Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK po pierwszym półroczu 2015 roku

0

W I połowie 2015 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała 2,104 mld zł zysku przed opodatkowaniem. Zysk netto należny udziałowcom BZ WBK wyniósł 1,577 mld zł, dochody ogółem Grupy wyniosły 4,121 mld zł.

W I połowie 2015 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 2,104 mld zł, natomiast zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 1,577 mld zł. Dochody ogółem Grupy wyniosły 4,121 mld zł i zwiększyły się o 38,2% r/r, a po wyłączeniu jednorazowych zysków na udziałach w podmiotach powiązanych były wyższe o 20,6%. Wynik z tytułu odsetek osiągnął wartość 2,083 mld zł i zwiększył się o 17,5% r/r, zannualizowana kwartalna marża odsetkowa netto Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosła 3,48%.

Wynik z tytułu prowizji za I połowę 2015 r. wyniósł 961,2 mln zł i był wyższy o 7,6% r/r.

Całkowite koszty Grupy osiągnęły poziom 1,67 mld zł i były wyższe o 15,8% r/r. Po wyłączeniu kosztów integracji, kosztów operacyjnych Grupy SCB oraz spółek BZ WBK-Aviva TUO S.A. i BZ WBK-Aviva TUnŻ S.A., a także kosztów wynikających z objęcia pakietu kontrolnego akcji towarzystw ubezpieczeniowych, a następnie ich częściowej sprzedaży i utraty kontroli, porównywalne koszty ogółem wzrosły o 7,3% r/r, głównie pod wpływem opłat należnych regulatorom rynku.

Przy nieco szybszym tempie wzrostu powtarzalnych dochodów Grupy (z pominięciem jednorazowego zysku w wysokości 523 mln zł) w porównaniu z kosztami, wskaźnik efektywności kosztowej Grupy zmniejszył się do 46,4% w I półroczu 2015 r. Po dodatkowej korekcie o koszty integracji, wskaźnik ten wyniósł 45,6% wobec 44,6%
w okresie porównywalnym.

Na koniec I półrocza 2015 r. należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 26,9% do 95,4 mld zł.

Zobowiązania wobec klientów wzrosły w skali roku o 20,5% do wartości 93,8 mld zł.

Czytaj również:  PragmaGO świetnie sobie radzi

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 133 050 mld zł, co oznacza wzrost o 23,7% r/r.

Bankowość detaliczna Banku Zachodniego WBK.

Na 30.06.02015 r. bank prowadził 2,9 mln kont osobistych złotowych. W II kwartale otwarto 70,2 tys. kont osobistych, w tym 50,5 tys. Kont Godnych Polecenia.

Klientom indywidualnym zaoferowano 6-miesięczną lokatę terminową na nowe środki, promocyjne Lokaty Bonusowe wspierające cross-sell, pełną ofertę Domu Maklerskiego BZ WBK, w tym doradztwo inwestycyjne oraz promocję „Konto dla Inwestora”, łączącą konto osobiste i rachunek maklerski. Ponadto w I półroczu bank przygotował 79 nowych lokat strukturyzowanych, z czego w II kwartale 35.

Na koniec II kwartału 2015 roku bank miał w portfelu 881 tys. kart przedpłaconych, 768,8 tys. kart kredytowych oraz 3,2 mln kart debetowych. Sprzedaż kart kredytowych wzrosła o ponad 26% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W kredytach gotówkowych pierwsze półrocze 2015 r. charakteryzowało się pozytywną dynamiką sprzedaży w ujęciu r/r (wzrost sprzedaży o 3%), szczególnie rosła sprzedaż w zdalnych kanałach dystrybucji – sprzedaż przez call centre wzrosła o 72%, natomiast przez internet o 59%.