NEUCA w III kwartale br. wraca na ścieżkę wzrostu wyników finansowych r/r

Piotr Sucharski, prezes spółki Neuca
Piotr Sucharski, prezes spółki Neuca
  • W III kwartale 2023 roku wartość rynku hurtu aptecznego wyniosła 10,3 mld zł, rosnąc wobec analogicznego kwartału 2022 roku o 6%*. Jednak ponad 70% wzrostu wartości rynku detalicznego to wpływ czynnika inflacyjnego**.
  • Sprzedaż Grupy NEUCA w okresie lipiec-wrzesień br. wyniosła niemal 3 mld zł i w porównaniu z kwartałem sprzed roku była wyższa o 5,6%. W III kwartale br. udziały rynkowe Grupy wyniosły 31,0% (wobec 31,1% r/r i kw/kw)*. W obszarze aptek niezależnych udziały utrzymują się na bardzo wysokim poziomie – 38,1% (37,9% w II kwartale 2023 roku i 38,2% w porównywalnym okresie r/r)***.
  • Grupa w III kwartale br. poprawiła o 1 pkt r/r i kw/kw odczyt wskaźnika Net Promoter Score, który wyniósł w wskazanym okresie 70 pkt. NEUCA utrzymuje wieloletnią pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta przygotowywanym przez Monitor Apteczny, prowadząc we wszystkich kategoriach.
  • NEUCA dzięki wysokiemu poziomowi zaufania systematycznie zwiększa liczbę uczestników programów partnerskich Partner/Świat Zdrowia, IPRA. Na koniec III kwartału br. liczba aptek niezależnych uczestniczących w programach wyniosła 4007 (wobec 3890 w okresie 12 miesięcy wcześniej).
  • Grupa po kilku kwartałach przejściowego spadku wyników kwartalnych r/r wchodzi na ścieżkę wzrostu. W okresie lipiec-wrzesień br. NEUCA osiągnęła 110,9 mln zł EBITDA co jest o 43,9% lepszym wynikiem r/r i 50,6 mln zł zysku netto (+76,4% r/r). Zyski EBITDA i netto bez zdarzeń jednorazowych wzrosły w III kwartale 2023 roku odpowiednio o 22,2% r/r (94,3 mln zł) i 18,3% r/r ( 34 mln zł). Skumulowany zysk EBITDA w okresie styczeń-wrzesień br. wyniósł 294,5 mln zł (wobec 282,7 mln zł r/r), w ujęciu bez zdarzeń jednorazowych 277,8 mln zł (vs 282,7 mln zł). Natomiast zysk netto po 9 miesiącach br. wynosi 126,6 mln zł  oraz skorygowany: 115,1 mln zł.

Trzeci kwartał 2023 to czas zmian w prawie regulującym rynek farmaceutyczny. W życie weszły trzy ustawy wprowadzające znaczące zmiany wpływające na wszystkich uczestników rynku. Są to: duża nowelizacja ustawy refundacyjnej, ustawa wprowadzająca darmowe leki dla dzieci, młodzieży i seniorów 65+ oraz nowelizacja Prawa farmaceutycznego, zwana Apteką dla Aptekarza 2.0.  To bardzo znaczące zmiany, które istotnie wpływają na wszystkich uczestników rynku, w tym stabilizują a nawet poprawiają kondycję finansową aptek.  Wiele jednak zależy od dalszych prac, rozporządzeń i praktyki rynkowej – mówi Grzegorz Dzik, Wiceprezes Zarządu NEUCA S.A.

Grupa osiąga pozytywne dynamiki wartości sprzedaży (2,97 mld zł w 3Q 2023 tj. +5,6%) owocujące stabilnym r/r udziałem  w rynku hurtu (31,0% w 3Q 2023 vs 31,1% r/r). W strategicznym obszarze aptek niezależnych udziały Grupy od 3 miesięcy utrzymują się na wysokim poziomie przekraczając 38%***. O sile Grupy NEUCA w tym segmencie rynku świadczą wskaźniki strategiczne takie jak wartościowy udział aptek współpracujących 86,7% (+1,4 pkt proc. r/r), czy 76,6% wartościowy udział klientów retencyjnych (+0,8 pkt proc. r/r).

III kwartał 2023 roku był kolejnym okresem stabilizacji dynamiki wzrostu kosztów. W kategoriach wynagrodzeń, kosztów paliwa, ogrzewania i gazu oraz energii elektrycznej wyniosła dynamika wyniosła 3% kw/kw (+4,6 mln zł) +17% r/r (+25,5 mln zł). W wynikach II kwartału br. analogiczne dynamiki ukształtowały się na poziomach 3% kw/kw oraz 32% r/r.

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA przedstawia poniższa tabela:

(mln zł) 1-3Q 2023 1-3Q 2022 zmiana  % r/r 3Q 2023 3Q 2022 zmiana
% r/r
Przychody ze sprzedaży 8 860,8 8280,3 +7% 2967,6 2 809,0 +6%
Zysk brutto ze sprzedaży    964,8 846,0 +14% 324,8 282,1 +15%
Rentowność brutto 10,89% 10,22% + 0,67 pp. 10,95% 10,04% +0,91 pp.
EBITDA    294,5 282,7 +4% 110,9 77,1 +44%
EBIT    210,7 212,3 -1% 82,5 52,0 +58%
Wynik netto    126,6 134,2 -6% 50,6 28,7 ­+76%

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA (bez zdarzeń jednorazowych):

(mln zł) 1-3Q 2023 skoryg 1-3Q 2022 skoryg zmiana  % r/r 3Q 2023 skoryg 3Q 2022 skoryg zmiana % r/r
Przychody ze sprzedaży 8 860,8 8280,3 +7% 2967,6 2 809,0 +6%
Zysk brutto ze sprzedaży    964,8 846,0 +14% 324,8 282,1 +15%
Rentowność brutto 10,89% 10,22% + 0,67 pp. 10,95% 10,04% +0,91 pp.
EBITDA    277,8 282,7 -2% 94,2 77,1 +22%
EBIT    194,0 212,3 -9% 65,8 52,0 +26%
Wynik netto 115,1 145,6 -21% 34,0 28,7 +18%

 

W segmencie produkcji farmaceutyków w III kwartale 2023 roku przychody ze sprzedaży produktów Synoptis Pharma zrealizowane przez segment hurtowej dystrybucji leków wyniosły 82,8 mln zł (wobec 68,6 mln zł w okresie lipiec-wrzesień 2022 roku). Zysk EBIT segmentu był o ponad 60% wyższy r/r (+61,3%) i wyniósł 22,9 mln zł. Analogiczne dane obejmujące okres 9 miesięcy br. to 53,5 mln zł (vs 52,8 mln zł r/r). W strukturze skonsolidowanego zysku operacyjnego segmentu, rosnący udział osiągają spółki produkcji kontraktowej (Global Pharma i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ewa”).

Łączne przychody ze sprzedaży obszarów biznesów pacjenckich i badań klinicznych w III kwartale br. ukształtowały się na poziomie 227,3 mln zł (+55,8% r/r), narastająco od początku br.: 655,9 mln zł (+78,2% r/r). Backlog obszarów SMO i CRO segmentu badań klinicznych na 30 września 2023 r. wyniósł niemal 1 mld zł (987,4 mln zł).

Zbudowaliśmy  doskonałe fundamenty pod sukcesy w kolejnych miesiącach. Nowa legislacja i nadchodzące zmiany rynkowe będą wspierać rozwój naszej działalności podstawowej. Rozwój całego sektora medycznego jest wspierany przez czynniki demograficzne, jak i rosnącą w społeczeństwie świadomość zdrowia. Znajduje to odzwierciedlenie w zwiększających się stale  wydatkach gospodarstw domowych na ten cel – podsumowuje Grzegorz Dzik. – Obecność Grupy w segmentach nie związanych z dystrybucją farmaceutyczną dynamicznie rośnie, synergicznie wzmacniając naszą pozycję na rynku ochrony zdrowia – dodaje.