CFI HOLDING publikuje wyniki po I półroczu 2016 r.

0

CFI HOLDING opublikował wyniki po I półroczu 2016 r. Skonsolidowane przychody netto wyniosły ponad 61 mln zł. Oznacza to wzrost rdr o 49%. Z kolei wynik netto wyniósł blisko 44,5 mln zł (wzrost o  ponad 340% rdr). 

Zysku operacyjny wzrósł o 414%, z poziomu 10,9 mln zł w 2015 r. do 56,6 mln zł w 2016 r. Z kolei zysk brutto wzrósł o blisko 540% w porównaniu do poprzedniego okresu. Zysk netto wzrósł o 345%. Mniejsza dynamika wzrostu zysku netto spowodowana jest rozpoznaniem w bieżącym półroczu 9,3 mln dodatniej różnicy przejściowej miedzy wartością  bilansową  i podatkową aktywów, powodującą w przyszłości wyższą podstawę opodatkowania. Przychody ze sprzedaży w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosły o 35%, podczas gdy wzrost kosztów sprzedaży był niższy i wyniósł 28%.

„Pozytywnie na zwiększenie przychodów, a tym samym udziałów Grupy w rynku, wpływa zintensyfikowanie działań marketingowych w ramach poszczególnych jednostek, ich dobra opinia na rynku oraz – w skali makroekonomicznej – wzrost PKB. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników. Stanowią one dla nas potwierdzenie słuszności obranej przez nas ścieżki biznesowej, którą konsekwentnie kroczymy. Wierzymy też, że takie wyniki będą jasnym sygnałem dla rynku, iż akcje CFI to atrakcyjna inwestycja.” – powiedział Michał Kawczyński, wiceprezes zarządu CFI HOLDING.

Ponadto, na wzrost przychodów w pierwszym półroczu 2016 r. wpływ miały m.in. inwestycje rozpoczęte jeszcze w 2015 r. i kontynuowane przez Grupę obecnie, z założeniem ich zakończenia w 2017 r. Są to modernizacje posiadanych nieruchomości biurowych i handlowych, celem ich długoterminowego najmu. Działania te, w ocenie GK, w wieloletniej perspektywie powinny pozytywnie wpływać na stabilny wzrost przychodów, a tym samym również na znaczący wzrost zysku z tytułu najmu powierzchni komercyjnych.

Jednocześnie, w pierwszym półroczu 2016 r., Grupa zanotowała znaczący wzrost przychodów oraz zysku operacyjnego z segmentu usług hotelowych, co było mi.in. spowodowane szeregiem działań inwestycyjnych podjętych w 2015 jak i 2016 r. (powiększenie bazy noclegowej i konferencyjnej, jaką dysponowała GK, podniesieniem standardu posiadanych obiektów i świadczonych w nich.

Czytaj również:  Giełdowy Indeks Produkcji urósł w styczniu o 3.28%. Czy to zapowiedź zmian?

„Aktualnie Grupa realizuje kilka inwestycji hotelowych, zarówno w posiadanych nieruchomościach, jak również nieruchomościach nabytych w ostatnim okresie. W perspektywie kilku najbliższych lat, bez podejmowania dodatkowych działań akwizycyjnych sytuacja ta może doprowadzić do podwojenia liczby pokoi hotelowych będących w posiadaniu Grupy, a tym samym ugruntować jej pozycję na rynku usług hotelowych, co z kolei – w ocenie zarządu – pozytywnie przełoży się na wyniki Grupy w tym segmencie.” – dodaje prezes Kawczyński.

Spółka aktywnie prowadzi również działania mające na celu poprawienie płynności akcji CFI HOLDING na GPW. W maju br. przystąpiła do Programu Wspierania Płynności prowadzonego przez GPW, a w sierpniu dokonała splitu akcji (1:40) W ocenie zarządu spółki, przeprowadzenie podziału akcji pozytywnie wpłynie na płynność oraz dostępność akcji spółki na rynku.