Wyniki GK GPW w III kwartale 2022 r. pod presją trudnego otoczenia rynkowego

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
 • Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 88,4 mln zł w III kw. 2022 r.
  (-2,4% rdr) oraz 297,8 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2022 r. (-0,8% rdr)
 • EBITDA wyniosła 29,1 mln zł (-40,1% rdr) w III kw. 2022 r.
  oraz 126,6 mln zł (-20,9% rdr) w ciągu 9 miesięcy 2022 r.
 • Zysk operacyjny wyniósł 20,5 mln zł (-48,7% rdr) za III kw. 2022 r.
  oraz 98,7 mln zł (-26,3% rdr) za 9 miesięcy 2022 r.
 • Koszty operacyjne wyniosły 59,3 mln zł (+20,1% rdr) w III kw. 2022 r.
  oraz 190,7 mln zł (+14,7% rdr) w ciągu 9 miesięcy 2022 r.
 • Zysk netto wyniósł 31,1 mln zł (-13,5% rdr) w III kw. 2022 r.
  oraz 107,3 mln zł (-10,6% rdr) za 9 miesięcy 2022 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) w ciągu 9 miesięcy 2022 r. osiągnęła 297,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 126,6 mln zł, zysk operacyjny 98,7 mln zł, a zysk netto 107,3 mln zł. Skonsolidowane przychody GK GPW w okresie 9 miesięcy 2022 r. były stabilne w ujęciu rok do roku (spadek o 0,8%) – jest to rezultat wzrostu przychodów z rynku finansowego (+1,1 proc.) oraz niższych przychodów z rynku towarowego (-4,4 proc.). Spadek zysku netto o 10,6% rdr jest rezultatem wzrostu kosztów operacyjnych o 14,7%, w szczególności usług obcych (+12,9 mln zł tzn. +32,5%) oraz wynikiem dokonania odpisu z tytułu utraty wartości przez wartość  firmy powstałą w wyniku nabycia spółki BondSpot w wysokości 6,7 mln zł.

W samym III kw. 2022 r. GK GPW wypracowała 88,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 29,1 mln zł, zysk operacyjny 20,5 mln zł, a zysk netto 31,1 mln zł. Skonsolidowane przychody były o 2,4% niższe wobec III kw. 2021 r., pomimo wzrostu przychodów w największym segmencie działalności GK GPW, rynku finansowym, do 58,0 mln zł z 54,4 mln zł. Przychody z rynku towarowego obniżyły się do 29,8 mln zł z 35,8 mln zł.

Zwiększenie przychodów z rynku finansowego w III kw. 2022 r. o 3,6 mln zł rdr wynika w głównej mierze z wyższych o 2,7 mln zł przychodów z obsługi obrotu (wzrost o 7,5% do 38,2 mln zł), szczególnie w przypadku instrumentów pochodnych – przychody w tym obszarze, dzięki wysokim obrotom, sięgnęły 6,0 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Przychody z obrotu akcjami były w III kw. 2022 r. niższe o 1,5 mln zł rdr i wyniosły 26,4 mln zł. Sprzedaż informacji z rynku finansowego wygenerowała 14,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 6,8% w stosunku do III kw. 2021 r..

Przychody z rynku towarowego w III kw. 2022 były niższe o 16,8% w ujęciu rok do roku i wyniosły 29,8 mln zł, głównie w wyniku niższego wolumenu obrotów energią elektryczną oraz gazem na Towarowej Giełdzie Energii. Przychody z obsługi obrotu obniżyły się do 15,8 mln zł (-14,0% rdr), a przychody z rozliczania transakcji spadły do 8,3 mln zł (-32,8% rdr). Wzrosty przychodów miały miejsce w obszarze obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia (+18,1% rdr) oraz innych opłat do uczestników rynku towarowego (+47,6% rdr).

W III kw. 2022 r. Grupa Kapitałowa GPW kontynuowała prace związane z wdrażaniem projektów rozwojowych w ramach strategii #GPW2022. Rozpoczęto również wstępne prace nad nową strategią rozwoju na lata 2023-2027.

– Kończy się rok 2022. Przystępujemy więc do przygotowywania strategii na lata 2023-27. We wszystkich naszych podstawowych liniach biznesowych musimy sprostać niekorzystnym zmianom regulacyjnym. Chcemy na nie odpowiedzieć przez rozwijanie oferty w biznesie podstawowym w obszarach najmniej zagrożonych niekorzystną ewolucją uwarunkowań prawnych. Do tego planujemy dywersyfikować naszą ofertę poza rynki obciążone nawisem regulacyjnym i nadzorczym. W procesie budowania strategii bardzo blisko pracujemy z międzynarodową firmą doradczą, która uświadomiła nam jak giełdy w Unii Europejskiej rozwinęły nowe linie biznesowe poza organizowaniem obrotu instrumentami finansowymi – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

– W nadchodzących latach liczyć się będą inicjatywy zmierzające do pozyskiwania nowych źródeł przychodów dla wzrostu przychodów i zysków, a także rozwój własnych produktów technologicznych. Na te kluczowe czynniki postawiliśmy nacisk, zarówno w już mijającej strategii GK GPW, jak i pragniemy kontynuować ich rozwój podczas kolejnych lat – dodał Prezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w III kw. 2022 r. wzrosły o 20,1% rdr w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 5,1% w ujęciu kdk, sięgając 59,3 mln zł. Wzrost w ujęciu rok do roku wynika z wyższych kosztów osobowych oraz kosztów usług obcych, które związane są m.in. z realizacją inicjatyw strategicznych GK GPW. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) w okresie dziewięciu miesięcy 2022 roku ukształtował się na poziomie 64,0% wobec 55,4% w analogicznym okresie 2021 r.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za III kw. 2022 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w III kw. 2022 r. wyniósł 31,1 mln zł, o 13,5% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej oraz o 18,2% mniej niż w II kw. 2022 r. Spadek zysku netto jest rezultatem wzrostu kosztów operacyjnych do 59,3 mln zł tj. o 20,1%. Na wyższy poziom kosztów operacyjnych miał wpływ wzrost usług obcych o 5,0 mln zł tj. 36,8%, który wynika między innymi z wyższych kosztów usługi utrzymania infrastruktury IT (wzrost o +2,2 mln zł, tj. +39,1% rdr). Ponadto Grupa dokonała odpisu z tytułu utraty wartości firmy spółki BondSpot w wysokości 6,7 mln zł (ujęty został w pozostałych kosztach). Jednocześnie Grupa uzyskała istotnie wyższe przychody finansowe w wysokości 8,8 mln zł, w stosunku do zaledwie 6 tys. zł w III kwartale 2021. Zysk netto Grupy w III kw. 2022 r. został także wsparty wyższym udziałem w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności, który wyniósł 8,3 mln zł vs. 5,9 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem.

Przychody z rynku finansowego

W III kw. 2022 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 58,0 mln zł, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku o 6,6% i spadek o 1,1% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 65,5% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, emitentów i sprzedaży informacji.

 • Obsługa obrotu na rynku finansowym

W III kw. 2022 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 38,2 mln zł w porównaniu do 35,5 mln zł rok wcześniej i 38,4 mln zł w II kw. 2022 r. Jest to wzrost o 7,5% rdr i spadek o 0,5% kdk. Na wynik, w ujęciu rdr, największy wpływ miał wzrost przychodów z obrotu instrumentami pochodnymi.

 • Obsługa emitentów

W III kw. 2022 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,5 mln zł, analogicznie jak w III kw. 2021 r. Kwartał wcześniej przychody z obsługi emitentów wyniosły 5,6 mln zł. Przychody z tytułu opłat za notowanie wyniosły 4,7 mln zł (+10,9% rdr i +0,3% kdk). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie oraz inne opłaty wyniosły 0,8 mln zł. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów z tej linii biznesowej jest liczba debiutów na parkietach GPW oraz wartość akcji i obligacji wprowadzonych do obrotu. W III kw. 2022 r. odnotowano cztery debiuty na Głównym Rynku (przejścia z NewConnect) oraz jeden na NewConnect vs. odpowiednio trzy i osiem debiutów rok wcześniej.

 • Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku finansowym w III kw. 2022 r. wyniosły
14,3 mln zł, co oznacza wzrost o 6,8% rdr i spadek o 2,5% kdk. Wzrost w ujęciu rocznym wynika z pozyskania nowych klientów na dane Grupy Kapitałowej GPW (użytkowników danych w trybie non-display oraz danych przetworzonych).

Przychody z rynku towarowego

W III kw. 2022 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 29,8 mln zł, o 16,8% mniej rdr i o 24,4% mniej kdk. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w III kw. 2022 r. wyniósł 33,7%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia, rozliczenia transakcji i sprzedaży informacji.

 • Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w III kw. 2022 r. spadły o 14,0% rdr
oraz spadły o 19,3% kdk do 15,8 mln zł. W omawianym okresie zanotowano spadki przychodów z obrotu energią elektryczną o 36,5% rdr, oraz przychodów z obrotu gazem o 60,6% rdr, wynikające z niższych obrotów, przede wszystkim na rynku terminowym. W III kw. 2022 r. odnotowano wzrost przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 18,1% rdr, co wynika z wyższych obrotów zielonymi certyfikatami rdr. Spadek kdk jest efektem sezonowości obrotu związanej z terminem wypełniania obowiązku umorzenia. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego
w III kw. 2022 r. wzrosły o 47,6% rdr do 5,5 mln. zł. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

 • Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W III kw. 2022 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 5,4 mln zł, co oznacza wzrost o 10,4% rdr, co jest przede wszystkim efektem większego wolumenu wystawień praw majątkowych OZE oraz wzrostu wolumenów operacji w RGP.

 • Rozliczenie transakcji

Grupa uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez IRGiT, spółkę zależną TGE. Przychody z rozliczenia transakcji w III kw. 2022 r. wyniosły 8,3 mln zł, o 32,8% mniej rdr i o 24,5% mniej kdk. Spadek wynika głównie z niższych obrotów gazem i energią elektryczną.

 • Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym w III kw. 2022 r. wyniosły 322 tys. zł, wobec 245 tys. rok wcześniej i 332 tys. w poprzednim kwartale.

Koszty działalności operacyjnej

W III kw. 2022 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 59,3 mln zł, o 5,1% mniej niż w drugim kwartale 2022 r. oraz o 20,1% więcej niż w III kw. 2021 r.

Na wzrost kosztów największy wpływ miały wyższe koszty usług obcych, które wzrosły rdr o 36,8% do 18,5 mln zł oraz wyższe łączne koszty osobowe, które zwiększyły się o 19,1% do 28,6 mln zł. Wzrost kosztów osobowych to pokłosie wyższego zatrudnienia wynikającego z realizacji strategii rozwoju #GPW2022. Wyższe koszty usług obcych wynikają z kolei głównie ze wzrostu wydatków na IT (+25,5% rdr), kosztów doradztwa (+21,8% rdr) oraz kosztów promocji, edukacji i rozwoju rynku (+33,4%).

W III kw. 2022 koszty amortyzacji nie zmieniły się w ujęciu rok do roku i wyniosły 8,6 mln zł, a koszty opłat eksploatacyjnych wyniosły 1,4 mln zł, o 12,4% więcej rdr.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W III kw. 2022 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności wyniósł 8,3 mln zł, o 40,6% więcej rdr. Na wyższe wyniki w ujęciu rocznym wpłynął wyższy zysk Grupy KDPW. Poprawa wyników finansowych KDPW wynika z wyższych przychodów z:

 • rozrachunku i przechowywania papierów wartościowych, dla których KDPW jest depozytem macierzystym, ze względu na wyższą kapitalizację tych papierów i nowe emisje;
 • obsługi emitentów – wzrost przychodów z tytułu rejestracji papierów wartościowych po wejściu w życie obowiązku rejestracji akcji spółek niepublicznych; wyższe przychody związane z obsługą realizacji wypłat świadczeń pieniężnych z papierów wartościowych;
 • działalności rozliczeniowej – wzrost obrotów oraz liczby transakcji zawieranych na GPW, zarówno na rynku kasowym jak i terminowym, jak również rozliczenia transakcji z TBSP.