KIH: rząd podejmuje kroki, aby zapewnić stabilne finansowanie systemu ochrony zdrowia

Jacek Gralinski
Jacek Graliński, przedstawiciel Koalicji Izb Handlowych, Przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham

Koalicja Izb Handlowych, reprezentująca sześć międzynarodowych izb handlowych i gospodarczych w Polsce, współpracujących na rzecz wspólnego dialogu, wspierającego zapewnienie finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce na poziomie średniej państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) oraz poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, pozytywnie odnosi się do przyjętych przez rząd projektów ustaw budżetowych. W opinii organizacji reprezentujących zagranicznych inwestorów pozwolą one zapewnić stabilne finansowanie ochrony zdrowia, a realizacja ustawy „6 proc. PKB” na zdrowie wydaje się niezagrożona. Przedstawiciele Koalicji zauważają, że przed resortem zdrowia kluczowe decyzje o podziale dodatkowych środków.

W ostatnim tygodniu doszło do publikacji dwóch ważnych projektów ustaw – nowelizacji obowiązującej ustawy budżetowej oraz ustawy budżetowej na 2021 r. Obydwa dokumenty mają zasadnicze znaczenie dla finansowania systemu ochrony zdrowia. Kryzys gospodarczy spowodowany epidemią COVID-19 oraz rosnące zobowiązania budżetu państwa związane z realizacją ustawy „6 proc. PKB na zdrowie” sprawiają, że rząd będzie zobowiązany do poszukiwania środków na ochronę zdrowia w budżecie centralnym.

Według przedłożonego projektu nowelizacji ustawy budżetowej, w rezerwie ministra zdrowia znajdą się dodatkowe dwa miliardy złotych. Przewidujemy, że znaczna część tej kwoty trafi w postaci dotacji celowej do Narodowego Funduszu Zdrowia pod koniec roku. Zapewnienie dodatkowego źródła finansowania dla płatnika publicznego w roku recesji jest dobrym pomysłem – ocenia Jacek Graliński, przedstawiciel Koalicji Izb Handlowych, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przyszłym roku na ten cel powinno trafić 120,5 mld zł, czyli niemal 14 mld zł więcej niż w roku bieżącym. Według danych zawartych w prognozie przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2021-2023, suma składek na ubezpieczenie w przyszłym roku wyniesie 95,5 mld zł. Pozostała kwota, uzupełniająca różnicę pomiędzy zebranymi składkami a zapisami ustawy określającej minimalny próg nakładów na ochronę zdrowia, jest uzupełniana z budżetu państwa. W wyniku tego przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej na przyszły rok przewiduje wzrost nakładów na ochronę zdrowia o 12,9
mld zł wyższy niż w okresie poprzednim, co oznacza ponad dwukrotny wzrost.
W uzasadnieniu do projektu rząd wskazuje, że tak mocny wzrost wynika z chęci zapewnienia nakładów na poziomie gwarantującym zachowanie ciągłości działań systemu ochrony zdrowia.

Znaczna część środków z przyszłorocznej ustawy budżetowej trafi do płatnika publicznego. Na dzisiaj nie znamy jednak projektu planu finansowego NFZ na kolejny rok, co nie pozwala ocenić jak będą alokowane te środki – mówi Jacek Graliński i dodaje: liczymy, że ich znacząca część trafi na zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii, zgodnie z zapisami dokumentu strategicznego „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”. Dostrzeżenie znaczenia tej dziedziny widzimy chociażby w prezydenckim projekcie ustawy o Funduszu Medycznym i mamy nadzieję, że rząd będzie kontynuował ten kierunek.

Projekt nowelizacji ustawy budżetowej trafił do Sejmu i został nadany mu numer druku sejmowego. Pierwsze posiedzenie, na którym parlament mógłby zająć się regulacją, rozpoczyna się w przyszłym tygodniu. Ustawa budżetowa na kolejny rok została przyjęta przez Radę Ministrów i skierowana do konsultacji z partnerami społecznymi. Zazwyczaj procedowanie projektu odbywa się w czwartym kwartale roku poprzedzającego wejście w życie nowego budżetu.