Bank Pocztowy planuje wejście na GPW w drugim półroczu 2015 r.

Bank Pocztowy planuje wejście na GPW

Bank Pocztowy Spółka Akcyjna, ogłasza, że zamierza przeprowadzić́ pierwszą publiczną ofertę̨ akcji banku oraz ubiegać́ się̨ o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Strategicznym, większościowym akcjonariuszem Banku jest Poczta Polska, posiadająca pakiet akcji stanowiący 75% kapitału zakładowego Banku minus 10 akcji. Podmiotem dominującym względem Poczty Polskiej jest Skarb Państwa. Drugim akcjonariuszem Banku Pocztowego jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (dalej PKO BP), który obecnie posiada pakiet akcji stanowiący 25% kapitału zakładowego Banku Pocztowego plus 10 akcji.

Oferta

Planowana Oferta będzie obejmować emisję nowych akcji (nowe akcje). Dodatkowo jeden z dotychczasowych akcjonariuszy – PKO BP, rozważa sprzedaż części z posiadanych akcji (akcje sprzedawane). Ostateczną liczbę akcji sprzedawanych oferowanych w ofercie akcjonariusz sprzedający określi odrębnie.

Oferta publiczna będzie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz skierowana do inwestorów indywidualnych oraz polskich i wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki). Oferta dla inwestorów indywidualnych zostanie przeprowadzona w ramach programu Akcjonariatu Obywatelskiego.

Bank zamierza przeznaczyć środki pozyskane w drodze emisji nowych akcji na realizację celów ujętych w Strategii rozwoju Banku na lata 2015-2018, stając się wiodącym bankiem detalicznym w Polsce regionalnej. Jej fundamentem jest znaczące zwiększenie liczby klientów oraz skali działalności kredytowej, w szczególności w obszarze kredytów konsumpcyjnych. W celu dywersyfikacji portfela kredytowego, Bank planuje również przeznaczyć część pozyskanych środków na finansowanie wolumenu kredytów dla klientów instytucjonalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Bank zamierza także dalej rozbudowywać swoją sieć dystrybucji, systematycznie zwiększając skalę swojej działalności.

Przeprowadzenie Oferty planowane jest w drugim półroczu 2015 r., przy czym będzie ono uzależnione od warunków rynkowych. Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW są również uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i zezwoleń, w tym stosownych decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji papierów wartościowych Banku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Globalnymi koordynatorami oraz współzarządzającymi księgą popytu są Pekao Investment Banking S.A. (który pełni również funkcję Współoferującego) i UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, współzarządzającym księgą popytu oraz współoferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a współzarządzającymi księgą popytu są Ipopema Securities S.A. oraz Société Générale Corporate & Investment Banking.

Kluczowe informacje o Banku Pocztowym

Bank Pocztowy jest dynamicznie rozwijającym się bankiem detalicznym. Tylko w ostatnim roku fiskalnym – 2014 Bank wypracował rekordowy zysk netto na poziomie 43,6 mln zł. W okresie 2009-2014 Bank niemal potroił liczbę swoich klientów. Na koniec czerwca 2015 r. z jego usług korzystało już ponad 1,464 mln klientów detalicznych (indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw). W ciągu minionych 5 lat Bank odnotował również trzykrotny wzrost udzielonych kredytów. Co więcej, model biznesowy Banku charakteryzuje strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską, zapewniając wyłączny (na zasadach określonych w Umowie o Współpracy i innych umowach) dostęp do jej sieci dystrybucji oraz szerokiego grona klientów, co pozytywnie wpływa na efektywność jego dalszego rozwoju.

