Medinice S.A. podsumowuje 2021 rok

Sanjeev Choudhary, prezes Medinice
Sanjeev Choudhary, prezes Medinice

Medinice S.A., spółka notowana na głównym parkiecie GPW, rozwijająca małoinwazyjne technologie medyczne w obszarze kardiochirurgii i kardiologii, opublikowała raport roczny za 2021 rok. Spółka podsumowała postępy w projektach naukowych, kluczowe działania i wydarzenia mające miejsce w raportowanym okresie.

Miniony rok był wymagający dla całego rynku MedTech – również dla Medinice. Niepewne nastroje, a także obowiązujące przez większość roku ograniczenia nie pozostały bez wpływu na naszą działalność biznesową i naukowobadawczą. Pandemia wpłynęła negatywnie na terminowe dostawy materiałów, kompletację prototypów, a w efekcie na ich testowanie co wymusiło przesunięcie zaplanowanych terminów badań przedklinicznych. COVID-19 wpłynął również na organizację badań klinicznych i wymusił zwiększenie ilości ośrodków w których prowadzone są badania. W związku z tą sytuacja postanowiliśmy skupić się na najbardziej zaawansowanych projektach tj. PacePress, MiniMax, CoolCryo, EP Bioptom oraz AtriClamp. Naszym głównym celem jest jak najszybsze doprowadzenie do komercjalizacji pierwszego produktu. Obecnie działalność Grupy Kapitałowej prowadzona jest bez większych zakłóceń, dzięki czemu swoją uwagę możemy koncentrować na realizacji kamieni milowych w priorytetowych projektach – mówi Sanjeev Choudhary, Prezes Zarządu i znaczący akcjonariusz Medinice.

Obecnie spółka Medinice koncertuje się na pięciu najbardziej zaawansowanych projektach ze swojego portfolio, które posiadają największy potencjał komercjalizacji. Są to: MiniMax – elektroda 2 w 1., posiadająca funkcje diagnostyczne i lecznicze do wykonywania zabiegów ablacji prądem, EP Bioptom – elektrofizjologiczna elektroda diagnostyczna do endomiokardialnej biopsji, PacePress – opatrunek uciskowy, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka, CoolCryo – kriopalikator do wykonywania małoinwazyjnej krioablacji kardiochirurgicznej oraz AtriClamp – innowacyjna technologia zamknięcia uszka lewego przedsionka serca (LAAO).

Najważniejszymi osiągnięciami Spółki w 2021 roku było m.in. otrzymanie od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL) zgody na przeprowadzenie badań klinicznych w projekcie PacePress. Jest to pierwsze badanie kliniczne jakie zostało rozpoczęte w historii działalności Grupy. W maju Spółka rozpoczęła nabór pacjentów do ww. badania po zakończeniu którego planowane jest przystąpienie do ostatniego etapu poprzedzającego wprowadzenie produktu na rynek tj. certyfikacji CE. W marcu 2021 r. Spółka rozpoczęła też działania mające na celu certyfikację urządzenia w USA (FDA).

Projekty CoolCryo i Minimax znajdują się na etapie badań przedklinicznych. W marcu 2021 r. zakończono pierwszą część przewlekłych badań przedklinicznych w projekcie CoolCryo, natomiast w listopadzie zakończona została faza ostra badania przedklinicznego w projekcie MiniMax. Jednocześnie została rozpoczęta pierwsza część badań fazy przewlekłej.

EP Bioptom, czyli projekt z obszaru elektrod elektrofizjologicznych znajduje się na etapie badań przemysłowych projektowania i przygotowania technologii produkcji prototypu. Medinice prowadzi postępowanie wyboru partnera strategicznego, który wyprodukuje elektrody zgodnie z przygotowanym projektem.

W obszarze nowych produktów w maju 2021 r. Medinice S.A. nabył udział w projekcie AtriClamp, którego celem jest dokończenie produktu – zacisku do procedury kardiochirurgicznej polegającej na zamknięciu uszka lewego przedsionka serca w celu zapobiegnięcia powstawania udarów mózgu.

Sytuacja finansowa Grupy w 2021 r.

Z racji na badawczo-rozwojowy profil prowadzonej działalności Medinice nie osiąga powtarzalnych, znaczących przychodów ze sprzedaży.

Swoją działalność Grupa Kapitałowa finansuje głównie kapitałem własnym. W czerwcu 2021 r. w ramach emisji 829 766 akcji serii J, Spółka pozyskała 24,89 mln zł na rozwój kluczowych produktów. Kwota ta zabezpiecza finansowanie projektów i doprowadzenie ich do fazy komercjalizacyjnej. Miało to bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu kapitałów własnych Spółki do 40,579 mln zł na koniec 2021 r. wobec 16,980 mln zł rok wcześniej.

Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów na koniec 2021 r. wyniósł 31,922 mln zł wobec 11,537 mln zł rok wcześniej.

Spółka nie zmienia swoich planów strategicznych i w nadchodzących kwartałach, tak jak i w poprzednich, zamierza koncertować się na dalszym budowaniu wartości Grupy Medinice S.A. poprzez realizację kamieni milowych w priorytetowych i nowych projektach oraz poszerzaniu swojego portfolio o kolejne innowacyjne technologie medyczne.