Współpraca biznesu i nauki

0

Grupa ENERGA podpisała porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. List intencyjny zakłada realizację wspólnych projektów w ramach Centrum Energetyki oraz kształcenie przyszłych absolwentów AGH w specjalizacjach zgodnych z profilem działalności Grupy ENERGA.

Dokument dotyczy między innymi współpracy w zakresie realizacji projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a także inicjowaniu wspólnych prac badawczo-rozwojowych. Służyć temu ma Centrum Energetyki AGH, które będzie stanowić miejsce połączenia wiedzy naukowej z biznesem. Centrum składa się z 38 specjalistycznych zespołów laboratoryjnych, które będą służyć m.in. badaniom w zakresie tzw. czystych technologii węglowych, badaniom nad biomasą, fotowoltaiką, energią jądrową, generacją energii z odpadów, czy sieciami przesyłowymi. Centrum będzie jednostką wykonawczą w obszarze biznes i rozwój dla przedsiębiorstw energetycznych, zarówno dla realizacji projektów o znaczeniu korporacyjnym, jak i w przypadku dużych, kluczowych gospodarczo projektów sektorowych.

– Propozycja niniejsza jest przeciwstawieństwem dotychczasowego modelu realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, w którym dominowała rozproszona współpraca z zespołami naukowymi, inicjowana często przez te zespoły. Wyzwania stojące w nowej perspektywie finansowej wymagają podjęcia zagadnień kluczowych dla wzrostu konkurencyjności całej gospodarki reprezentowanej przez poszczególne sektory, zatem rola wiodąca winna przypaść przedsiębiorstwom m.in. takim jak ENERGA. Istotnym elementem strategii Centrum Energetyki AGH jest stworzenie podstaw pod trwałą, długookresową współpracę z ENERGĄ – twierdzi prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH.

– Wierzę, że współpraca Grupy ENERGA oraz tak znakomitej uczelni, jaką jest Akademia Górniczo-Hutnicza, czyli środowiska biznesu i nauki, będzie kluczem do rozwoju i wzrostu innowacyjności branży energetycznej. Duże oczekiwania w zakresie implementacji rozwiązań naukowych w biznesie wiążemy z powstającym przy Akademii Centrum Energetyki. Jako firma, która w coraz większym stopniu wykorzystuje inteligentne rozwiązania, wdrażając m.in. smart grid, jesteśmy szczególnie zainteresowani projektami w zakresie dystrybucji energii – podkreśla Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA SA.

Porozumienie przewiduje, że segment dystrybucji Grupy ENERGA, będzie brał aktywny udział w pracach nad wspólnymi projektami w zakresie przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Czytaj również:  IATA: CPK to projekt strategiczny

Poza realizacją projektów badawczo-rozwojowych i komercjalizacją  wyników badań, porozumienie między AGH i Grupą ENERGA obejmuje także współpracę w zakresie organizowania praktyk zawodowych, staży i szkoleń dla studentów oraz prowadzenia przez pracowników Grupy warsztatów i zajęć na różnych etapach kształcenia.

Akademia Górniczo-Hutnicza podpisała dotychczas podobne porozumienia o współpracy między innymi z takimi firmami jak: Siemens, Lotos czy KGHM.

AGH jest uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym uniwersytetem, prowadzącym działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych stanowiących podstawę rozwoju maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych. Uczelnia wspiera wszelkie działania mające na celu tworzenie silnych zespołów badawczych: międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych. Prowadząc badania naukowe, na wysokim światowym poziomie, w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych zapewnia wysoki poziom kształcenia i rozwoju kadry, który stanowi jeden z fundamentalnych elementów funkcjonowania i pozycji uczelni.