Grupa Develia publikuje wyniki za III kw. 2020 r.

deweloper nieruchomości
  • W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 318,5 mln zł wobec 714,2 mln zł rok wcześniej. Spadek przychodów jest efektem znacznie mniejszej liczby przekazanych mieszkań w okresie styczeń – wrzesień br.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 23 mln zł wobec 158,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  • W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2020 r. Develia sprzedała 781 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 928 w analogicznym okresie 2019 r. W ciągu trzech kwartałów deweloper przekazał 746 lokali wobec 1778 rok wcześniej.
  • Na koniec września 2020 r. Develia posiadała 440,7 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych, co pozwala realizować kolejne inwestycje.
  • Na przełomie III i IV kwartału Spółka pozyskała prawomocne pozwolenia na budowę ponad 1800 lokali w inwestycjach Centralna Park w Krakowie, Ceglana Park w Katowicach i Prestovia House w Warszawie.

– Po wymagającym ze względu na pandemię pierwszym półroczu, w III kwartale br. nastąpiła stabilizacja sytuacji na rynku nieruchomości. Po słabszym II kwartale sytuacja sprzedażowa poprawiła się zauważalnie w III kwartale. Klienci, którzy ze względu na pandemię odkładali zakup w czasie, wrócili do biur sprzedaży i chętniej podejmowali decyzje zakupowe. Jednak sytuacja na rynku jest dynamiczna, a rosnąca liczba zachorowań nie pozostanie bez wpływu na nastroje konsumenckie. Mimo to, ze względu na dużą liczbę rezerwacji na koniec III kwartału i nowe inwestycje, które wprowadziliśmy do sprzedaży, liczymy na dobrą końcówkę roku – mówi Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develii. – Okres pandemii jest bardzo wymagający również dla segmentu komercyjnego, jednak podejmujemy aktywne działania i dostosowujemy obiekty oraz ofertę do nowej rzeczywistości. Dzięki temu w III kwartale obserwowaliśmy poprawę także w tej części działalności – dodaje Paweł Ruszczak.

Działalność deweloperska

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 r. Develia sprzedała 781 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 928 lokali w tym samym okresie roku ubiegłego. Przekazania w okresie styczeń – wrzesień 2020 r. wyniosły 746 lokali wobec 1778 rok wcześniej. Duża różnica w liczbie przekazywanych mieszkań wynika z harmonogramu kończenia inwestycji. W samym III kwartale deweloper sprzedał 358 lokali i przekazał 264 lokale.

Dane za III kwartał potwierdzają, że sytuacja w segmencie mieszkaniowym ustabilizowała się i rynek wrócił do wolumenów sprzed pandemii. Wzrost liczby sprzedanych mieszkań w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku pozwala optymistycznie patrzeć na sytuację rynku mieszkaniowego i jego perspektywy.

Mimo pandemii COVID-19 Spółka przygotowuje kolejne inwestycje deweloperskie do realizacji. Istotnym okresem pod tym względem był przełom III i IV kwartału, kiedy Spółka otrzymała prawomocne pozwolenia na budowę ponad 1800 lokali w trzech inwestycjach Centralna Park (Kraków), Ceglana Park (Katowice) i Prestovia House (Warszawa). Ze względu na istotną liczbę umów rezerwacyjnych w tych projektach (ponad 240 lokali) Develia spodziewa się bardzo dobrych wyników sprzedaży w IV kwartale. Bank gruntów Grupy to 7550 lokali.

Działalność komercyjna

W portfelu nieruchomości komercyjnych dewelopera znajdują się Arkady Wrocławskie i Sky Tower we Wrocławiu oraz Wola Retro w Warszawie, której budowa zakończyła się w lipcu 2019 r., a obecnie poziom komercjalizacji wynosi 74%. W ostatnich miesiącach do grona najemców dołączyły firmy SoftwareOne oraz Unitop.

Dzięki odpowiednio sprofilowanej ofercie, działaniom wspierającym obroty najemców i utrzymywaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa wskaźniki odwiedzalności Arkad Wrocławskich w III kwartale systematycznie rosły. Przychody sklepów w III kwartale utrzymywały się na stabilnym poziomie 92-97% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Arkady Wrocławskie utrzymują tenant-mix na poziomie sprzed pandemii. We wrześniu portfolio najemców zasilił Alior Bank, a jeden z najemców biurowych zdecydował się na dodatkową przestrzeń.

Pandemia wymusiła przesunięcie części zaplanowanych inwestycji w Sky Tower na 2021 r. W ostatnich miesiącach zweryfikowana została strategia współpracy z partnerami biznesowymi, a dział leasingu zajmuje się wdrażaniem nowych koncepcji oraz wypracowaniem najbardziej efektywnych rozwiązań. Oferta rekreacyjno-usługowa Sky Tower także została zweryfikowana i dostosowana do nowej sytuacji. W ostatnim czasie do grona najemców biurowych w Sky Tower dołączyła firma Ok-Moto, w części handlowej powstał showroom Chrono oraz cukiernia Karpicko.

Pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na działalność Grupy Develia w segmencie komercyjnym. Był on widoczny w przychodach i przepływach pieniężnych generowanych przez budynki komercyjne o istotnym udziale powierzchni handlowych – te zmiany skutkowały obniżeniem wartości nieruchomości inwestycyjnych Arkad Wrocławskich i Sky Tower o łączną kwotę 11,2 mln euro.

Wszystkie obiekty komercyjne Develii funkcjonują w nowym reżimie sanitarnym z zastosowaniem rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i komfort klientom oraz najemcom. Z myślą o najemcach, w poszczególnych obiektach wprowadzono indywidualne rozwiązania oparte m.in. na przesunięciu terminów płatności.

Wyniki finansowe

Dane finansowe (tys. zł) 1-3Q2020 1-3Q2019 Zmiana (%)
Przychody 318 461 714 182 -55,41%
Zysk brutto ze sprzedaży 116 194 274 869 -57,73%
Marża brutto ze sprzedaży 36,49% 38,49% -2,00pp
Zysk brutto ze sprzedaży segment deweloperski 77 565 201 636 -61,53%
Marża brutto ze sprzedaży segment deweloperski 30,71% 33,31% -2,60pp
Zysk brutto ze sprzedaży segment komercyjny 38 571 73 020 -47,18%
Marża brutto ze sprzedaży segment komercyjny 58,60% 67,24% -8,64pp
EBITDA 84 675 229 235 -63,06%
EBITDA bez przeszacowań nieruchomości 89 606 238 413 -62,42%
Zysk netto 23 037 158 566 -85,47%
Skorygowany zysk netto* 60 987 169 123 -63,94%

(*) – skorygowany zysk netto, liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto – zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych – przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR – podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji

Przychody Grupy za trzy kwartały 2020 r. wyniosły 318,5 mln zł wobec 714,2 mln zł rok wcześniej. Develia wypracowała 23 mln zł zysku netto wobec 158,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniósł 77,6 mln zł przy przychodach 252,6 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 38,6 mln zł przy przychodach 65,8 mln zł.

W III kwartale br. przychody ze sprzedaży wyniosły 98,4 mln zł wobec 82,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o ponad 19%. Grupa Develia wypracowała 14,2 mln zł zysku netto w porównaniu do 33,1 mln zł w III kwartale 2019 r.

Wzrost kursu euro wpłynął w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 r. na zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto Develii o 46,2 mln zł (wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych o 67,4 mln zł i wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro o 21,3 mln zł). W samym III kwartale zmiana kursu euro powiększyła wynik brutto o 10,5 mln zł.

2 października 2020 r. Develia wypłaciła z zysku za 2019 r. 0,1 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie do akcjonariuszy trafiło 44,8 mln zł. Stopa dywidendy wyniosła 5,74%.

Po zakończeniu III kwartału, na początku października, Develia wyemitowała obligacje o wartości 70 mln zł. Obligacje zostały uplasowane w ramach programu emisji do 400 mln zł.

Na koniec września 2020 r. Develia posiadała 440,7 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych, co stanowi wzrost o 20,2% w porównaniu do końca 2019 r. Na koniec III kwartału 2020 r. zobowiązania finansowe wyniosły 787,7 mln zł w porównaniu z 1 087,7 mln zł na koniec 2019 r.

Oceń artykuł
0 / 5

Your page rank: