Deloitte: Polska w czołówce preferowanych lokalizacji dla Centrów Usług Wspólnych

Prawie trzy czwarte liderów SSC chce, by ich organizacje przeszły na hybrydowy model pracy

Warszawa biuro korporacja

Pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie innowacyjności w generowaniu wartości biznesowej i sprawiła, że oczekiwania firm w obszarze takich rozwiązań znacznie wzrosły. Aby zwiększyć zyski i zmniejszyć koszty, organizacje w coraz większym stopniu polegają na globalnych modelach świadczenia usług i inwestują w strategiczne możliwości Centrów Usług Wspólnych (SSC). Priorytetowo traktują pozyskiwanie talentów, wprowadzają nowe modele pracy oraz wykorzystują transformację cyfrową, by zapewnić sobie przewagę konkurencyjną. Z badania firmy doradczej Deloitte „2021 Global Shared Services and Outsourcing Survey” wynika, że 72 proc. z nich wdrożyło już zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA), a 55 proc. korzysta z jednoinstancyjnego planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Z badania Deloitte wynika, że większość organizacji jako główny cel strategiczny dla Centrów Usług Wspólnych w 2021 r. wskazuje standaryzację i wydajność procesów. Obniżenie kosztów znalazło się na drugim miejscu wśród najważniejszych celów, a zwiększenie wartości biznesowej na trzecim. Większość organizacji skutecznie realizuje te dążenia. Na przykład spośród firm, które jako cel stawiają sobie standaryzację i wydajność procesów, 78 proc. twierdzi, że z powodzeniem osiąga te założenia. Podobnie, 88 proc. ankietowanych, którzy jako jeden z głównych celów wskazali redukcję kosztów, było w stanie go zrealizować dzięki wykorzystaniu Centrów Usług Wspólnych.

– Centra Usług Wspólnych stają się coraz bardziej złożone i globalne, w rezultacie mogą świadczyć usługi wyższej jakości. Nadając priorytet nowym, innowacyjnym modelom zarządzania talentami i inwestując w inne zdolności strategiczne, pomagają dużym firmom generować znaczące oszczędności procesowe i kosztowe – mówi Paweł Spławski, partner, lider Global Business Services w Europie Środkowej, Deloitte.

Chociaż coraz więcej organizacji wskazuje rozwój agendy cyfrowej, jako jeden ze swoich celów, wciąż istnieje pole do rozwoju w tym obszarze. Tylko nieco ponad połowa zadeklarowała pomyślną realizację celów związanych z digitalizacją.

Polska wśród najlepszych lokalizacji

Doświadczenia, jakie przyniosła pandemia sprawiły, że kluczową kwestią dla badanych firm okazało się przyjęcie nowej strategii dotyczącej sposobu organizacji pracy. To zagadnienie jest szczególnie ważne dla Centrów Usług Wspólnych ze względu na wysoki poziom zatrudnienia w tego typu podmiotach. 73 proc. respondentów chce, by w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat dominującym modelem pracy w ich organizacji był model hybrydowy rozumiany jako obecność pracownika w biurze dwa do trzech dni w tygodniu. 14 proc. zakłada, że większość zadań będzie wykonywana w trybie zdalnym, a pracownik będzie w firmie przez kilka dni w miesiącu. Tylko 9 proc. planuje powrócić do tradycyjnego modelu.

To nowe podejście oferuje organizacjom możliwość generowania dodatkowych oszczędności, a także zwiększenia produktywności. Przyszłość pokaże, w jaki sposób strategie dotyczące miejsca pracy wpłyną na kulturę organizacji, dobre samopoczucie pracowników i przyszłą strategię doboru lokalizacji.

– Poza uniwersalnymi wyzwaniami, jakie stoją przed organizacjami posiadającymi w swoich strukturach Centra Usług Wspólnych, są też typowe dla przedstawicieli poszczególnych branż. To stawia nie lada wyzwanie w wyborze odpowiedniej lokalizacji dla prowadzenia biznesu – szczególnie w kontekście pracy zdalnej lub opartej o model hybrydowy. Respondenci badania pochodzący z sektora dóbr konsumenckich, a także instytucji finansowych wskazali Polskę w czołówce preferowanych lokalizacji dla Centrów Usług Wspólnych, zaraz za Indiami i Stanami Zjednoczonymi – mówi Paweł Spławski.

Cyfryzacja priorytetem

Eksperci Deloitte wskazują, że technologie cyfrowe, które poprawiają i optymalizują świadczone usługi, mają kluczowe znaczenie dla tego, jak SSC wprowadzają innowacje w różnych funkcjach, aby ograniczyć koszty. Wśród wydajnych organizacji GBS (Global Business Services), które z powodzeniem osiągnęły trzy lub więcej z założonych celów i przyjęły transformację cyfrową jako strategiczny program, 72 proc. z powodzeniem wdrożyło już RPA (zrobotyzowana automatyzacja procesów), 55 proc. ma jednoinstancyjny system ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), a nieco mniej wdrożyło rozwiązania chmurowe. 43 proc. respondentów wskazało złożoność procesów i złożoność techniczną, jako największe wyzwanie dla automatyzacji, podczas gdy wspólny system ERP i globalna standaryzacja procesów zostały zidentyfikowane w pierwszej trójce kluczowych czynników umożliwiających tym organizacjom osiąganie celów.

Z naszej ankiety wynika, że nawet w wymagającym i pełnym zakłóceń środowisku biznesowym agenda cyfrowa jest dla organizacji priorytetem. Aby osiągnąć sukces, wykorzystują zaś takie czynniki jak standaryzacja procesów, uproszczenie technologii za pomocą jednoinstancyjnego systemu ERP, a także rozwój kultury innowacji dzięki technologii cyfrowej – mówi Paweł Filipowicz, lider praktyki SAP w Deloitte dla Europy Środkowej.

70 proc. respondentów, którym udało się osiągnąć ponad 40 proc. oszczędności dzięki RPA, również korzystało z jednoinstancyjnego systemu ERP. Wyizolowane procesy automatyczne, definiowanie  odpowiedzialności za RPA i skalowanie – to inne główne wyzwania zidentyfikowane przy wdrażaniu automatyzacji.

Przechodząc na model Centrów Usług Wspólnych, organizacje przyjęły też szereg tradycyjnych i alternatywnych modeli zarządzania talentami skierowanych na ich utrzymanie w organizacji. Jako najważniejsze czynniki zatrzymujące pracowników Centrów Usług Wspólnych w organizacji respondenci zgłaszali rozwój silnej kultury organizacji (77 proc.), dbanie o dobre samopoczucie i przyjęcie elastycznego modelu pracy (62 proc.) oraz ciągłych możliwości doskonalenia i rozwój innowacji (62 proc.). Ponieważ w wyniku pandemii modele pracy uległy dużej zmianie, około 60 proc. respondentów wskazało dzielenie pracy i elastyczność, rozumianą jako pracę z domu lub z innych lokalizacji, jako kluczową strategię zatrzymania talentów.