Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – listopad 2023 r.

gpw giełda
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 2,6% rdr do 24,7 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na NewConnect o 33,5% rdr do 157,1 mln zł
  • Spadek wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 16,1% rdr do poziomu 701,6 tys. szt.
  • Spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 5,2% rdr do 205,1 mln zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 81,1% rdr do 14,1 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 9,0% rdr do 16,9 TWh

W listopadzie 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 24,9 mld zł, czyli o 1,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 2,6% rdr do poziomu 24,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,18 mld zł, o 2,3% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada wyniosła 74 264,07 pkt. i była o 32,5% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w listopadzie odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 32,4% rdr do poziomu 195,5 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 33,5% rdr i wyniosła 188,8 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w listopadzie wyniosła 525,5 tys. zł i była o 6,6% niższa niż przed rokiem.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w listopadzie wyniósł 1,1 mln szt., czyli o 13,8% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 16,1% rdr do poziomu 701,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 8,1% rdr do 274,5 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 31,2% rdr do 112,4 tys. szt.

W listopadzie odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 5,2% rdr do poziomu 205,1 mln zł oraz spadek łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC o 22,4% rdr do 97,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec listopada 107,3 mld zł, wobec 93,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 30,7% rdr do poziomu 529,5 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 32,9 mld zł wobec 17,9 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 83,2% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w listopadzie br. 14,1 TWh, co oznacza wzrost o 81,1% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 128,4% rdr do poziomu 6,2 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 55,6% rdr do poziomu 7,9 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 9,0% rdr do 16,9 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 24,6% do poziomu 2,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 19,1% rdr do poziomu 14,2 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 1,0 TWh, co oznacza spadek o 42,6% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 2,9% rdr do poziomu 7,6 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 40,4% rdr, do wolumenu 1,7 TWh.

Kapitalizacja 370 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w listopadzie 2023 r. wyniosła
724,8 mld zł (166,6 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 412 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 402,3 mld zł (322,4 mld EUR).

Na rynku NewConnect zadebiutowały akcje spółek: SPACE FOX GAMES S.A. oraz RED SQUARE GAMES S.A. (wartość oferty: 2,7 mln zł).

W listopadzie br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe