BVT S.A. notuje ponad 2,1 mln zł zysku netto w 2015 r.

0
Katarzyna Szuba Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.
Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

BVT S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2015 r., zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, zakończyła miniony rok zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł. Emitent przybliża się także do przeprowadzenia połączenia z WindykacjaPL Sp. z o.o.

W 2015 r. Spółka wypracowała 2.114 tys. zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 6.124 tys. zł. Rok wcześniej zysku netto BVT S.A. sięgnął 822 tys. zł, a jej przychody ze sprzedaży przekroczyły 2.535 tys. zł. Dla Emitenta 2015 r. był z pewnością najważniejszym w całej jego historii, bowiem przeprowadził z sukcesem emisję akcji serii C, z której pozyskał 800 tys. zł oraz zadebiutował na rynku NewConnect. Pozwoliło to Spółce umocnić swoją pozycję na rynku wierzytelności transportowych oraz rozwijać nowe kierunki działalności. Jednym z nich było wejście w obszar wierzytelności telekomunikacyjnych i zakup pakietów wierzytelności, które umożliwiły osiągnięcie wysokiego zyski. Zarząd BVT S.A. rozpoczął również rozmowy odnośnie zakupu wierzytelności bankowych.

Katarzyna Szuba Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.
Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

„Wyniki finansowe, jakie Spółka osiągnęła w 2015 roku są odzwierciedleniem realizowanej przez Zarząd strategii rozwoju oraz polityki dywersyfikacji posiadanego portfela wierzytelności. Skupiamy się na pozyskiwaniu pakietów rentownych, zapewniających optymalny spływ środków finansowych. W minionym roku niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w Spółce było wejście na rynek NewConnect. Elementem warunkującym debiut było spełnienie restrykcyjnych wymogów formalnych, jakie zostały przed nami postawione. W mojej ocenie sprawia to, że obraz Spółki, jaki widzą inwestorzy, jest rzetelny i transparentny. Pozyskany w wyniku emisji akcji kapitał posłużył nam z jednej strony do realizacji kolejnych etapów realizacji umowy nabywania pakietów wierzytelności transportowych, a z drugiej do przyspieszenia realnej obsługi windykacyjnej pakietów już posiadanych. Zaowocowało to bardzo dobrymi wynikami finansowymi, jakie Spółka wypracowała  na koniec 2015 roku. Niebagatelny wpływ na nie miała też prowadzona polityka optymalizacji kosztów przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności pakietów. Takimi założeniami kierujemy się od samego początku, czyli wyboru pakietów wierzytelności do ofertowania oraz przez cały czas obsługi windykacyjnej wierzytelności. Taka sytuacja ekonomiczna, w której się znaleźliśmy, spowodowała, że Zarząd mógł podjąć decyzję dotyczącą skierowania działań na nowe kierunki działalności Spółki. Jestem zwolennikiem dywersyfikacji działania i takie podejście stosuję również w Spółce, co pozwala nam na utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej przy jednoczesnym założeniu rozwoju i ekspansji w nowe obszary.” – ocenia Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

W najbliższym czasie Spółka zamierza realizować swoją Strategię Rozwoju poprzez emisję obligacji i pozyskanie środków z tego źródła finansowania oraz uzyskanie pozwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi. BVT S.A. jest także coraz bliżej zakończenia procesu połączenia w ze Spółką WindykacjaPL Sp. z o.o. Do sądu rejestrowego złożony już został wniosek o wyznaczenie biegłego w celu zbadania planu połączenia. Ma ono nastąpić w drodze przejęcia przez BVT S.A. spółki WindykacjaPL Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku WindykacjaPL Sp. z o.o. na BVT S.A. w zamian za nowo emitowane akcje serii D. Zostaną one przyznane dotychczasowym udziałowcom WindykacjaPL Sp. z o.o. zgodnie z przyjętym parytetem wymiany określonym w planie połączenia, który również został złożony w Sądzie. Fuzja obu podmiotów jest zgodna ze Strategią rozwoju Emitenta i powinna przyczynić się do dalszego umacniania jego pozycji rynkowej. WindykacjaPL Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie windykacji należności na terenie całej Polski.

W 2015 r. BVT S.A. wypłaciła dywidendę z wypracowanego zysku w 2014 r. w łącznej wysokości wynoszącej 532 tys. zł. W tym roku Zarząd Spółki zamierza wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przeznaczeniu części osiągniętego w 2015 r. zysku netto na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. Jest to zgodne z przyjętą przez Emitenta polityką dywidendową i ma budować jego pozytywny wizerunek wśród inwestorów.

„Strategia rozwoju, jaką od samego początku realizuje Zarząd, zakłada poszukiwanie nowych obszarów dla działalności Spółki. W chwili obecnej dwa z nich, które realizujemy bardzo intensywnie, to emisja obligacji oraz proces przejęcia WindykacjaPL Sp. z o.o. Obydwa te procesy planujemy zakończyć w drugim kwartale 2016 roku. Połączenie ze Spółką windykacyjną będzie prowadziło do sytuacji, w której BVT stanie się podmiotem, który w swoim spektrum możliwości pozyska świadczenie usług windykacyjnych. Podniesie to naszą konkurencyjność na rynku wierzytelności oraz pozwoli pozyskać nowe źródło przychodów. Kolejną decyzją było rozpoczęcie procesu związanego z emisją obligacji, a jego zakończenie planowane jest na drugi kwartał 2016 roku. Środki pozyskane w ten sposób przeznaczymy na zakup nowych pakietów wierzytelności pochodzących z różnych obszarów rynku, przyspieszenie obsługi  pakietów dotychczas posiadanych oraz wejście w nowy dla nas kierunek, jakim jest restrukturyzacja zadłużeń. Odzwierciedlenie tych decyzji w wypracowanych wynikach finansowych przewiduję na 3 lub 4 kwartał tego roku. Jeśli chodzi o uzyskanie pozwolenia KNF na zarządzanie wierzytelnościami restrukturyzowanymi to w chwili obecnej mamy przygotowaną część dokumentacji. Natomiast wszelkie formalności związane z tym procesem realnie ruszą po zamknięciu połączenia z WindykacjaPL. Jest to spowodowane koniecznością przedstawienia transparentnej struktury podmiotu, tak aby wykazać nasze możliwości organizacyjne konieczne do prowadzenia takiej działalności. Zarząd podtrzymuje również prowadzoną politykę dywidendową i wystąpi do Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o przeznaczenie części zysku wypracowanego w 2015 roku na wypłatę dywidendy. Jestem zdania, że dzięki Akcjonariuszom oraz ich kapitałowi świadczącemu o zaufaniu, jakie w Spółce pokładają, udało nam się osiągnąć taki a nie inny pułap zysku. Dlatego też logicznym wydaje się fakt, że chcemy, aby Spółka „podzieliła” się z nimi swoim sukcesem.” – dodaje Szuba.

BVT S.A. specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników, a ich zlokalizowanie obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Nabyte przez Spółkę pakiety wierzytelności zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie.

Głównym akcjonariuszem BVT S.A. jest notowana na rynku NewConnect Spółka Kupiec S.A., która posiada akcje stanowiące 45,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla BVT S.A. pełni Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Natomiast Doradcą Finansowym i jednym z akcjonariuszy Spółki jest ABS Investment S.A.