Wyniki Grupy Enea po I półroczu 2018 r. – komentarze członków zarządu

0

Po sześciu miesiącach 2018 r. Grupa Enea wypracowała 6.040 mln zł przychodów ze sprzedaży netto. Produkcja energii wzrosła o 37% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA Grupy wyniosła 1.304 mln zł i była zgodna z planem w ujęciu r/r. Półroczne wyniki Grupy Enea pozostawały pod wpływem dużej dynamiki rynku.

Najwyższa EBITDA, 580 mln zł zrealizowana została w obszarze dystrybucji, w którym odnotowano też najwyższy jej przyrost (12,2%). Drugi co do wielkości wynik EBITDA wypracowany został w obszarze wytwarzania i wyniósł 437 mln zł, co oznacza wzrost o 2,2% r/r. W pierwszym półroczu 2018 r. nastąpił wzrost produkcji energii elektrycznej o 37%. Na tę wielkość wpływ miały równoważące się czynniki – zwiększenie mocy zainstalowanej związane z przejęciem Elektrowni Połaniec pod koniec pierwszego kwartału 2017 r. oraz oddanie do eksploatacji bloku nr 11 Elektrowni Kozienice; przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji w wyniku wydłużenia postojów modernizacyjnych bloków nr 9 i 10, związanych również z dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT. Wynik EBITDA w obszarze obrotu wyniósł 29 mln zł, wobec 105 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Wynikało to z dynamicznej sytuacji rynkowej, szczególnie w zakresie obowiązku zielonego i CO2. Wynik w obszarze wydobycia ukształtował się na poziomie 274 mln zł wobec 321 mln zł w roku ubiegłym. To efekt przejściowych i zażegnanych trudności geologicznych i hydrotechnicznych, które miały miejsce w pierwszym kwartale tego roku.

W analizowanym okresie nieznacznie spadła EBITDA Grupy Enea i wyniosła 1.304 mln zł, przy jednoczesnym wzroście o 8,5% r/r przychodów ze sprzedaży netto, które wynosiły 6.040 mln zł. Grupa Enea wypracowała 462 mln zł zysku netto.

Enea konsekwentnie realizuje cel zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. W pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. nastąpił istotny wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o 1,1 TWh, czyli 12%. Łączny wzrost wolumenowy sprzedaży przełożył się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 241 mln zł, tj. o blisko 12% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W tym okresie zwiększyła się także sprzedaż ciepła, która wyniosła 3.824 TJ (wzrost o 12% r/r).

Czytaj również:  Raport WEI: Konsolidacja polskich firm paliwowych. Silni nie tylko w regionie

W pierwszym półroczu Grupa wytworzyła 12,8 TWh energii elektrycznej (wzrost o 37% r/r), z czego 11,9 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. W maju, blok nr 11 Elektrowni Kozienice, przeszedł planowany przegląd gwarancyjny, który w pełni potwierdził jego wysoką sprawność. Jednostka wyprodukowała w analizowanym okresie 2018 r. 2,4 TWh energii elektrycznej.

Grupa Enea zwiększyła produkcję energii ze źródeł odnawialnych o 49 GWh. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 10 TWh, zwiększając się o 4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Grupa wydała na inwestycje 824,4 mln zł (w tym 60 mln zł na inwestycje związane z ochroną środowiska), przy wartości wskaźnika długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 1,8.