JR HOLDING S.A. przeznaczy do 5 mln zł na program buy-back

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., przeznaczy środki w wysokości do 5 mln zł na realizację programu skupu akcji własnych. Emitent liczy również na dalszy rozwój segmentu biznesowego związanego z branżą Odnawialnych Źródeł Energii.

 Akcjonariusze JR HOLDING S.A. podczas NWZA, które odbyło się w dniu 07.01.2016 r., podjęli uchwałę o przyjęciu zmienionego programu skupu akcji własnych. Zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą, Zarząd Spółki został upoważniony do nabycia maksymalnie 7.800.000 szt. akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,10 zł i nie wyższej niż 2,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację programu buy-back wyniesie do 5 mln zł, a termin jego trwania został przewidziany do dnia 31.12.2017 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Nabyte akcje będą mogły być umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Zarząd Spółki jest przekonany, że wdrożenie programu skupu akcji własnych wpłynie korzystnie na jej wycenę rynkową.

„Widząc niedoszacowanie wyceny rynkowej Spółki, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu programu skupu akcji własnych. Środki, które zamierzamy przeznaczyć na ten cel, są dosyć wysokie i wierzę, że program buy-back przyczyni się także do wzrostu płynności obrotu. Głównym celem jest umorzenie skupionych akcji, natomiast opcjonalnie Spółka może również osiągnąć zysk z dalszej odsprzedaży nabytych akcji. Liczę oczywiście na pozytywną reakcję rynku i naszych Akcjonariuszy, dla których wprowadzenie programu skupu akcji własnych powinno być bardzo dobrą informacją.” – komentuje January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Istotnym wydarzeniem dla Emitenta związanym z rozwojem segmentu biznesowego w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii jest podjęcie uchwał przez NWZA spółek COLUMBUS CAPITAL S.A. oraz Columbus Energy S.A. odnośnie połączenia obu podmiotów. Głównym celem nowo utworzonej Spółki będzie zdobycie wysokiej pozycji rynkowej w branży fotowoltaiki, a także przeniesienie notowań jej akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Podmiot będzie także prowadził działalność inwestycyjną w przedsiębiorstwa z sektora MŚP. JR HOLDING S.A. wraz z podmiotami powiązanymi posiada obecnie 35,96% łącznej liczby akcji Columbus Energy S.A.

 „Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu planu połączenia obu spółek przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy COLUMBUS CAPITAL S.A. i Columbus Energy S.A. znacząco przybliżyło te podmioty do finalizacji całego procesu fuzji. Spółka posiada przejrzystą strategię rozwoju na kolejne lata, a jej skuteczna realizacja powinna przyczynić się do osiągania coraz lepszych wyników finansowych i stałego wzrostu wartości Spółki. Z bardzo dużym optymizmem podchodzimy do planów rozwoju COLUMBUS ENERGY S.A., bowiem tak będzie się nazywał nowy podmiot po przeprowadzonym procesie połączenia.” – ocenia Ciszewski.

JR HOLDING S.A. osiągnęła w 3 kw. 2015 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 2.193 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży sięgających 1.145 tys. zł. Narastająco, po trzech kwartałach 2015 r. skonsolidowany zysk netto Spółki kształtował się na poziomie ponad 2.154 tys. zł, a wartość przychodów wynosiła 3.388 tys. zł. Emitent znajduje się także od dnia 01.10.2015 r. w segmencie NewConnect Lead, grupującym 26 największych i najpłynniejszych spółek z alternatywnego rynku.

W skład Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. wchodzą głównie podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. JR HOLDING S.A. poszerzyła również prowadzoną działalność poprzez zwiększenie zaangażowania kapitałowego w branżę Odnawialnych Źródeł Energii.