Wyrok WSA: Rozpowszechnianie informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki ogólnodostępnej na plakatach, banerze i ulotkach nie stanowi reklamy aptek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

WSA w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika, iż rozpowszechnianie informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki ogólnodostępnej na plakatach, banerze i ulotkach nie stanowi reklamy aptek.

Przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną zwrócił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego utrzymującą w mocy decyzję którą stwierdzono naruszenie przez przedsiębiorcę zakazu reklamy aptek poprzez rozpowszechnianie informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki w formie plakatów, banera i ulotek.

Rzecznik wstąpił do postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie wskazując, że w przepisie art. 94a ust. 1 zdanie drugie PF ustawodawca wyłączył z zakresu pojęcia reklama informacje o lokalizacji i godzinach pracy apteki. Z tych względów w opinii Rzecznika, każda forma przekazu ograniczającego się do wskazania lokalizacji i godzin pracy apteki, bez względu na to jak jest sformułowana, jest dozwoloną przez prawo informacją niestanowiącą zakazanej reklamy.

WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 r. sygn. akt V SA/Wa 4067/21, podzielił stanowisko Rzecznika i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie administracyjne w tym zakresie.

W ustnych motywach wydanego w sprawie sąd wskazał, że ustawodawca nie wskazał dopuszczalnych form w jakich treści o lokalizacji i godzinach pracy apteki można umieści w przestrzeni publicznej. Oznacza to że nie mają znaczenia takie okoliczności jak intencje towarzyszące umieszczeniu, widoczność i zasięg nośnika a także forma w jakiej informacje zostały umieszczone.

Należy w pełni zgodzić się w wyrokiem sądu. Decyzja organu naruszała zasadę co nie jest zabronione jest dozwolone. W przepisach dotyczących reklamy nie zostały bowiem wskazane formy czy warunki informowania, jakie są w sposób jednoznaczny zabronione. Nie zostały podane też żadne elementy, których wykorzystanie do przekazu informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki powinno skutkować uznaniem, że konkretny przekaz informacyjny stanowi reklamę – powiedział Adam Abramowicz rzecznik małych i średnich przedsiębiorców