Wyniki finansowe GK GPW w 2022 r.

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
 • Przychody na poziomie 389,3 mln zł, niższe o 4,5% od rekordowego 2021 r.
 • Wzrost kosztów operacyjnych niższy od wskaźnika inflacji
 • Rekordowe udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych (KDPW)
 • Wysokie przychody finansowe dzięki zgromadzonym środkom pieniężnym
 • Zysk netto w wysokości 145,0 mln zł, przy rentowności netto na poziomie 37,2%
 • Wypłata dywidendy w wysokości 115 mln zł (2,74 zł dywidendy na akcję)
 • Finalizacja prac nad nową strategią rozwoju GK GPW obejmującą lata 2023-2027

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) wypracowała w 2022 r. 389,3 mln zł przychodów, co oznacza niski, jednocyfrowy spadek (4,5%) w stosunku do rekordowego poziomu z 2021 r. Grupa zanotowała w minionym roku rekordowe udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych, które sięgnęły 28,3 mln zł i były o 15,9% wyższe rdr za sprawą bardzo dobrych wyników KDPW. Dodatkowo wysoka wartość środków pieniężnych zgromadzonych w GK GPW pozwoliła na wypracowanie wysokich przychodów finansowych w otoczeniu rosnących stóp procentowych: przychody te wzrosły do 23,5 mln zł wobec 1 mln zł w 2021 r. Wzrost kosztów operacyjnych GK GPW w ubiegłym roku wyniósł 11,1% rdr, czyli był niższy od średniorocznego wskaźnika inflacji (14,4%), pomimo realizacji wielu istotnych inicjatyw strategicznych. Spadek przychodów, wynikający z trudnego otoczenia rynkowego, oraz wzrost kosztów w środowisku wysokiej inflacji sprawiły, że wynik EBITDA GK GPW był w ubiegłym roku niższy o 22,2% rdr i wyniósł 167,4 mln zł. Spadek był istotnie mniejszy na poziomie wyniku netto, który obniżył się w 2022 r. o 10,1% i wyniósł 145,0 mln zł.

W samym IV kw. 2022 r. GK GPW wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 91,5 mln zł, zysk EBITDA wyniósł 40,8 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 37,7 mln zł.

– Prezentacja wyników finansowych za 2022 r. jest dobrym momentem, aby podsumować wdrażanie dotychczasowej Strategii #GPW2022 oraz wyniki z ostatnich pięciu lat. W latach 2018-2022 średnie przychody z obrotu instrumentami finansowymi wzrosły o 13 proc. w porównaniu z latami 2013-2017. W segmencie towarowym zanotowaliśmy jeszcze większą poprawę – przychody wzrosły o 26 proc. Z kolei sprzedaż danych i informacji przyniosła nam średnioroczne przychody na poziomie 52 mln zł w porównaniu do 39 mln zł w latach 2013-2017. Wysoka dynamika przychodów przełożyła się również na zyski – średni roczny zysk w ostatnich pięciu latach był najwyższy w historii i wyższy niż w latach 2013-2017 o 24 proc. Wynik ten był możliwy mimo poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych na realizację strategii – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

O sile finansowej GK GPW niezmiennie świadczy wypłacana rokrocznie dywidenda. W sierpniu 2022 r. wypłacono 115 mln zł dywidendy, co dało 2,74 zł na akcję i stanowiło 71,3% zysku netto za 2021 r. Ubiegłoroczna stopa dywidendy osiągnęła poziom 7,5 proc. W ostatnich pięciu latach wypłacona dywidenda wzrosła o 31,5 proc. w porównaniu z latami 2013-2017.

– Od debiutu giełdowego w 2011 roku GPW przekazała akcjonariuszom łącznie ponad 1,1 mld zł dywidend – ponad 60% tej kwoty trafiło do akcjonariuszy w czasie mojej prezesury – dodał Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

W minionym roku sesyjne obroty akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosły 285,6 mld zł i były o 8,9% niższe niż w rekordowym 2021 r. Aktywność inwestorów kolejny rok z rzędu była jednocześnie znacząco wyższa niż w latach poprzedzających pandemię. GPW kontynuowała wspieranie płynności m.in. poprzez rabaty dla dużych dostarczycieli płynności (HVP/HVF) oraz Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego i Program Wsparcia Rozwoju Technologii. Obrót na rynku NewConnect (NC) był niższy o 58,7% rdr (2,5 mld zł vs. 6,1 mld zł w 2021) – to efekt wysokiej bazy z lat pandemii, wywołanej ponadprzeciętną zmiennością i zainteresowaniem częścią spółek z NC, szczególnie firmami z rynku medycznego. Rekord osiągnęły w 2022 r. obroty ETF-ami, które po raz pierwszy przekroczyły 1 mld zł i wzrosły o 55% w porównaniu z 2021 r. Najpopularniejszy instrument pochodny na GPW – kontrakt terminowy na WIG20 – wygenerował najwyższy wolumen obrotu od 2011 roku (9,34 mln kontraktów, wzrost o 73% rdr).

Spadki wycen przedsiębiorstw notowanych na giełdach skutkowały obniżeniem aktywności na rynku pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO), co było widoczne nie tylko na GPW, ale w całej Europie. Według raportu „IPO Watch Europe 2022”  PwC łączna wartość ofert w Europie była aż o 80% niższa niż w 2021 roku. Na Głównym Rynku GPW miało miejsce osiem debiutów (przejścia z rynku NewConnect), natomiast na NC pojawiło się 16 nowych spółek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się natomiast w ubiegłym roku na GPW wtórne oferty publiczne (Secondary Public Offering, SPO). Łączna wartość SPO przeprowadzonych w 2022 r. na rynkach akcji GPW wyniosła 9,0 mld zł
i była najwyższa od 2017 r. Największe transakcje w 2022 r. miały miejsce w sektorze energetycznym (PGE, Polenergia, Enea), e-commerce (Allegro) oraz paliwowym (PKN Orlen).

Rok 2022 był kolejnym okresem relatywnie wysokiej aktywności inwestorów indywidualnych. Na koniec 2022 r. KDPW prowadził 1,605 mln rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych wobec 1,374 mln na koniec 2021 r. W ciągu roku przybyło więc 230,4 tys. rachunków, co oznacza wzrost o 16,8% rdr, i jest najlepszym wynikiem od 12 lat.

Na rynku towarowym, prowadzonym przez spółkę zależną GK GPW – Towarową Giełdę Energii, wolumeny obrotu energią elektryczną i gazem zanotowały w 2022 r. spadki w ujęciu rdr odpowiednio o 37,2% do 141,4 TWh oraz o 21,7% do 141,6 TWh.

Na rynku terminowym energii elektrycznej miał miejsce spadek obrotów o 42,7% rdr do 108,3 TWh. Były one związane z rekordowymi wycenami energii, w tym z obciążeniem finansowym w zakresie utrzymywania depozytów zabezpieczających, a także ze wzmożonym ryzykiem finansowym dla działalności obrotowej (duża zmienność cen przy jednoczesnej dużej niepewności co do przyszłorocznych cen towaru).

Obroty na rynku terminowym gazu w 2022 r. zmalały głównie dla instrumentów z najdłuższym okresem wykonania, przede wszystkim w związku z rekordowymi wycenami towaru, w tym z obciążeniem finansowym w zakresie utrzymywania depozytów. Ponadto, w drugiej połowie roku gwałtownie malało krajowe zużycie gazu. Roczne obroty na rynku terminowym gazu wyniosły 118,9 TWh, malejąc względem rekordowego roku 2021 o 21,9%. Podobny spadek (20,6%) miał miejsce na rynku spot, gdzie obroty wyniosły 22,7 TWh.

Obroty certyfikatami na Rynku Praw Majątkowych wyniosły w 2022 r. w przybliżeniu 24,8 TWh. Spadek wolumenu o 4,2% w stosunku do 2021 r. wynikał z zakończenia systemu wsparcia w postaci certyfikatów dla części podmiotów z Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz migracją podmiotów do systemu aukcyjnego, za który odpowiada Urząd Regulacji Energetyki.

Realizacja strategii #GPW2022

W 2022 r. kontynuowano realizację inicjatyw strategicznych w ramach Strategii #GPW2022. Konsekwentnie realizowano kolejne kamienie milowe, których monitoring odbywał się miesięcznie na posiedzeniach Zarządu Giełdy oraz kwartalnie na posiedzeniach Rady Giełdy.

Największym projektem, nad którym pracuje GK GPW, jest nowy system transakcyjny Warsaw Automated Trading System (WATS). WATS planowany jest do wdrożenia w GPW i spółkach zależnych w miejsce obecnie wykorzystywanych systemów transakcyjnych. Pozwoli on uniezależnić się od zewnętrznych dostawców, a dodatkowo możliwa będzie jego komercjalizacja.

Spółka zależna GPW Tech kontynuowała w 2022 r. pracę nad czterema produktami:

– TCA Tool, który służy do analizy makro i mikro struktury rynku. Jest to produkt, który może być sprzedawany innym giełdom, ale także domom maklerskim. Pierwsza umowa na usługi TCA Tool dla giełdy w Kuwejcie została zrealizowana;

– GPW STORK – służy do wykrywania nieprawidłowości związanych z handlem na giełdzie. Jest on już wdrożony na rynku polskim. Potencjalnymi klientami tutaj są również domy maklerskie, instytucje nadzorujące, także poza Polską. Produkt został w pełni wdrożony w GPW;

– Nowy Indexator, czyli narzędzie do obliczania indeksów, zastąpiło już poprzedni, mniej wydajny kalkulator stosowany przez GPW. GPW Tech prowadzi rozmowy z klientami zagranicznymi zainteresowanymi zakupem narzędzia;

– System GRC, będący narzędziem umożliwiającym zarządzanie ryzykiem braku zgodności z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami, zapewniające stałe monitorowanie wymagań regulacyjnych i prawnych w szczególności dla spółek publicznych. Produkt został wdrożony w GK GPW, pozyskano również pierwszego płacącego klienta spoza Grupy Kapitałowej.

GPW Benchmark w 2022 r. skupił swoje wysiłki na opracowaniu wskaźnika WIRON, który od początku 2023 r. może być wykorzystywany przez banki do oferowania kredytów opartych na tym wskaźniku. Spółka opracowała ponadto Rodzinę Indeksów Składanych WIRON (WIRON 1M Stopa Składana, WIRON 3M Stopa Składana, WIRON 6M Stopa Składana oraz WIRON Indeks Jednopodstawowy), które od grudnia 2022 r. mogą być stosowane jako wskaźnik referencyjny przez podmioty nadzorowane w umowach finansowych, instrumentach finansowych oraz funduszach inwestycyjnych. Do Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych wszedł w ubiegłym roku indeks TBSP.Indeks oraz pięć nowych indeksów obligacji skarbowych, uwzględniających portfele obligacji z różnymi terminami zapadalności.

W 2022 r. zakończone zostały prace badawczo-rozwojowe w projekcie GPW Data, bazującym na metodach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Rozpoczęto komercjalizację projektu w modelu Freemium. W pierwszej kolejności poprzez aplikację mobilną oferowane będą nowoczesne, innowacyjne usługi ułatwiające analizę danych rynkowych oraz proces inwestowania. Rozwój w obszarze danych i technologii jest obecnie siłą napędową światowych rynków kapitałowych.

W ubiegłym roku powołano spółkę GPW Logistics, którem zadaniem jest komercjalizacja wypracowanej technologii w ramach projektu „Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego” (PCOL). GPW Logistics podpisała już pierwsze umowy z klientami.

W listopadzie 2022 r. GPW uruchomiła rynek akcji spółek zagranicznych – GlobalConnect. Notowania na GlobalConnect odbywają się w godzinach sesji giełdowej na GPW oraz w polskim złotym, co daje inwestorowi pewność ceny, po której nabywa akcje. Inwestorzy mogą składać zlecenia poprzez rachunek w krajowym biurze maklerskim, podłączonym do nowego rynku. Pierwszych pięć spółek, które znalazły się na rynku GlobalConnect to: największy europejski ubezpieczyciel Allianz, trzy koncerny motoryzacyjne: BMW, Mercedes Benz, Volkswagen oraz spółka technologiczna Siemens. Planowane jest zwiększenie liczby notowanych podmiotów, docelowo również o spółki amerykańskie.

W grudniu 2022 r. GPW formalnie przejęła 65,03% akcji w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX) za ok. 9,6 mln zł. Ponadto, GPW pośrednio objęła kontrolę nad Central Depository of Armenia (Centralny Depozyt Papierów Wartościowych w Armenii, CDA), w którym AMX posiada obecnie 100% udział w kapitale zakładowym. Przejęcie AMX pozwoli GPW na dalszą ekspansję usług oraz przyspieszenie realizacji strategii. Z drugiej strony da armeńskiej giełdzie możliwość skorzystania z wiedzy Grupy Kapitałowej GPW – szczegółowy plan rozwoju AMX oraz armeńskiego rynku kapitałowego zostały zawarte w długoterminowej strategii rozwoju AMX, która powstała przy współpracy z GPW oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

W marcu 2023 r. GPW ogłosiła, że wspólnie ze spółką Emitel przeprowadzi pilotażowe wdrożenie systemu emisji spotów reklamowych w modelu dynamicznej podmiany reklam, nad którym pracuje spółka zależna GPW DAI. Testy mają objąć wszystkie rodzaje cyfrowych platform telewizyjnych w Polsce. Celem projektu prowadzonego przez GPW DAI jest budowa wielomodułowej platformy aukcyjnej, przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym.

Aktualnie trwają intensywne prace nad opracowaniem strategii rozwoju GK GPW na lata 2023-2027. Ogłoszenie nowej strategii zaplanowano na drugi kwartał 2023 r.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za IV kw. 2022 r. i cały 2022 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w IV kw. 2022 r. wyniósł 37,7 mln zł, w porównaniu do 41,4 mln zł
w IV kw. 2024 r. i 31,1 mln zł w III kw. 2022 r. W całym 2022 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 145,0 mln zł vs. 161,3 mln zł w 2021 r. Na spadek całorocznego zysku netto, złożyły się niższe przychody na rynku towarowym (-7,9% rdr) oraz finansowym (-2,7%) oraz wyższe koszty operacyjne (+11,1% rdr). Jednocześnie wsparciem dla wyniku netto było saldo przychodów i kosztów finansowych, które było dodatnie i wyniosło 16 mln zł, wobec ujemnego salda na poziomie 10,6 mln zł w 2021 r. Rekordowy był ponadto udział GK GPW w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności, który wzrósł o 15,9% rdr do 28,3 mln zł.

RYNEK FINANSOWY

Przychody z rynku finansowego

W IV kw. 2022 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 57,4 mln zł, względem
66,3 mln zł w IV kw. 2021 r. oraz 58,0 mln zł w III kw. 2022 r. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 62,7% całkowitych przychodów Grupy GPW, w porównaniu do 61,7%
w IV kw. 2021 r. oraz 65,5 % w III kw. 2022 r.

W całym 2022 r. przychody z rynku finansowego wyniosły 247,7 mln zł, w porównaniu
do 254,7 mln zł w 2021 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW stanowił 63,6%, wobec 62,5% rok wcześniej.

Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

 • Obsługa obrotu na rynku finansowym

W IV kw. 2022 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 37,2 mln zł, w porównaniu do 47,4 mln zł w IV kw. 2021 r. oraz 38,2 mln zł w III kw. 2022 r.

W całym 2022 r. przychody z obsługi obrotu w segmencie finansowym wyniosły
167,5 mln zł, wobec 177,9 mln zł w 2021 r. Spadek przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym w ujęciu rocznym jest wynikiem spadku przychodów z obrotu akcjami (-14,0% rdr) przy jednoczesnym wzroście przychodów z obrotu instrumentami pochodnymi (+55,2% rdr).

 • Obsługa emitentów

W IV kw. 2022 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,6 mln zł, w porównaniu do 4,3 mln zł w IV kw. 2021 r. i 5,5 mln zł w III kw. 2022 r. W całym 2022 r. przychody z obsługi emitentów stanowiły 5,9% całkowitych przychodów GK GPW i wyniosły 23,0 mln zł, wobec 21,6 mln zł rok wcześniej. Na wysokość przychodów z tej linii biznesowej składają się opłaty roczne za notowanie i opłaty za wprowadzenie
oraz inne opłaty. Przychody są więc w głównej mierze wypadkową aktywności na rynku IPO/SPO, liczby emitentów oraz kapitalizacji spółek.

W 2022 r. łącznie na obu rynkach akcji GPW odbyły się 24 debiuty giełdowe (z uwzględnieniem ośmiu spółek, które przeniosły notowania z NewConnect na Główny Rynek), wobec 48 debiutów w roku poprzednim. Łączna wartość ofert IPO na obu rynkach akcji wyniosła w 2022 r. 127mln zł (vs. 9,4 mld zł w 2021 r.), a wartość SPO
to 9,0 mld zł (vs. 1,9 mld zł w 2021 r.). Łączna kapitalizacja spółek krajowych
i zagranicznych na obu rynkach akcji GPW wyniosła na koniec 2022 r. 1 128,9 mld zł
vs. 1 331,5 mld zł na koniec 2021 r.

 • Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w IV kw. 2022 r. osiągnęły poziom 14,6 mln zł, względem 14,6 mln zł w IV kw. 2021 r. oraz 14,3 mln w III kw. 2022 r. W całym 2022 r. przychody z tego segmentu biznesowego, kolejny rok z rzędu, ukształtowały się na rekordowym poziomie – 57,3 mln zł, wobec 55,2 mln zł w 2021 r. (wzrost o 3,6%) i stanowiły 14,7% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży GK GPW.

W 2022 r. GK GPW kontynuowała wzrost liczby dystrybutorów danych: 6 podmiotów otrzymało licencję na dystrybucję danych GPW a jeden na dane GPW Benchmark. Liczba abonentów danych spółek z GK GPW była rekordowa i wyniosła ponad 533 tys.

RYNEK TOWAROWY

Przychody z rynku towarowego

W IV kw. 2022 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 32,9 mln zł, o 17,8% mniej niż rok wcześniej i o 10,3% więcej niż w III kw. 2022 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w IV kw. 2022 r. wyniósł 36,0%. W całym 2022 r. przychody z rynku towarowego wyniosły
138,1 mln zł, co oznacza spadek o 7,9% w stosunku do roku 2021 i przekłada się na 35,5% udziału w całkowitych przychodach Grupy. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia, rozliczenia transakcji oraz sprzedaży informacji.

 • Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w IV kw. 2022 r. wyniosły 16,8 mln zł, co oznacza spadek o 16,6% rdr oraz wzrost o 6,3% kdk. W całym 2022 r. przychody z obrotu na rynku towarowym wyniosły 69,2 mln zł odnotowując spadek o 7,3% rdr.

Przychody z obrotu energią wyniosły 2,8 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 5,4 mln zł w IV kw. 2021 r. i 3,4 mln zł w III kw. 2022 r. W całym 2022 r. przychody z tego tytułu wyniosły 13,4 mln zł, o 29,9% mniej niż rok wcześniej.

W IV kw. 2022 r. przychody z obrotu gazem pozostały stabilne rdr (-0,4%) i jednocześnie wzrosły o 75,3% w stosunku do III kw. 2022 r. kształtując się na poziomie 3,6 mln zł.
W 2022 r. przychody z obrotu gazem sięgnęły 11,5 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do roku ubiegłego o 23,0%.

W IV kw. 2022 r. przychody z tytułu obrotu prawami majątkowymi wyniosły 4,9 mln zł,
co oznacza spadek o 27,1% rdr i jednocześnie stabilizację kdk (-0,4%). Przychody z tego obszaru spadły w 2022 r. nieznacznie, o 3,2% rdr, i wyniosły 24,3 mln zł.

W IV kw. 2022 r. przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego wyniosły 5,5 mln zł, co oznacza wzrost o 24,7% rdr i jednocześnie wzrost o 1,6% kdk. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w 2022 r. wyniosły 20,0 mln zł, w porównaniu do 15,6 mln zł w 2021 r., co oznacza wzrost o 28,7% rdr. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od aktywności członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

 • Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W IV kw. 2022 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 4,8 mln zł, o 14,1% mniej niż rok wcześniej i 10,6% mniej niż w III kw. 2022 r. W całym 2022 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 25,0 mln zł, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.

 • Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w IV kw. 2022 r. wyniosły 10,9 mln zł, o 21,5% mniej
niż rok wcześniej i o 31,7% więcej niż w III kw. 2022 r. W całym 2022 r. rozliczanie transakcji przyniosło Grupie 42,6 mln zł przychodów, czyli o 15,5% mniej niż rok wcześniej. Przychody z tego tytułu są pochodną wolumenów obrotu na rynkach prowadzonych
przez TGE.

 • Sprzedaż informacji Grupy TGE

W IV kw. 2022 r. przychody ze sprzedaży informacji wyniosły 337 tys. zł, o 2,1% więcej niż rok wcześniej i o 4,7% więcej niż w III kw. 2022 r. W całym 2022 r. sprzedaż informacji Grupy TGE przyniosła GK GPW 1,3 mln zł, czyli o 20,5% więcej rdr.

Koszty działalności operacyjnej

W IV kw. 2022 r. koszty działalności operacyjnej GK GPW wyniosły 64,2 mln zł, wobec 63,2 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 1,6% rdr. Koszty były o 8,2% wyższe niż w III kw. 2022 r. W całym ubiegłym roku koszty operacyjne wyniosły 254,9 mln zł, wobec 229,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 11,1% rdr. W 2022 r. wskaźnik C/I wzrósł do 65,5% z 56,3% w 2021 r.

 • Łączne koszty osobowe w IV kw. 2022 r. wyniosły 27,7 mln zł wobec 32,3 mln zł w IV kw. 2021 r. co stanowi spadek o 4,6 mln zł rdr (-14,2%). W całym 2022 r. koszty były stabilne (wzrost o 1,8% rdr, tj. o 2 mln zł) i wyniosły 111,6 mln zł.
 • Koszty usług obcych w IV kw. 2022 r. wyniosły 23,4 mln zł wobec 17,6 mln zł
  w IV kw. 2021 r. co stanowi wzrost o 5,8 mln zł rdr (+33,3%). W całym 2022 r. koszty wzrosły o 32,7% rdr, tj. o 18,7 mln zł i wyniosły 76,0 mln zł.
 • Opłata na rzecz KNF wyniosła w 2022 r. 14,8 mln zł, o 0,3 mln zł więcej niż w 2021 r.
  co stanowi wzrost o 1,8%.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W IV kw. 2022 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności wyniósł 7,6 mln zł, w porównaniu do 5,2 mln zł przed rokiem. W 2022 r. zysk z tego tytułu wyniósł 28,3 mln zł, wobec 24,4 mln zł w roku wcześniejszym, co oznacza wzrost rdr o 15,9% i stanowi najwyższy wynik w historii. Na wartość tej pozycji w głównej mierze wpływa wynik finansowy uzyskany przez Grupę KDPW. Zysk Grupy KDPW przypadający na GPW wyniósł 27,8 mln zł w porównaniu do 24,1 mln zł rok wcześniej.