Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – wrzesień 2016 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 2,8% rdr
 • Historycznie rekordowy wolumen obrotu kontraktami terminowymi na akcje – 178,9 tys. szt., czyli wzrost o 58,3% rdr
 • Spadek wartości obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 9,6% rdr
 • Wzrost wolumenu obrotu gazem na rynku spot o 44,3% rdr i wolumenu obrotu energią elektryczną na rynku spot o 25,8% rdr

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła we wrześniu 2016 r. 17,6 mld zł, czyli o 15,0% mniej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła rok do roku o 2,8%, do poziomu 16,5 mld zł. Również na rynku NewConnect odnotowano spadek wartości obrotu akcjami rok do roku. Łącznie wartość obrotu we wrześniu 2016 r. wyniosła 147,0 mln zł, czyli o 24,7% mniej niż rok wcześniej.

We wrześniu 2016 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 514,8 tys. szt., co oznacza spadek o 2,1% wobec września 2015 r. Jednocześnie, rok do roku, odnotowano 58,3-procentowy wzrost wolumenu obrotu kontraktami na akcje, który osiągnął historycznie rekordowy poziom 178,9 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 2016 r. 78,7 mld zł, co oznacza wzrost o 11,4% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst spadła rdr o 11,8%, do 204,9 mln zł.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym we wrześniu 2016 r. wyniósł 11,8 TWh, czyli 13,6% mniej niż rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł we wrześniu 2016 r. 5,6 TWh, o 19,4% mniej niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi we wrześniu 2016 r. wyniósł 3,2 TWh co oznacza spadek o 30,1% w stosunku do września 2015 r.

Kapitalizacja 431 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec września 2016 r. wyniosła 515,7 mld zł. Łączna kapitalizacja 484 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW na koniec września 2016 r. wyniosła 948,6 mld zł.

Na Głównym Rynku we wrześniu 2016 r. zadebiutowały dwie spółki: ASM Group i Vivid Games. W obu przypadkach było to przejście z rynku NewConnect. Na rynku NewConnect zadebiutowały trzy spółki: iFun4All, Polska Meat i QubicGames.

We wrześniu 2016 r. na GPW odbyły się 21 sesje giełdowe, o 1 mniej niż rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – wrzesień 2016 r. (załącznik)

Akcje 1)

