Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – kwiecień 2021 r.

GPW
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 6,1% rdr do 22,1 mld zł
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 53,1% do 509,9 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 23,5% rdr do poziomu 648,6 tys. szt.
  • Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 107,4% rdr do 38,2 mld zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 51,8% do poziomu 11,8 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 37,2% rdr do 8,7 TWh

W kwietniu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 22,5 mld zł, czyli o 4,9% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 6,1% rdr do poziomu 22,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 104,8 mln zł, o 6,1% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia wyniosła 60 810,55 pkt i była o 31,9% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w kwietniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 50,9% rdr do poziomu 540,4 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 53,1% rdr i wyniosła 509,9 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w kwietniu wyniósł 648,6 tys. szt., czyli o 23,5% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 31,5% rdr do poziomu 357,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 28,5% rdr do 147,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 28,4% rdr do 124,8 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 17,1% rdr do 19,2 tys. szt.

W kwietniu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 29,9% rdr do poziomu 188,4 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 25,8% rdr do 74,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec kwietnia 102,5 mld zł, wobec 93,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 43,8% rdr do poziomu 307,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 38,2 mld zł wobec 18,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 107,4% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 11,8 TWh, co oznacza spadek o 51,8% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 6,7% rdr do poziomu 3,0 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 59,3% rdr do poziomu 8,9 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 37,2% rdr do 8,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 73,7% do poziomu 3,6 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 57,0% rdr do poziomu 5,0 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 2,0 TWh, co oznacza spadek o 11,0% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 25,1% rdr do poziomu 12,3 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 4,8% rdr, do wolumenu 1,9 TWh.

Kapitalizacja 380 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w kwietniu wyniosła 598,1 mld zł (131,0 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 430 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 172,1 mld zł (256,7 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w kwietniu 2021 r. zadebiutowały akcje spółki Creepy Jar (przejście z rynku NewConnect) oraz Captor Therapeutics (wartość oferty: 183,95 mln zł).

Na rynku NewConnect w kwietniu br. zadebiutowały akcje spółek: Image Power S.A. (wartość oferty: 4,3 mln zł), Legimi S.A. (wartość oferty: 3,9 mln zł), Tenderhut S.A. (wartość oferty: 0,3 mln zł), Stilo Energy S.A. (wartość oferty: 11,3 mln zł), Gamivo S.A. (wartość oferty: 24,3 mln zł), Drago Entertainment (wartość oferty: 2,0 mln zł).

Na rynku Catalyst w kwietniu br. zadebiutowały obligacje korporacyjne Anvim S.A. (wartość oferty: 50 mln zł), oraz obligacje komunalne gminy miasta Świnoujście (wartość oferty: 100 mln zł).

W kwietniu 2021 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe