

Współpraca Agencji Badań Medycznych z Narodowym Centrum Nauki

Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński oraz Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki zawarli porozumienie o współpracy, obejmujące w szczególności wzajemne wsparcie w wykorzystywaniu wyników badań oraz wdrażaniu innowacji do systemu ochrony zdrowia.

Celem zawartego porozumienia jest tworzenie wspólnych instrumentów finansowania i innych mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizacji badań naukowych i prac rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych
i epidemiologicznych. Porozumienie obejmuje także działania na rzecz komplementarności oferty programowej oraz działania wspierające umiędzynarodowienie oraz promocję polskiej nauki.

Porozumienie stworzy nowe możliwości realizacji wspólnych projektów zespołom badawczym, a także kontynuację badań podstawowych, które zakończyły się ciekawymi wynikami na etapie badań przedklinicznych. Długoterminowym celem inicjatywy jest doprowadzenie do wdrożenia odkryć, które w innym wypadku pozostały by jedynie na etapie badań podstawowych.

Jak komentuje Prezes Agencji Badań medycznych dr Radosław Sierpiński – Istotne jest budowanie łańcucha finansowania badań od nauk podstawowych, przez prototypizację aż do badań klinicznych i wdrożeń. Polska nauka musi stać się nauką użytkową i przekładać na dostęp do technologii. Wierzę, że biotechnologia może stać się przykładem i precedensem w polskich pracach B+R.

Współpraca między Agencją Badań Medycznych a Narodowym Centrum Nauki pozwoli na wypełnienie luki na rynku badań w postaci badań przedklinicznych, co w konsekwencji przyczyni się do rozpoczęcia skutecznych badań klinicznych. Ponadto, badacze uzyskają szansę na realizację projektów naukowych o szerszej perspektywie, nastawionych na dobro pacjenta już od etapu badań podstawowych.

Rozpoczynająca się współpraca pomiędzy NCN a ABM pozwoli na rozwijanie i wdrażanie pomysłów powstałych w wyniku realizacji projektów finansowanych przez NCN. Taki model wspólnego działania bardzo potrzebny w polskim systemie rozwijania nauki. Liczymy na wartościowe projekty badań klinicznych lub nowych terapii opartych na nowatorskich badaniach naukowych w obrębie tematyki dotyczącej chorób cywilizacyjnych – podkreśla prof. Zbigniew Błocki – Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.