Wyniki finansowe Grupy Agora w 3. kwartale 2021 r.

Agora S.A.

Unikalna oferta cenowa Heliosa w połączeniu z wysoką frekwencją w kinach oraz rosnące szybciej niż na rynku wpływy reklamowe zapewniły Grupie Agora znaczący wzrost przychodów w 3. kwartale 2021 r. Skutecznie wykorzystując rynkowe trendy oraz dopasowując do nich swoje produkty i usługi, Grupa istotnie poprawiła wyniki operacyjne – osiągnęła zysk na poziomie EBIT, a EBITDA wzrosła o 50%. Dzięki temu okres lipiec-wrzesień br. okazał się dla Grupy Agora najlepszym 3. kwartałem od 13 lat.

– Grupa Agora szybko odbudowuje swoje wyniki – rosną wszystkie kategorie naszych wpływów i to we wszystkich obszarach działalności. Najlepsze od 2008 r. rezultaty 3. kwartału zawdzięczamy intensywnej pracy całego zespołu oraz korzystnej sytuacji rynkowej, a zwłaszcza szybującej w górę frekwencji kinowej i rekordowym wydatkom na rynku reklamy w Polsce1 – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. – Co istotne, na sukces Grupy Agora w minionym kwartale wpłynęła poprawa wyników operacyjnych2 we wszystkich segmentach biznesowych Agory. Cieszą nas też wymierne efekty obranego przed kilku laty kursu na cyfryzację – już niemal połowa przychodów reklamowych Grupy pochodzi z usług cyfrowych, a w przypadku wpływów ze sprzedaży treści w cyfrze udział ten sięga 40%.

W 3. kwartale 2021 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 266,4 mln zł i były wyższe o 38% niż rok temu. Zdecydowało o tym przede wszystkim zwiększenie wpływów z działalności kinowej, korzystającej ze stopniowego znoszenia administracyjnych obostrzeń dotyczących funkcjonowania kin oraz powrotu na wielkie ekrany premier największych produkcji filmowych. W omawianym czasie przychody segmentu Film i Książka wyniosły 105,1 mln zł i miały największy wkład w zwiększenie całkowitych wpływów Grupy Agora. Kina sieci Helios odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży biletów – o 184% do 46,0 mln zł, do czego przyczyniła się zwłaszcza unikalna oferta cenowa, czyli dynamiczny cennik, w którym cena wejściówki zależy od daty jej zakupu. W okresie lipiec-wrzesień br. w kinach sieci zakupiono ponad 2,4 mln biletów, czyli o niemal 160% więcej niż przed rokiem. Duży udział w tym sukcesie miała rosnąca popularność zakupu wejściówek do kina przez internet. Ten kanał sprzedaży odpowiada już za 40% wpływów ze sprzedaży biletów. Ponad dwukrotnie wzrosły przychody ze sprzedaży barowej w kinach, a wpływy z działalności filmowej były prawie 5 razy wyższe r/r. Tempo odbudowy rynku kinowego napawa optymizmem – w październiku 2021 r. liczba biletów sprzedanych w Heliosie była już identyczna jak ta w 2019 r., czyli przed wybuchem pandemii.

W minionym kwartale br. wzrosły również wpływy z pozostałych działalności Grupy, w tym przede wszystkim z reklam, dzięki rosnącym wydatkom na całym polskim rynku reklamowym. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora były wyższe we wszystkich segmentach operacyjnych – łącznie wzrosły o ponad 14% w porównaniu z 3. kwartałem 2020 r. i wyniosły 125,5 mln zł. Najistotniej zwiększyły się wpływy z reklam segmentu Internet, głównie za sprawą działań pionu Gazeta.pl oraz spółki Yieldbird, a także segmentu Film i Książka w związku ze wznowieniem działalności kinowej oraz powrotem widzów do multipleksów Heliosa.

Z kolei wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw Grupy zwiększyła się o ponad 4% do 34,4 mln zł, przede wszystkim z uwagi na wyższe wpływy ze sprzedaży subskrypcji treści Wyborcza.pl oraz publikacji Wydawnictwa Agora. Na koniec września br. liczba aktywnych płatnych prenumerat cyfrowych „Gazety Wyborczej” wyniosła ponad 262,6 tys., co oznacza wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Przychody cyfrowe dziennika, czyli ze sprzedaży prenumeraty oraz reklamy cyfrowej, wyniosły już blisko 16,5 mln zł, co stanowiło niemal 40% jego całkowitych wpływów. W Radiu przychody z działalności internetowej były wyższe niż przed rokiem o 25%, głównie z uwagi na zwiększenie wpływów z reklamowych usług internetowych, jak i z tytułu sprzedaży subskrypcji Premium TOK FM. Liczba sprzedanych dostępów Premium TOK FM na koniec 3. kw. 2021 r. wzrosła do 25,0 tys.

