Grupa Komputronik z wyższymi przychodami i solidnym zyskiem

Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik S.A.
Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik S.A.

Mimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, Grupa Komputronik zwiększyła przychody ze sprzedaży o 4,7%.

Grupa Komputronik opublikowała skonsolidowane wyniki za ostatni rok obrotowy. Przychody ze sprzedaży od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. wyniosły 1 856,7 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 4,7%. Dla porównania, w ubiegłym roku przychody Grupy wyniosły 1 773 mln zł a w 2020 r. 1 479 mln zł. Jeszcze bardziej wzrosły przychody spółki dominującej Grupy, Komputronik S.A. – o 5,8% do 1 785 mln zł.

To sukces, biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe. Zwiększyliśmy przychody mimo szeregu niekorzystnych czynników: wybuchu wojny w Ukrainie, spowolnienia popytu związanego z inflacją kosztową i nadwyżkami towarów w krajach Europy Zachodniej, co wręcz obniżyło średnie ceny produktów w naszej branży. To wszystko wpływa na niższe marże osiągane obecnie przez nas i naszych konkurentów. Bardzo cenimy sukces podjętych działań optymalizacyjnych, rozwój oferty, skutecznie przeprowadzony rebranding marki, dzięki któremu pozyskaliśmy nowych, młodych klientów. Niezwykle pomaga nam też prawomocnie zakończone postępowanie restrukturyzacyjne, zakończone prawomocnym zawarciem układu z wierzycielami. W ubiegłym roku finansowym osiągnęliśmy bardzo wysoki zysk netto. Wpływ na to miały jednak rozliczenie układu i sprzedaż spółki zależnej. Bez uwzględniania tych zdarzeń wyniki były również satysfakcjonujące – zysk brutto wyniósł ponad 24,5 mln zł, a po zapłacie podatku CIT zysk netto wyniósł 20,2 mln zł – tłumaczy Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Grupy Komputronik S.A.

Z optymizmem w nowy rok

– Wynik EBITDA za 2022 rok obrotowy Grupy, wyczyszczony o ujęcie zdarzeń jednorazowych wyniósł solidne 31,0 mln zł. Na uwagę zasługuje także znacząca poprawa struktury bilansowej – źródła pokrycia kapitału finansującego naszą działalność. Suma bilansowa wyniosła 482,9 mln zł, a źródłem pasywów o wartości 257,7 mln zł, czyli aż 53,4% jest kapitał własnydodaje Prezes.

W ujęciu księgowym skonsolidowany zysk netto wyniósł 150,6 mln zł.

– W nowy rok finansowy wchodzimy ze świadomością rynkowego spowolnienia, ale także z optymizmem. Udaje nam się znacząco zwiększać zaufanie naszych dostawców – rośnie wartość udostępnianych kredytów kupieckich, dzięki czemu możemy zwiększyć stałą dostępność coraz szerszej naszej oferty produktów i usług. Komputronik osiągał ostatnio nadzwyczaj dobre dynamiki wzrostu sprzedaży e-commerce, także rośnie sprzedaż w salonach naszej marki. Coraz więcej klientów – zarówno detalicznych, jak i firm – decyduje się na skorzystanie z naszych licznych usług dodatkowych. Zwiększanie nasycenia sprzedaży usług to także nasza strategia i sposób na poprawę rentowności. Komputronik Biznes skutecznie realizuje strategię zmiany struktury swoich przychodów – już przeważająca część zysków pochodzi z realizacji większych, skomplikowanych projektów wdrożeniowych obejmujących integrację sprzętu, wdrożenie oprogramowania oraz zapewnienie wsparcia i serwisu w całym okresie użytkowania, także w modelu outsourcingu. Jesteśmy przygotowani na trudniejsze w najbliższym czasie warunki rynkowe – przekonuje Wojciech Buczkowski.

Pozytywne impulsy

Jego zdaniem sieciom z elektroniką sprzyja nasycenie sprzętem komputerowym, które jest wciąż stosunkowo niskie w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej. W segmencie biznesowym z kolei istnieje silna potrzeba modernizacji sprzętu i realizacji zadań z zakresu transformacji cyfrowej.

– Nawet jeśli firmy przesuwają wydatki, to część z nich będzie musiało zaktualizować posiadany sprzęt, który często ma powyżej 5 lat i usprawnić wiele procesów obejmujących cyfryzację. Z kolei rynek detaliczny wciąż jest rozpędzony i nawet przy lekkim spowolnieniu, sprzedaż średnioterminowo będzie wyższa niż w latach przedpandemicznych. Dużym, pozytywnym impulsem dla rynku mogą być rządowe programy, które pomogą nadgonić pewne zacofanie technologiczne różnych obszarów administracji publicznej, sektora edukacyjnego i ochrony zdrowia. Przykładem dla nas jest program zakupu laptopów dla uczniów czy wdrożenie bonów na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników oświaty – dodaje Wojciech Buczkowski.

Spółka w 2023 roku planuje dalszą rozbudowę oferty sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także elektroniki użytkowej i rozwój usług okołosprzedażowych, serwisowych i doradczych. W segmencie biznesowym spodziewa się większego zapotrzebowania na usługi outsourcingu IT i wdrożenia z wykorzystaniem rozwiązań dla aplikacji DMS i ERP, mających zwiększyć m.in. efektywność i możliwość pracy zdalnej rozproszonych zespołów. To wpłynie na wzrost wartości umów utrzymaniowych.