Grupa Ailleron 106,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i rosnącą marżę operacyjną w I kwartale 2024 r.

ailleron 2
  • Grupa Ailleron w I kwartale 2024 r. odnotowała stabilny poziom skonsolidowanych przychodów w wysokości 106,7 mln zł (spadek o 3 proc. r/r). Istotny wpływ na poziom przychodów miało systematyczne umocnienie się złotego względem walut zagranicznych, co przy średnich kursach walutowych daje wyniki sprzedażowe raportowanego kwartału niższe o blisko 8,0 mln zł.
  • Grupa wykazała skorygowaną EBITDA, po wyłączeniu 2,6 mln zł kosztów transakcyjnych procesu M&A amerykańskiej spółki Prosoft LLC (właściciel marki number8), na poziomie 16,4 mln zł (wzrost o 5 proc. r/r), w porównaniu do 15,6 mln zł w analogicznym okresie 2023 r.
  • Zysk operacyjny w ujęciu skorygowanym wyniósł 12,8 mln zł, a zysk netto ok. 10,0 mln zł, co oznacza, że na działalności operacyjnej Grupa osiągnęła wynik o ponad 24% lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Sprzedaż exportowa na przestrzeni 3M 2024 r. wyniosła blisko 81,9 mln zł co stanowi 77% całości przychodów.
  • Segment Technology Services realizowany przez Software Mind w całym okresie 3M 2024 zrealizował sprzedaż na poziomie 90,2 mln zł. Sam wynik operacyjny tego segmentu obciążony był jednorazowymi kosztami procesu M&A. W efekcie skorygowany zysk operacyjny wyniósł ponad 15,2 mln zł. Segment ten odnotował wzrost marży operacyjnej do poziomu 17% w pierwszym kwartale br.
  • Segment FinTech – Financial Technology Services – wypracował 16,0 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 7% rdr.).
  • Na początku kwietnia br. Spółka Ailleron podpisała porozumienie z Bankiem Pekao o wysokości ok. 9,6 mln zł brutto. Pierwsza transza płatności w wysokości 4,8 mln zł została już zrealizowana przez Bank Pekao.
  • Grupa Ailleron zauważa rosnący popyt na jej usługi, w I kwartale br. odnowiono większość dotychczasowych kontraktów.

Grupa Ailleron w I kwartale 2024 r. odnotowała stabilny poziom skonsolidowanych przychodów w wysokości 106,7 mln zł (spadek o 3 proc. r/r). Na poziom przychodów znaczny wpływ miało systematyczne umocnienie się złotego względem walut zagranicznych, odczuwane spowolnienie na rynkach zagranicznych w obszarze popytu na usługi Grupy.

– Wyniki za I kwartał bieżącego roku zachowały stabilny poziom, nawet pomimo relatywnie sporej zmienności w sektorze IT i chwilowo mniejszych wydatkach klientów na rozwiązania technologiczne. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na przychody Grupy była silna pozycja polskiego złotego, co w konsekwencji wpłynęło na generowane przychody i wyniki  – mówi Tomasz Król, Członek Zarządu i CFO Ailleron S.A.

Grupa Ailleron wykazała skorygowaną EBITDA (tj. po wyłączeniu kosztów transakcyjnych procesu M&A) na poziomie 16,4 mln zł (wzrost o 5 proc. r/r), w porównaniu do 15,6 mln zł w analogicznym okresie 2023 r. Zysk operacyjny w ujęciu skorygowanym wyniósł 12,8 mln zł, a zysk netto ok. 10,0 mln zł, co oznacza, że na działalności operacyjnej Spółka osiągnęła wynik o ponad 24% lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na lepszy wynik netto miała wpływ rosnąca marża operacyjna, która w segmencie Technology Services wzrosła o 3 pkt procentowe i wynosi już ok 17% w raportowanym okresie.

– Tradycyjnie dominującym segmentem naszych przychodów była sprzedaż eksportowa, w I kwartale br. blisko 81,9 mln zł to przychód z rynków zagranicznych. Nie bez znaczenia pozostaje cykliczność naszej działalności, a warto pamiętać, że historycznie I kwartał był najsłabszy w Grupie Ailleron – dodaje Tomasz Król.

W segmencie działalności – FinTech – poziom zrealizowanych przychodów wyniósł 16,0 mln zł (wzrost o 7%). Z kwartału na kwartał segment ten osiąga coraz to wyższy poziom przychodów ze sprzedaży. Strata operacyjna netto wyniosła 2,6 mln zł, co wiąże się z sezonowością segmentu FinTech. Spółka w 2023 r. zakończyła już prace R&D w zakresie m.in. produktu LiveBank. Tym samym w wynikach za I kwartał 2024 r. Spółka nie aktywuje już kosztów związanych z tymi pracami. Taka sytuacja miała jednak jeszcze miejsce w pierwszym kwartale roku ubiegłego, kiedy to ok. 3 mln zł kosztów zostało aktywowanych i tym samym wpłynęło in plus na osiągane w tym okresie wyniki. Spółka podpisała porozumienie z Bankiem Pekao S.A. o wartości około 9,6 mln zł brutto. Zgodnie z postanowieniami porozumienia, połowa tej kwoty została już zapłacona przez Bank . W ramach porozumienia strony zrzekły się wszelkich roszczeń dotyczących umowy, w tym objętych sprawą sądową toczącą się z powództwa Spółki przeciwko Bankowi oraz uzgodniły sposób zakończenia ww. sprawy sądowej w drodze ugody mediacyjnej. Podpisane porozumienie ostatecznie eliminuje negatywny impakt projektu na wyniki finansowe Grupy, które przez kilka ostatnich lat na poziomie wyniku operacyjnego segmentu FinTech były dociążone stratą po kilka milionów złotych rocznie oraz eliminuje ryzyka z możliwym długotrwałym sporem sądowym. Samo rozliczenie porozumienia wpłynie in plus na wyniki segmentu FinTech począwszy od Q2 2024.

Software Mind i sektor Technology Services w całym okresie 3M 2024 r. zrealizował sprzedaż na poziomie 90,2 mln zł. Sam wynik operacyjny tego segmentu obciążony był jednorazowymi kosztami w wysokości 2,6 mln zł związanymi z procesem M&A spółki Prosoft LLC. Zrealizowana akwizycja zwiększa udział przychodów Software Mind z rynku amerykańskiego do blisko 50%, co przekłada się również na skokowy wzrost biznesu Grupy Ailleron. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł ponad 15,2 mln zł.

– Zrealizowana za kwotę 40,6 mln USD przez Software Mind w marcu 2024 akwizycja spółki Prosoft LCC to istotne wzmocnienie naszej struktury. Przejęcie właściciela marki „number8” pozwala na jeszcze silniejsze zdywersyfikowanie naszej Grupy, a także zwiększenie liczby specjalistów do ponad 1800 osób. Widzimy potencjał związany ze stopniowym ożywieniem  rynków zagranicznych i czołowych graczy technologicznych. Wyniki Prosoft LCC będą widoczne w skonsolidowanych wynikach Grupy już w II kwartale tego roku – mówi Grzegorz Młynarczyk, Prezes Software Mind, Wiceprezes Zarządu w Ailleron SA. – Mamy ambitny plan rozwoju Grupy Software Mind  i zakładamy, że w 2024 roku zdołamy przeprowadzić kolejną akwizycję na kluczowych dla spółki rynkach – dodaje Grzegorz Młynarczyk.

Spółka korzysta na trendach technologicznych, a rozbudowana struktura pozwala dostarczać usługi niezależnie od lokalizacji geograficznej klientów. Software Mind wspiera swoimi usługami, świadczonymi przez najwyższej klasy ekspertów IT, zarówno scale-up’y, jak i liderów swoich branż. Spóła zauważa ożywienie na rynku USA, w szczególności w obszarze pierwszych nowych inwestycji funduszy w startupy, które są jedną z grup klientów Software Mind.