Jak dobrze przygotować sprawozdanie odpadowe?

odpady

Przedsiębiorcy, którzy generują lub przetwarzają odpady i zobowiązani są do prowadzenia ich ewidencji mają obowiązek składania rocznego sprawozdania z gospodarowania odpadami. Brak konieczności uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów nie zwalnia z obowiązku jej prowadzenia. Przygotowując sprawozdanie, warto wiedzieć na jakie podstawowe aspekty zwrócić szczególną uwagę, tak, aby uniknąć błędów. Istotne jest m.in. podanie masy odpadów z odpowiednią dokładnością.

Roczne sprawozdanie z gospodarowania odpadami sporządza się w oparciu o prowadzoną ewidencję odpadów. Ważne jest bieżące monitorowanie masy wytwarzanych odpadów zgodnie z warunkami posiadanej decyzji administracyjnej. – Brak konieczności uzyskiwania decyzji na wytwarzanie odpadów nie oznacza zwolnienia posiadaczy odpadów, w tym ich wytwórców, z obowiązków prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów – przypomina Anna Wójcik, kierownik ds. Ochrony Środowiska i ADR w Stena Recycling.

 Kompletność danych

Raport z gospodarowania odpadami należy przygotować skrupulatnie. – Przed złożeniem sprawozdania trzeba sprawdzić czy dane są kompletne oraz czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, w szczególności dotyczące decyzji w zakresie gospodarki odpadami, tj. znaku oraz terminu obowiązywania decyzji – mówi ekspertka Stena Recycling. – W sprawozdaniu należy uwzględnić masę odpadów wytwarzanych poza instalacją, a wytwórca odpadów uwodnionych ma dodatkowy obowiązek podania, dla konkretnych rodzajów odpadów, szacunkowej zawartość suchej masy odpadów. Istotne jest poprawne wpisanie masy (Mg – megagram) wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, którą podaje się do 3 miejsca po przecinku, oraz masy odpadów innych niż niebezpieczne, podaje się odpowiednio do 1 miejsca po przecinku.

Raportowanie do marszałka

Przedsiębiorca składa sprawozdanie do marszałka w województwie. – Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz rodzaju posiadanej decyzji zbiorcze zestawienie danych o odpadach przekazuje się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności – mówi Wójcik.
W przypadku prowadzenia działalności na terenie różnych województw, zestawienie danych powinno zostać złożone właściwym marszałkom i uwzględniać dane dotyczące działalności prowadzonej wyłącznie na terenie tego województwa. Jeśli działalność prowadzona jest w kilku gminach na terenie jednego województwa, podaje się zarówno dane dla każdego miejsca prowadzenia działalności – z wyjątkiem usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw – oraz łączne zestawienia rodzajów i ilości odpadów wytworzonych przez dany podmiot na terenie całego województwa.

 Obowiązek raportowania

Obowiązek składania sprawozdań rocznych z gospodarowania odpadami dotyczy podmiotów wytwarzających odpady oraz (z wyjątkami) gospodarujących nimi zobowiązanymi w obu przypadkach do prowadzenia ewidencji odpadów.

Z obowiązku złożenia sprawozdania zwolnione są podmioty, które nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, np. podmioty prowadzące tzw. nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów, czyli zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych w aptekach, sklepach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach – podkreśla Wójcik.

 Termin nadania

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2016 r.  za poprzedni rok kalendarzowy. O terminowym złożeniu sprawozdania decyduje data stempla pocztowego, czyli data nadania. Przekazanie sprawozdania za potwierdzeniem odbioru dokumentuje jego złożenie.

Wzór sprawozdania

Wzór sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zamieszczany jest w aktach wykonawczych wydawanych przez Ministra Środowiska.