Grupa Masterlease – półrocze z rekordami i gotowość do dalszych wzrostów

Jakub Kizielewicz
  • Zysk netto Grupy osiągnął w I półroczu 2016 roku poziom 18,6 mln zł
  • Rekordowy poziomy floty: 29 429 pojazdów
  • Rekordowy poziom dostaw: 6 154 pojazdów
mln zł I półrocze 2016 I półrocze 2015
Zysk brutto 23,8 27,0
Zysk netto 18,6 21,1
Zysk netto w okresie półrocznym na akcję (zł) 1,56 1,78
Wynik na działalności CFM 42,3 46,2

Dobra koniunktura na rynku, w tym ponad 23% dynamika sprzedaży nowych samochodów w Polsce przy rosnącym udziale klientów instytucjonalnych oraz rozwój sektora CFM sprzyjają naszej działalności. Już teraz zrealizowaliśmy ponad 50% rocznego planu, co jest dla nas bardzo satysfakcjonujące. Osiągnęliśmy zadowalające wyniki operacyjne – nasza flota na koniec pierwszej połowy tego roku liczyła 29 429 pojazdów, co stanowi wzrost o 21,1 % w ujęciu rok do roku, a naszym klientom dostarczyliśmy ponad 6 tys. samochodów, czyli 25,6% więcej niż w połowie minionego roku. Na koniec 2016 r. planujemy podwoić ten wynik – mówi Jakub Kizielewicz, Prezes Zarządu Prime Car Management.

Wynik finansowy Grupy był nieco niższy niż osiągnięty rok wcześniej – po pierwszej połowie roku zysk netto wyniósł 18,6 mln zł. Jednak był on porównywalny w ujęciu kwartał do kwartału dzięki wzrostowi portfela leasingowego o 7,4%. Wzrost ten został wygenerowany dzięki temu, że Grupa z sukcesami rozwija produkty semi-FSL dedykowane dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które odpowiadały za największe przyrosty floty w minionej połowie roku.

Nieznaczne obniżenie wyników w stosunku do ubiegłego roku, jest rezultatem dużej presji na marżę finansową, na co wpływ miały zawirowania na rynku bankowym, w tym podatek bankowy oraz opłaty związane z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, a także utrzymującej się dużej konkurencji w produktach serwisowych dedykowanych korporacjom. Straty te rekompensujemy jednak wzrostami w innych segmentach, między innymi w remarketingu, czyli sprzedaży aut pokontraktowych, szczególnie w kanale detalicznym. W II kwartale 2016 sprzedaliśmy w tym kanale 97% samochodów pokontraktowych – wyjaśnia Konrad Karpowicz, Wiceprezes Zarządu Prime Car Management.

Prime Car Management pozostaje w dobrej kondycji finansowej po połowie roku. Spółka jest przygotowana do dalszych wzrostów. – Wyniki Grupy za I półroczne zrealizowaliśmy zgodnie z założeniami i w ramach przyjętego budżetu. Wszystko wskazuje na to, że dobra sytuacja utrzyma się także w drugiej połowie roku. Sądzimy, że czynniki, które wpływają na tak dobre osiągnięcia Grupy będą się utrzymywały – mówi Jakub Kizielewicz.