MLP Group osiągnęło ponad 480 mln zł zysku netto

Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.
Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.
  • Zysk netto wyniósł 480,5 mln zł, +182% r./r.
  • Wartość nieruchomości inwestycyjnych zwiększyła się do 3,4 mld zł, +46% r./r.
  • Umowy najmu w 2021 r. na blisko 310 tys. m2, +50% r./r.
  • NAV na akcję wyniósł 85,36 zł, +40% r./r.
  • Wskaźnik FFO wyniósł 54,7 mln zł, + 17% r./r.
  • Dynamiczny rozwój na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim oraz planowane wejście na rynek Beneluksu i na Węgry
  • Zabezpieczone portfolio gruntów pod nowe inwestycje
  • Stabilność operacyjna poprzez zminimalizowane ryzyka wzrostu stóp procentowych, inflacji, wahań kursów walut

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za 2021 rok. W minionym roku Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 51% do poziomu 1,82 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 46% do około 3,4 mld zł. Skonsolidowane przychody z tytułu umów najmu (tj. podstawowej działalności Grupy) wyniosły 196 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu r./r. o prawie 15%. Grupa wypracowała 632,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej, czyli o 112% więcej niż rok wcześniej.  Jednocześnie niemalże potroiła wynik netto do 480,5 mln zł.

Strategicznym celem MLP Group pozostaje rozwój w Polsce oraz na rynku niemieckim, austriackim oraz rumuńskim. W najbliższym czasie planowana jest również ekspansja w krajach Beneluksu i na Węgrzech. MLP Group oferuje powierzchnie magazynowe w formacie magazynów big box oraz obiektów typu Business Park (Urban / City Logistics).

Dla MLP Group miniony 2021 rok był bardzo udany. Znalazło to odzwierciedlenie w naszych całorocznych wynikach, które obejmują wzrost wyceny portfela do 3,4 miliarda złotych, osiągnięcie ponad 480 mln złotych zysku netto i rekordowy wolumen umów najmu. Portfel wszystkich zawartych umów najmu na koniec zeszłego roku wygeneruje, w następnych okresach, przychód z czynszów na poziomie ok. 36 mln EUR w skali rocznej, co stanowić będzie ponad 40% przyrost względem minionego roku. Dynamika popytu w sektorze przemysłowym i logistycznym pozostaje bardzo dobra. Przyczyniają się do tego długoterminowe trendy rozwoju handlu elektronicznego i cyfrowej ekonomii, skracanie łańcuchów dostaw oraz coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój. W najbliższych latach w jeszcze większym stopniu będziemy koncentrować się na projektach z zakresu logistyki miejskiej mających wysoki potencjał wzrostu na rynkach, odpowiadając na potrzeby wynikające z ewolucji handlu detalicznego (e-commerce). Nasza ugruntowana pozycja w Europie oraz wieloletnie doświadczenie zespołu, wraz z ciągle rozbudowanym portfolio projektów, zapewnia nam silne podstawy do dalszego, bardzo dynamicznego wzrostu skali działania w następnych latach, aczkolwiek nie wiemy, jak przełoży się na sytuację ekonomiczną inwazja rosyjska na Ukrainie – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

W 2021 r. Grupa prowadziła realizację projektów o łącznej powierzchni ponad 310 tys. m2. W trakcie budowy i w przygotowaniu pozostawało ponad 210 tys. m2. W minionym roku wynajętych zostało łącznie blisko 310 tys. m2 powierzchni magazynowej, co jest wynikiem lepszym o około 50% niż w roku poprzedni roku. Dodatkowo, w pierwszych miesiącach 2022 roku obserwujemy na wszystkich rynkach dużą aktywność najemców. MLP Group na koniec grudnia 2021 r. posiadało blisko 1 mln m2 powierzchni magazynowej. Poziom pustostanów w ramach istniejących obiektów pozostawał na bardzo niskim poziomie poniżej 3%. Grupa ma zawartych szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane kolejne parki logistyczne w Polsce i na terenie Zachodniej Europy. Bazując na posiadanych i objętych rezerwacją gruntach MLP Group ma zabezpieczony potencjał rozwoju na kolejne około 1 mln m2, a powierzchnia gruntów objętych rezerwacją sięga około 150 ha.

Zgodnie z celami strategicznymi w 2022 roku wydatki na inwestycje (CAPEX) sięgną około 200 mln euro, z czego na zakup gruntów przeznaczone będzie około 30%, a na realizację inwestycji pozostałe 70%. W zakresie leasingu planowane jest podpisanie umów na łącznie 250 tys. m2.

– Uwzględniając aktualną sytuację geopolityczną i dużą zmienność w gospodarce jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wyzwań w najbliższym czasie. Wszystkie umowy najmu są indeksowane do wskaźników inflacji europejskiej. Wzrost inflacji powoduje zatem automatyczne zwiększenie przychodów.  Czynsze najmu są denominowane w euro lub są wyrażone bezpośrednio w tej walucie. Mamy dzięki temu bardzo ograniczoną ekspozycję na ryzyko wahań kursowych. Niemalże 100% kwoty  kredytów jest zabezpieczona instrumentem IRS na najbliższy okres 5 lat, stąd mamy bardzo małą ekspozycję na ryzyko wzrostu stóp procentowych. Z kolei zdywersyfikowane geograficznie na kilka krajów, a także zróżnicowane branżowo portfolio klientów, wraz ze średnią długością umów najmu wynoszącą ponad 8 lat, daje nam dużą stabilność operacyjną. Oczywiście bardzo istotna jest dla nas również dywersyfikacja źródeł energii. Realizowana instalacja paneli fotowoltaicznych na naszych wszystkich obiektach magazynowych powinna nam pozwolić wyprodukować w 2024 r. od 12 do 14 GWh zielonej energii. Do tego czasu chcemy również osiągnąć poziom zerowej emisji CO2. Naszą mocną stroną jest zabezpieczone portfolio działek umożliwiające nam szybki rozwój w najbliższych latach na rynkach europejskich, a tym samym osiągnięcie założonych celów strategicznych – dodał R. T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.