Główny Rynek Wrzesień 2016 Wrzesień 2015 Zmiana % Styczeń – Styczeń – Zmiana %
Wrzesień 2016 Wrzesień 2015
Ogółem
Wartość obrotu – łącznie (PLN) 17 631 219 761 20 747 555 186 -15,0 144 291 915 461 172 500 110 830 -16,4
Wartość obrotu – arkusz zleceń (PLN)2) 16 494 073 901 16 969 687 684 -2,8 134 247 012 904 154 226 155 512 -13,0
Wartość obrotu – transakcje pakietowe (PLN)3) 1 137 145 860 3 777 867 503 -69,9 10 044 902 557 18 273 955 318 -45,0
Liczba transakcji (arkusz zleceń) 1 528 572 1 536 477 -0,5 13 077 559 12 071 787 8,3
WIG na koniec okresu 47 084,94 49 824,59 -5,5 47 084,94 49 824,59 -5,5
Średnie dzienne
Wartość obrotu – arkusz zleceń (PLN) 749 730 632 771 349 440 -2,8 710 301 656 816 011 405 -13,0
Wartość obrotu – transakcje pakietowe (PLN) 51 688 448 171 721 250 -69,9 53 147 633 96 687 594 -45,0
Liczba transakcji (arkusz zleceń) 69 481 69 840 -0,5 69 193 63 872 8,3
NewConnect Wrzesień 2016 Wrzesień 2015 Zmiana % Styczeń – Styczeń – Zmiana %
Wrzesień 2016 Wrzesień 2015
Ogółem
Wartość obrotu – łącznie (PLN) 146 962 005 195 073 019 -24,7 1 004 715 643 1 390 492 942 -27,7
Wartość obrotu – arkusz zleceń (PLN) 126 293 133 173 075 722 -27,0 901 062 912 1 259 073 272 -28,4
Wartość obrotu – transakcje pakietowe (PLN) 20 668 872 21 997 297 -6,0 103 652 731 131 419 670 -21,1
Liczba transakcji (arkusz zleceń) 81 644 95 046 -14,1 655 861 823 247 -20,3
NCIndex na koniec okresu 297,69 283,64 5,0 297,69 283,64 5,0
Średnie dzienne
Wartość obrotu – arkusz zleceń (PLN) 5 740 597 7 867 078 -27,0 4 767 529 6 661 763 -28,4
Wartość obrotu – pakietowe (PLN) 939 494 999 877 -6,0 548 427 695 342 -21,1
Liczba transakcji (arkusz zleceń) 3 711 4 320 -14,1 3 470 4 356 -20,3
Rynek Instrumentów Pochodnych
Instrumenty pochodne Wrzesień 2016 Wrzesień 2015 Zmiana % Styczeń – Styczeń – Zmiana %
Wrzesień 2016 Wrzesień 2015
Ogółem
Wolumen – arkusz zleceń i transakcje pakietowe (szt.)
Kontrakty na indeksy 514 760 525 878 -2,1 3 570 740 3 383 820 5,5
Kontrakty na akcje 178 908 113 015 58,3 1 058 861 741 306 42,8
Kontrakty na waluty 107 168 159 639 -32,9 894 090 1 858 017 -51,9
Kontrakty na stopy procentowe 364 2 18100,0 2 559 2 286 11,9
Opcje 39 081 38 322 2,0 265 740 314 206 -15,4
Średnie dzienne
Wolumen – arkusz zleceń i transakcje pakietowe (szt.)
Kontrakty na indeksy 23 398 23 904 -2,1 18 893 17 904 5,5
Kontrakty na akcje 8 132 5 137 58,3 5 602 3 922 42,8
Kontrakty na waluty 4 871 7 256 -32,9 4 731 9 831 -51,9
Kontrakty na stopy procentowe 17 0 14 12 16,7
Opcje 1 776 1 742 2,0 1 406 1 662 -15,4
LOP4)
Kontrakty na indeksy 51 138 57 084 -10,4 51 138 57 084 -10,4
Kontrakty na akcje 24 307 10 959 121,8 24 307 10 959 121,8
Kontrakty na waluty 24 315 46 457 -47,7 24 315 46 457 -47,7
Kontrakty na stopy procentowe 463 606 -23,6 463 606 -23,6
Opcje 22 301 20 352 9,6 22 301 20 352 9,6
Rynek Instrumentów Dłużnych
Catalyst5) Wrzesień 2016 Wrzesień 2015 Zmiana % Styczeń – Styczeń – Zmiana %
Wrzesień 2016 Wrzesień 2015
Wartość notowanych emisji (mld PLN)6) 78,7 70,6 11,4 78,7 70,6 11,4
Wartość obrotu – łącznie (PLN) 204 922 951 232 445 742 -11,8 2 397 307 092 1 761 309 063 36,1
Wartość obrotu – arkusz zleceń (PLN) 197 680 049 218 578 181 -9,6 1 681 558 982 1 526 110 407 10,2
Wartość obrotu – transakcje pakietowe (PLN) 7 242 902 13 867 561 -47,8 715 748 110 235 198 655 204,3
Liczba transakcji (arkusz zleceń) 5 270 4 449 18,5 49 420 50 083 -1,3
Treasury BondSpot Poland7) Wrzesień 2016 Wrzesień 2015 Zmiana % Styczeń – Styczeń – Zmiana %
Wrzesień 2016 Wrzesień 2015
Wartość obrotu – transakcje kasowe (PLN) 28 761 415 925 17 610 650 275 63,3 185 243 299 050 202 181 096 805 -8,4
Wartośc obrotu – transakcje warunkowe (PLN) 29 063 822 253 33 029 524 328 -12,0 112 473 246 819 267 369 219 505 -57,9
Rynek Produktów Strukturyzowanych, ETF-ów i certyfikatów inwestycyjnych
Produkty strukturyzowane i ETF Wrzesień 2016 Wrzesień 2015 Zmiana % Styczeń – Styczeń – Zmiana %
Wrzesień 2016 Wrzesień 2015
Wartość obrotu – arkusz zleceń i transakcje pakietowe (PLN)
Produkty strukturyzowane 60 770 408 44 570 281 36,3 621 344 357 553 225 669 12,3
Certyfikaty inwestycyjne 4 628 958 6 538 801 -29,2 50 757 702 58 389 435 -13,1
Warranty 0 6 617 -100,0 0 469 607 -100,0
ETF 15 371 556 16 558 011 -7,2 143 302 706 226 360 658 -36,7
Rynek Towarowy
Energia elektryczna – TGE Wrzesień 2016 Wrzesień 2015 Zmiana % Styczeń – Styczeń – Zmiana %
Wrzesień 2016 Wrzesień 2015
Wolumen obrotu – transakcje spot (MWh) 2 095 558 1 665 474 25,8 20 338 442 18 277 678 11,3
Wolumen obrotu – transakcje terminowe (MWh) 9 675 129 11 963 768 -19,1 75 664 942 109 486 273 -30,9
Prawa majątkowe – TGE Wrzesień 2016 Wrzesień 2015 Zmiana % Styczeń – Styczeń – Zmiana %
Wrzesień 2016 Wrzesień 2015
Wolumen obrotu – transakcje spot (MWh) 3 241 787 4 636 326 -30,1 40 275 830 46 080 928 -12,6
Gaz ziemny – TGE Wrzesień 2016 Wrzesień 2015 Zmiana % Styczeń – Styczeń – Zmiana %
Wrzesień 2016 Wrzesień 2015
Wolumen obrotu – transakcje spot (MWh) 985 740 683 317 44,3 15 200 417 8 242 156 84,4
Wolumen obrotu – transakcje terminowe (MWh) 4 648 185 6 304 832 -26,3 61 909 116 78 243 532 -20,9
 1. dotyczy transakcji akcjami, prawami do akcji i prawami poboru
 2. obroty w ramach arkusza zleceń – inaczej obroty sesyjne, realizowane w ramach systemu notowań ciągłych i kursu jednolitego
 3. transakcje pakietowe – transakcje zawierane poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego
 4. liczba otwartych pozycji, dane na koniec okresu
 5. dotyczy obligacji korporacyjnych, komunalnych, skarbowych i listów zastawnych
 6. dotyczy obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz listów zastawnych
 7. dotyczy transakcji obligacjami oraz bonami skarbowymi

[1] Transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych.