Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – październik 2022

gpw giełda
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 37,8% rdr do 19,6 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 123,4% rdr do poziomu 865,5 tys. szt.
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 114,1% rdr do 498,0 mln zł
  • Spadek łącznej wartości obrotu obligacjami na TBSP o 66,2% rdr do 12,3 mld zł
  • Spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 14,9% rdr do 250,0 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 111,6% rdr do 76,2 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 66,7% do 8,0 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 31,5% rdr do 10,4 TWh

W październiku 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 22,0 mld zł, czyli o 31,3% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 37,8% rdr do poziomu 19,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 935,5 mln zł, o 37,8% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec października wyniosła 50 432,55 pkt i była o 31,5% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w październiku odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 74,9% rdr do poziomu 117,6 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 71,4% rdr i wyniosła 106,8 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w październiku wyniósł 1 287,5 tys. szt., czyli o 56,7% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 123,4% rdr do poziomu 865,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 27,1% rdr do 140,0 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 19,3% rdr do 262,0 tys. szt.

W październiku odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 14,9% rdr do poziomu 250,0 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 111,6% rdr do 76,2 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec października 93,8 mld zł, wobec 98,0 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 114,1% rdr do poziomu 498,0 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 12,3 mld zł wobec 36,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 66,2% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w październiku br. 8,0 TWh, co oznacza spadek o 66,7% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 6,8% rdr do poziomu 2,6 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 74,4% rdr do poziomu 5,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 31,5% rdr do 10,4 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 6,4% do poziomu 2,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 37,5% rdr do poziomu 8,2 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 1,3 TWh, co oznacza spadek o 37,6% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 31,8% rdr do poziomu 5,8 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 4,5% rdr, do wolumenu 3,2 TWh.

Kapitalizacja 372 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w październiku 2022 r. wyniosła 508,5 mld zł (108,0 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 417 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 027, 7 mld zł (218,3 mld EUR).

Na rynku NewConnect w październiku 2022 r. zadebiutowały akcje spółek: RED CARPET MEDIA GROUP S.A. (wartość oferty: 4,5 mln zł), LONGTERM GAMES S.A. (wartość oferty: 4,5 mln zł) oraz EMPLOCITY S.A (wartość oferty: 1,7 mln zł).

W październiku br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe