Netia SA wyniki finansowe za 2010 rok

0

Netia SA ogłosiła wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2010 rok. Spółka zanotowała zysk netto w kwocie 263,9 mln zł, a skorygowany zysk netto wyniósł 55,6 mln zł. Przychody wzrosły o 4 proc. w stosunku do 2009 roku do sumy 1,569 mld złotych.

„Netia po raz kolejny zakończyła rok realizując wszystkie założenia finansowe rocznej prognozy. Przychody wzrosły o 4 proc., a skorygowany zysk EBITDA zwiększył się o 18 proc. w stosunku do 2009 roku. Dzięki wzrostowi bazy klientów szerokopasmowego Internetu, synergiom uzyskanym dzięki połączeniu z Tele2 Polska oraz kontroli kosztów operacyjnych, pozycja finansowa Netii z zyskiem netto w wysokości 264 mln zł jest bardzo silna. Spółka wyróżnia się na tle innych firm sektora telekomunikacyjnego, czego potwierdzeniem jest m.in. odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, co wpłynęło istotnie na wyniki Spółki w IV kwartale 2010 roku. W rok 2011 patrzymy z optymizmem, oczekujemy, iż pozycja finansowa Spółki będzie jeszcze silniejsza dzięki wysokiemu poziomowi generowanych wolnych przepływów pieniężnych, prognozowanych na bieżący rok na poziomie ponad 170 milionów złotych. Ten rok to również początek implementacji Strategii 2020, którą ogłosiliśmy z początkiem bieżącego roku. Netia zamierza również odgrywać istotną rolę w konsolidacji polskiego sektora telekomunikacyjnego, zarówno w segmencie sieci ethernetowych, jak i pozostałych usług stacjonarnych, jeżeli nadarzy się ku temu sposobność” – powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii.

Przychody Netii za 2010 r. wyniosły 1,569 mld złotych, rosnąc o 4 proc. w stosunku do 2009 r.

W 2010 roku Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 263,9 mln zł w porównaniu do 88,7 mln zł zysku netto w 2009 roku. Na poziom zysku netto w IV kw. 2009 i IV kw. 2010 roku wpływ miały wydarzenia jednorazowe. W IV kw. 2009 roku Netia odnotowała większy zysk dzięki rozpoznaniu 88 mln złotych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W IV kw. 2010 roku zysk netto wzrósł dzięki odwróceniu części wcześniejszych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Spółki, na kwotę 221,2 mln zł (łącznie w latach 2000 – 2006 Netia odpisała wartość aktywów trwałych na kwotę ponad 1,3 mld zł).

Czytaj również:  CEO Huawei Polska: sieć 5G może się pojawić w pierwszych polskich miastach już w 2020 r.

„Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w branży telekomunikacyjnej zdarza się niezwykle rzadko. Świadczy to o pewności, z jaką Zarząd patrzy na możliwości generowania w kolejnych latach dodatkowych przepływów pieniężnych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, co jest istotnym elementem Strategii 2020” – powiedział Jonathan Eastick, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Netii.

Bez uwzględniania wydarzeń jednorazowych zysk netto Spółki w IV kw. 2010 wyniósł 19 mln zł w porównaniu z 8,1 mln zł w IV kw. 2009 roku. Przez cały 2010 rok, jak i w IV kwartale Netia odnotowała pozytywne przepływy wolnych środków pieniężnych (FcF). W całym 2010 roku FcF wyniósł 159,7 mln zł, co stanowi wzrost o 178 proc. w porównaniu do roku 2009.

Liczba klientów usług szerokopasmowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła 690,247 tys., co stanowi wzrost o 6 proc. z poziomu 653,901 tys. na koniec września 2010 roku i daje Netii 11,5 proc. udziału w rynku. Liczba klientów usług głosowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła 1,231 mln, co stanowiło wzrost o 6 proc. w porównaniu do 31 grudnia 2009 r. Łączny udział Spółki w rynku stacjonarnych usług głosowych wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 11,5 proc. do 13,1 proc. Netia posiadała na dzień 31 grudnia 2010 r. 512 uwolnionych węzłów LLU z dostępem do około 4,3 mln linii i 126,895 tys. klientów usług szerokopasmowych.

Prognoza na 2011

Netia prognozuje powiększenie na koniec 2011 roku swojej bazy klientów szerokopasmowego Internetu do poziomu pomiędzy 780 a 800 tys. Spółka planuje uwolnienie kolejnych węzłów LLU aż do osiągnięcia liczby 700 na koniec 2011 r. Prognoza przychodów na koniec 2011 r. to ponad 1,610 mld zł, EBITDA powyżej 405 mln zł, EBIT powyżej 70 mln zł, wolne środki pieniężne na poziomie ponad 170,0 mln zł, natomiast wydatki inwestycyjne mają osiągnąć kwotę 230,0 mln zł. Netia prognozuje, iż każdy kwartał 2011 zakończy z zyskiem netto. Prognoza średnioterminowa Spółki pozostaje bez zmian.