Wzrost ryzyka politycznego w Azji

Raport_pixabay

Według indeksu ryzyka politycznego Coface, Azja (z wynikiem 45 proc.) jest powyżej średniej światowej wynoszącej 35 proc. Niemniej jednak wynik ten jest niższy niż w Afryce Subsaharyjskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej, Europie Środkowej i Ameryce Łacińskiej.

Azja Południowa ma najwyższy wskaźnik ryzyka politycznego w regionie. Za nią jest Azja Południowo-Wschodnia. Azja Wschodnia odnotowała najszybsze tempo wzrostu ryzyka politycznego w ciągu ostatniej dekady – szczególnie w Chinach, gdzie ogólny poziom wzrósł o 7,2 punktu procentowego w latach 2007-2017. Wynikało to głównie ze szczególnie wysokiej oceny wskaźnika niestabilności społecznej. Presja społeczna związana z nierównością dochodów i korupcją jest najwyższa w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, pomimo wysokiego wzrostu gospodarczego.

Model ryzyka Coface przewiduje także „punkty karne” dla krajów o dużej liczbie konfliktów i ataków terrorystycznych. Również pod tym względem Azja Południowa i Południowo-Wschodnia charakteryzuje się wysokim poziomem zagrożeń z powodu podziałów etnicznych, religijnych i językowych, które powodują napięcia między różnymi grupami. Do tych krajów należą Indie, Pakistan, Birma i Filipiny.

Wzrost gospodarczy i ryzyko polityczne są ze sobą powiązane. Pogarszające się warunki gospodarcze często prowadzą do wzrostu ryzyka politycznego. Co ważniejsze, zwiększone ryzyko polityczne może mieć niekorzystny wpływ na działalność gospodarczą za pośrednictwem dwóch kanałów. Po pierwsze, odpływ środków z gospodarki może prowadzić do spadków na rynkach akcji i wzrostu rentowności obligacji, co z kolei powoduje pogorszenie warunków finansowania. Po drugie, podwyższone koszty obsługi zadłużenia (wyższe oprocentowanie kredytów i pożyczek) oznaczają spadek poziomu zaufania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.  To z kolei zniechęca do inwestycji i zwiększenia wydatków.

W przyszłości ryzyko to może pogorszyć perspektywy niektórych gospodarek azjatyckich. Wydaje się, że wzrost ryzyka politycznego w tym regionie w ostatnich latach jest w znacznym stopniu związany z rosnącą niestabilnością polityczną, pogłębianą przez rozprzestrzenianie się mniej demokratycznych stylów rządzenia.

Indeks ryzyka politycznego Coface, wprowadzony w 2017 roku, uwzględnia główne rodzaje ryzyka: ryzyko związane z bezpieczeństwem (konflikty i terroryzm) oraz niestabilność polityczną i społeczną. Podczas gdy pierwsze z nich bezpośrednio uniemożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie działalności, drugie ma skutek bardziej pośredni z uwagi na negatywny wpływ na zaufanie.