Eesti Energia odnotowuje skokowy wzrost zysku netto po trzech kwartałach 2017 r.

Eesti energia

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. Eesti Energia wypracowała 77,7 mln euro zysku netto (wzrost o 62% r/r), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 550,4 mln euro (wzrost o 7%). W samym III kwartale 2017 r. zysk netto Grupy wyniósł 16,2 mln euro, a przychody ze sprzedaży 157,6 mln euro. W Polsce spółka zależna Eesti Energia, Enefit, podpisała w ostatnim kwartale pierwsze umowy na dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego dla lokalnych przedsiębiorstw.

W trzecim kwartale br. obserwowaliśmy widoczny wzrost średniej hurtowej ceny energii elektrycznej na rynku Nord Pool, jak również wzrost cen paliw płynnych na rynkach światowych w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Wykorzystaliśmy sprzyjające warunki rynkowe i zawarliśmy umowy na sprzedaż energii i paliw płynnych po stałej cenie na 2018 r., ograniczając w ten sposób ryzyko naszej działalności – powiedział Andri Avila, dyrektor finansowy Eesti Energia.

W III kwartale br. Eesti Energia kontynuowała wdrażanianie strategicznych projektów, które przekaładają się na zwiększenie konkurencyjności jej działalności. Rozpoczęto m.in. modernizację jednej z elektrowni w celu zwiększenia mocy spalania gazu łupkowego, podpisano także umowę na budowę pierwszej elektrowni słonecznej. Eesti Energia przeprowadziła również szereg pozytywnych testów na produkcję ropy łupkowej z mieszaniny miału gumowego i łupków bitumicznych.

Estonia pozostaje jedynym państwem w regionie krajów bałtyckich (uwzględniając również Finlandię), w którym występuje nadwyżka wytwarzanej energii nad krajową konsumpcją. W III kwartale 2017 r. Eesti Energia wyprodukowała 2,1 TWh energii elektrycznej, tj. ok 16% mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Spadek produkcji związany był z prowadzonymi pracami w zakresie napraw i konserwacji.

Eesti Energia rozwija się w Polsce i wchodzi na nowe rynki

W ostatnim kwartale Enefit podpisał pierwsze kontrakty na polskim rynku. W ciągu 12 miesięcy Enefit dostarczy 550 MWh gazu ziemnego do łódzkiej siedziby firmy Opus Film, jednego z największych producentów filmowych, telewizyjnych i reklamowych w Polsce. Z kolei umowa na dostawę 800 MWh energii elektrycznej z warszawską firmą motoryzacyjną spółka Enefit podpisała na 2 lata.

Z kolei we wrześniu Eesti Energia ogłosiła, że na początku 2018 r. rozpocznie sprzedaż energii elektrycznej w Szwecji i Finlandii. Działając pod marką Enefit, spółka będzie sprzedawać wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych. W obu krajach oferta będzie kierowana do gospodarstw domowych, a w Szwecji również do klientów biznesowych. Obecnie Eesti Energia, poza rodzimym rynkiem estońskim i Polską, jest również obecna na Litwie i na Łotwie.

Poniższa tabela prezentuje wyniki finansowe i operacyjne Grupy Eesti Energia:

  III kw. 2017 III kw. 2016 Zmiana I-III kw. 2017 I-III kw. 2016 Zmiana
Przychody

(mln euro)

157,6 170,6 -7,6% 550,4 516,3 +6,6%
EBITDA
(mln euro)
54,1 52,4 +3,2% 204,5 167,2 +22,3%
Zysk netto
(mln euro)
16,2 13,3 +21,9% 77,7 48,0 +61,8%
Sprzedaż energii elektrycznej (GWh) 2 056 2 401 -14,4% 7 074 6 358 +11,3%
Sprzedaż ropy łupkowej

(tony)

73 000 93 000 -22,0% 254 000 195 000 +29,9%


***