Podstawowym segmentem, do którego Bank kieruje swoją ofertę, jest segment klientów detalicznych, w szczególności osób zamieszkałych w Polsce regionalnej, tj. w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, która charakteryzuje się mniejszym poziomem ubankowienia mieszkańców oraz dużym potencjałem rynku. Wachlarz dostępnych w Banku produktów jest stale modyfikowany i poszerzany, tak aby sprostać ich oczekiwaniom. Prosta i przystępna oferta Banku dla klientów indywidualnych oraz mikroprzedsiębiorców obejmuje obecnie m.in. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe, lokaty terminowe, kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, karty płatnicze i kredytowe, produkty ubezpieczeniowe oraz jednostki funduszy inwestycyjnych. Bank prowadzi również działalność w segmencie klientów instytucjonalnych, ukierunkowując się na obsługę podmiotów gospodarczych oraz jednostek budżetowych szczebla centralnego i samorządowego. Obecnie Bank oferuje klientom z tego sektora m.in. rachunki bieżące i inne produkty depozytowe, produkty kredytowe oraz usługi rozliczeniowe. Bank prowadzi także działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

Rozbudowana sieć dystrybucji pozwala Bankowi na dotarcie ze swoją ofertą do bardzo szerokiego grona klientów na terenie całego kraju, w tym na obszarach o niskiej penetracji przez inne banki. Według danych na koniec czerwca 2015 r. obejmowała ona m.in. około 4,6 tys. placówek pocztowych, w tym 549 Pocztowych Stref Finansowych (stanowiska w ramach sieci placówek Poczty Polskiej, przeznaczone do sprzedaży wyłącznie produktów bankowych i usług Banku) oraz 283 placówki Banku, w tym 260 Mikrooddziałów zlokalizowanych na terenie placówek pocztowych. Dodatkowo sieć dystrybucji obejmuje również kanały bankowości internetowej (Pocztowy24) oraz bankowości telefonicznej (Contact Center oraz PocztowySMS). To jedna z największych sieci dystrybucji na polskim rynku bankowym.

Bank Pocztowy jest zarządzany przez Zarząd oraz kadrę menadżerską posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i kierowania instytucjami finansowymi, z prezesem Szymonem Miderą na czele. Konsekwentnie realizowana strategia zakłada wzmocnienie pozycji Banku Pocztowego na polskim rynku finansowym oraz osiągnięcie statusu wiodącego banku detalicznego dla klientów z Polski regionalnej. Najważniejszymi celami strategicznymi Banku w perspektywie do końca 2018 r. są stała i dynamiczna akwizycja nowych klientów oraz dywersyfikacja portfela kredytowego przy znaczącym wzroście salda kredytów konsumpcyjnych. Zakłada ona również dywersyfikację portfela kredytowego poprzez powrót do aktywnej sprzedaży kredytów hipotecznych, co pozwoli na pozyskanie klientów charakteryzujących się docelowym wysokim uproduktowieniem, a także rozszerzenie sprzedaży kredytów dla wybranych segmentów obszaru instytucjonalnego. Realizując założenia strategiczne Bank skutecznie rozbudowuje sieć dystrybucji przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności jej wykorzystania.

W pierwszej połowie 2015 r. liczba klientów detalicznych Banku Pocztowego wzrosła o 4% r/r, osiągając poziom 1,464 mln, z kolei liczba rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych klientów indywidualnych wzrosła o 10%, do poziomu 873 tys. Na koniec czerwca 2015 r. klienci indywidualni mieli ulokowane na rachunkach i depozytach w Banku środki o wartości 4.383,2 mln zł. Natomiast, kredyty i pożyczki im udzielone wynosiły 4.558,0 mln zł. Z usług Banku korzystało również 15,3 tys. klientów bankowości instytucjonalnej. Zobowiązania Banku wobec klientów instytucjonalnych wynosiły 1.098,1 mln zł, natomiast kredyty i pożyczki im udzielone wynosiły 586,6 mln zł.

W roku finansowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. Bank osiągnął skonsolidowany wynik finansowy netto w wysokości 43.639 tys. zł, wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE netto) był na poziomie 10,5%, zaś wskaźnik rentowności aktywów (ROA netto) na poziomie 0,6%. W pierwszej połowie 2015 r. Bank osiągnął skonsolidowany wynik finansowy netto w wysokości 22.541 tys. zł, natomiast wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE netto – zannualizowany) był na poziomie 10,2%, zaś wskaźnik rentowności aktywów (ROA netto – zannualizowany) na poziomie 0,6%.