W ostatnim kwartale, dzięki rozwojowi oferty cyfrowej, prawie dwukrotnie zwiększył się udział wpływów Grupy Agora ze sprzedaży wydawnictw cyfrowych i internetowych – do 34% (z 17% w 3. kw. 2019 r.), podobnie niemal dwukrotnie wzrosły przychody ze sprzedaży cyfrowych i internetowych treści – do 40% (w tym materiałów dziennikarskich – tekstów i podcastów; z 22% w 3. kw. 2019 r.). Grupa notuje też systematyczny wzrost udziału cyfrowych i internetowych usług reklamowych, które obecnie stanowią już niemal 45% w całości wpływów z reklamy (38% w 3. kw. 2019 r.).

Oprócz tego systematycznie rosną przychody Grupy Agora z działalności gastronomicznej, rozwijanej obecnie pod marką Pasibus, a także z pozostałej sprzedaży.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora zwiększyły się w 3. kwartale 2021 r. o ponad 29% r/r i wyniosły 255,2 mln zł. Wzrost wydatków, obserwowany we wszystkich segmentach operacyjnych, wynikał głównie ze zwiększenia skali działalności Grupy w obliczu mniejszych restrykcji związanych z pandemią COVID-19. Jednocześnie wynagrodzenia zespołu Grupy Agora powróciły do standardowej wysokości po ich ograniczeniu na 6 miesięcy w obciążonym pandemią 2020 r. Największą pozycję wśród nakładów operacyjnych stanowiły koszty usług obcych – wyższe o 36% niż przed rokiem i wynoszące 93,7 mln zł. Najistotniejszy wzrost w tej kategorii widoczny był w segmencie Film i Książka, głównie ze względu na wyższe koszty zakupu kopii filmowych i większe odpłatności dla producentów filmowych. Warto też zauważyć, że istotny wpływ na poziom kosztów operacyjnych Grupy Agora miał szereg zdarzeń o charakterze jednorazowym oraz działań oszczędnościowych podjętych w 2020 r. Natomiast w 2021 r. ich liczba i wartość były istotnie mniejsze3.

Ostatecznie, dzięki znaczącemu zwiększeniu wpływów ze wszystkich źródeł, w 3. kwartale 2021 r. Grupa Agora odnotowała poprawę wyników operacyjnych w stosunku do 2020 r. Zysk na poziomie EBITDA wzrósł o 50% do 49,8 mln zł, zaś zysk na poziomie EBIT wyniósł 11,2 mln zł. Strata netto stanowiła 1,5 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 1,2 mln zł4.

Istotna odbudowa rynku reklamowego obserwowana w Polsce w minionym kwartale (wzrost o 12,5% r/r), a także fakt, iż wartość wydatków na promocję i reklamę w okresie lipiec-wrzesień 2021 r. była wyższa w porównaniu z przedpandemicznym 2019 r., zdecydowały o podniesieniu szacunków Agory dotyczących wzrostu rynku reklamy w 2021 r. Według obecnych przewidywań spółki w całym 2021 r. reklamodawcy zwiększą wydatki na promocję swoich towarów i usług o około 13-16%. Trend ten jest widoczny we wszystkich segmentach rynku.

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3. kwartał 2021 r.

Przypisy:

1 Rynek reklamy – szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), IGRZ (reklama zewnętrzna, od stycznia 2014 r. liczba podmiotów raportujących przychody do IGRZ uległa zmniejszeniu), a także wstępnych danych Publicis Media (TV, kino, internet).

2 Dotyczy porównania wyników wszystkich segmentów operacyjnych Grupy Agora odnotowanych w 3. kw. 2021 r. i w latach poprzednich oczyszczonych z wpływu zdarzeń jednorazowych (więcej – w tabelach w prezentacji wyników finansowych Grupy Agora za 3. kwartał 2021 r., dostępnej na agora.pl).

3 Zdarzenia o charakterze jednorazowym z 3. kwartału 2020 r. to: odpisy aktualizujące, wsparcie otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej oraz wpływ obniżki wynagrodzeń w Grupie Agora, łącznie w wysokości 23,4 mln zł. Zdarzenia o charakterze jednorazowym z 3. kwartału 2021 r. to: rezerwa na nieściągalne należności oraz wsparcie otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej, łącznie w wysokości 1,7 mln zł.

4 W ujęciu bez MSSF 16 w 3. kwartale 2021 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 36,9 mln zł, a zysk na poziomie EBIT wyniósł 13,1 mln zł. W omawianym okresie zysk netto Grupy w ujęciu bez MSSF 16 wyniósł 13,9 mln zł.