Grupa Banku Zachodniego WBK po III kwartałach 2017 r.

Michał Gajewski BZ WBK
Michał Gajewski

W I-III kw. 2017 roku Grupa Banku Zachodniego WBK zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 1,7 mld zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w 2016 roku (przychody z VISA w wysokości 316 mln zł brutto/256 mln zł netto) porównywalny zysk netto wzrósłby o 15% r/r.

Michał Gajewski BZ WBK
Michał Gajewski, BZ WBK

Wyniki po III kwartałach napawają optymizmem. Portfel depozytowo inwestycyjny i kredytowy jest wyższy o 5% r/r. W efekcie wzrostu po stronie dochodów podstawowych o 10% oraz silnej kontroli kosztów, które były niższe o 1%, porównywalny zysk należy akcjonariuszom jest o 15% wyższy niż przed rokiem i na koniec kwartału wyniósł 1,664 mln zł. Współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł 16,9% zapewniając nam stabilny wzrost. Realizacja transformacji w naszym banku wkracza w etap widocznych efektów – wprowadziliśmy nową ofertę detaliczną, pokazującą zmianę naszego podejścia do konstrukcji rachunku bankowego. Zwiększamy rolę kanałów cyfrowych, które staną się głównym źródłem wzrostu biznesu detalicznego. Sprzedaż w kanałach zdalnych wzrasta od kilku kwartałów, rośnie także transakcyjność.

Michał Gajewski, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK

Wyniki w I-III kw. 2017 roku:

 • Dochody ogółem – wyniosły 5,8 mld zł, i były stabilne w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W warunkach porównywalnych dochody Grupy wzrosły o 6% r/r.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3,9 mld zł i wzrósł o 11% r/r. dzięki efektom akcji kredytowej dla klientów indywidualnych oraz optymalizacji depozytów z naciskiem na rozwój bazy środków bieżących oraz długotrwałych relacji z depozytariuszami.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1,5 mld zł i wzrósł o 5% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych, działalności maklerskiej, obsłudze kart kredytowych i debetowych, rachunków klientów i kredytów). Prowizje ubezpieczeniowe pozostają pod presją zmian w regulacjach prawnych.
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 2,5 mld zł i spadły o 1% r/r.
 • Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 43,5%,
 • Obciążenia podatkowe Grupy wzrosły o 13% r/r i wynoszą łącznie 918 mln zł i, z czego 317 mln zł to podatek bankowy i 601 mln podatku dochodowego
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 477 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 64 pb., głównie dzięki poprawiającej się jakości portfela kredytowego (wskaźnik NPL: 5,97% wobec 6,84% na koniec września 2016 r.) i proaktywnej polityce zarządzania ryzykiem w korzystnym otoczeniu makroekonomicznym.

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy BZ WBK: CAR na poziomie:16,9% oraz Tier1: 15,92%.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 5% r/r do 111 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 5% r/r do 57 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 5% r/r do 54 mld zł.

Zobowiązania wobec klientów wzrosły o 4% r/r do wartości 111 mld zł w efekcie przyrostu środków pochodzących od klientów indywidualnych o 5% r/r do 65 mld zł oraz ustabilizowania się poziomu depozytów od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego na poziomie 43 mld zł.

Na dzień 30 września 2017 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI  wyniosła 16 mld zł, co oznacza wzrost o 16% w skali roku i 5% w skali kwartału.

Transformacja cyfrowa BZ WBK notuje systematyczny, stabilny wzrost liczby klientów aktywnych cyfrowo, o 4% r/r. Liczba transakcji mobilnych, wykonanych przez klientów w kwartale przekroczyła 6 mln, co oznacza wzrost o 600 tys. transakcji w stosunku do III kw. ubiegłego roku. W sumie 3,31 mln klientów ma dostęp do usług bankowości internetowej

Linie biznesowe. Z nowego Konta Jakie Chcę na koniec kwartału korzystało 115 tys. klientów. Sprzedaż kont osobistych wzrosła o 5% w ujęciu kwartalnym. Liczba obsługiwanych klientów korporacyjnych wzrosła w ciągu roku o 9%. Znacząco zwiększa się także wartość portfela leasingowego i faktoringowego

Bankowość detaliczna BZ WBK w III kw. 2017 r.:

 • 115 tys. Kont Jakie Chcę, 93 tys. kart Dopasowanych;
 • Sprzedaż kont osobistych w złotych wzrosła o 5% w stosunku do poprzedniego kwartału;
 • Znaczący wzrost sprzedaży kart kredytowych o 11% kw/kw, natomiast w internecie i aplikacji o 23% kw/kw.
 • Wzrost sprzedaży kart debetowych o 22% r/r;
 • 111 użytkowników HCE i Android Pay, wzrost o 25% w ujęciu kw/kw;
 • Wzrost liczby aktywnych klientów digital – 2,03 mln (+4% r/r), w tym 1 mln klientów mobilnych (+25% r/r);
 • Wzrost sprzedaży produktów kredytowych w kanałach zdalnych (mobile, internet, contact center) – wzrost wartości portfela o +39% r/r, liczby udzielonych produktów kredytowych o +39% r/r;
 • W kanałach zdalnych (mobile, internet, contact center) bank realizuje już 35% wartości sprzedaży produktów kredytowych;
 • Liczba transakcji mobilnych w kwartale przekroczyła 6 mln (+72% r/r) – wzrost o 600 tys. kw/kw;
 • Wzrost transakcyjności w sieci wpłatomatów – 5% wzrost kw/kw pod względem liczby wpłat oraz 12% kw/kw wzrost wartości.

MŚP w III kw. 2017 r.:

 • Wzrost wolumenu depozytów o 6% r/r (o 0,7 mld zł);
 • Wzrost wartości pracującego portfela kredytowego MŚP o 6% r/r;
 • wzrost sprzedaży kredytów o 8,7% r/r;
 • Wzrost liczby klientów lojalnych MŚP r/r o 11%.

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna W III kw. 2017 r.:

 • Dobre tempo wzrostu wolumenów kredytowych w segmencie bankowości korporacyjnej  – wzrost na poziomie 4% r/r;
 • W III kw. 2017 r. tempo wzrostu liczby klientów o 9% wyższe niż w III kw. 2016 r.;
 • Rozwinięcie oferty: pierwsza biometria głosowa dla korporacji oraz wdrożenie eGwarancje (elektroniczne gwarancje z użyciem podpisu kwalifikowanego);
 • Kolejne umowy z bankami partnerskimi za granicą – dodatkowe możliwości dla klientów międzynarodowych
 • Nowe rozwiązania w bankowości internetowej iBiznes24, usprawniające korzystanie z kanałów zdalnych.

Globalna Bankowość Korporacyjna w III kw. 2017 r.:

 • udział w największej prywatnej ofercie publicznej w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych;
 • Znaczące umowa finansowania łańcuch dostaw z klientami z sektora transportowego i handlowego;
 • zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym poprzez długoterminową transakcję forward działalności klienta z branży samochodowej;
 • udzielenie finansowania akwizycyjnego dla klientów z sektora spożywczego oraz usługowego;
 • udzielenie finansowania klientom z branży przemysłowej, samochodowej i nieruchomościowej;
 • udział w emisji euroobligacji dla wiodącej instytucji finansowej w Polsce;
 • nawiązanie współpracy z wiodącym przewoźnikiem w kraju;
 • rozwój nowych produktów w obszarze papierów wartościowych i derywatów, które będą stopniowo wprowadzane w życie w następnych trzech latach.

Leasing w III kw. 2017 r.:

 • do końca września 2017 r. BZ WBK Leasing sfinansował ruchomości o łącznej wartości ponad 3 mld zł netto. W samym trzecim kwartale ponad 1 mld, co daje 26 proc. r/r;
 • wartość portfela leasingowego to blisko 7,5 mld zł, co oznacza wzrost +18% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej jakości portfela;
 • do końca września BZ WBK Leasing sfinansował maszyny i urządzenia o łącznej wartości blisko 1,5 mld zł, tj. o ponad 23 proc. więcej r/r;
 • sukces okazał się program finansowania fabrycznego Subaru, który został uruchomiony w lipcu 2017 r. – obecnie co trzeci zakup auta firmowego tej marki był finansowany przez BZ WBK Leasing.

Faktoring W III kwartale 2017 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 16,8 mld zł i były wyższe o 24% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 21% r/r i osiągnął poziom 3,7 mld zł;
 • Spółka wzmocniła drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 13%;
 • Sprzedaż na koniec III kw. 2017 roku wyniosła 2,1 mld zł.

Santander Consumer Bank w III kw. 2017 r.:

 • Zysk netto wyniósł 483 mln zł;
 • Portfel kredytów brutto wyniósł 15,68 mld zł i był wyższy o 8 % niż przed rokiem;
 • Zobowiązania wobec klientów wyniosły 8 mld zł (po eliminacji transakcji wzajemnych) i były wyższe niż przed rokiem o 1,9%;
 • Wskaźnik C/I wyniósł 37,3%.