Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2010

rp_099f17157b_1782931731-millennium-oszczedzanie.png

Grupa Kapitałowa Banku Millennium zakończyła rok finansowy 2010 zyskiem netto w wysokości 326 mln zł. Oznacza to wyraźną poprawę rentowności działania w porównaniu z rokiem 2009, kiedy to zysk netto wyniósł 1,5 mln zł. Grupa osiągnęła tak dobry wynik dzięki znacznemu wzrostowi dochodu z działalności podstawowej, ścisłej kontroli kosztów operacyjnych oraz niższym potrzebom związanym z tworzeniem nowych rezerw na ryzyko kredytowe.

Wartość portfela kredytowego (netto) wyniosła na koniec grudnia 2010 roku 36.738 mln zł, co oznacza wzrost o 9,7% w porównaniu do stanu z końca grudnia 2009. W ujęciu kwartalnym portfel zanotował wzrost o 3,3%, w wyniku silnego wpływu zmian kursu walut w portfelu kredytów hipotecznych. Bez uwzględnienia zmian kursowych, wzrost wartości portfela ogółem wyniósłby 0,3% kwartalnie oraz 2,3% rok do roku.

Wartość kredytów hipotecznych, stanowiących największą kategorię w portfelu Grupy, wyniosła na koniec 2010 roku 24.883 mln zł, co oznacza wzrost o 13,6% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2009 r.. Tylko w samym IV kwartale 2010 roku wzrost poziomu kredytów hipotecznych wyniósł 5,2%, ale nawet bez uwzględnienia efektu zmian kursów walut wzrost ten wyniósłby około 1%. Jest to efekt wysokiego poziomu sprzedaży kredytów hipotecznych w IV kwartale 2010 roku, wynoszącego 529 mln zł. W pozostałych kredytach detalicznych zanotowano roczny wzrost o 3,6% przy utrzymaniu podobnego poziomu w ostatnim kwartale 2010 roku.