PLAY publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji

Jørgen Bang-Jensen

PLAY Communications S.A.[1] („Spółka”) będąca właścicielem 100% udziałów w P4 sp. z o.o. („PLAY”), która jest operatorem telefonii komórkowej PLAY, jednej z najszybciej rozwijających się firm telekomunikacyjnych w Europie, opublikowała dziś prospekt emisyjny oraz cenę maksymalną i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji („IPO” lub „Oferta”).

Komentując dzisiejsze ogłoszenie, Jørgen Bang-Jensen, Prezes Zarządu PLAY, powiedział:

W ciągu najbliższych dwóch tygodni będę miał przyjemność spotkać się z potencjalnymi inwestorami i zaprezentować im historię unikalnego sukcesu na europejskim rynku telekomunikacyjnym. W ciągu dziesięciu lat od pojawienia się w Polsce nowego operatora, PLAY zdobył ponad 27% udział w rynku pod względem liczby klientów, generując przy tym marże EBITDA i wskaźniki konwersji gotówki na najwyższych poziomach w branży. Wierzymy, że nasza pierwsza oferta publiczna stwarza inwestorom możliwość skorzystania ze stałego wzrostu naszej firmy, osiąganych wartości przepływów pieniężnych i rentowności„.

Informacje ogólne

 • Cena maksymalna została ustalona na 44,00 PLN za jedną akcję
 • W ramach IPO oferowane będą wyłącznie  istniejące akcje zwykłe luksemburskiej spółki PLAY Communications S.A., należącej do spółki Play Holdings 1 S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”), będącej własnością i kontrolowanej przez spółkę Tollerton Investments Limited i Telco Holdings S.à r.l.
 • Docelowa wielkość Oferty ma wynieść od ok. 38% do 44% akcji Spółki, z wyłączeniem opcji dodatkowego przydziału (stabilizacyjnej), lub między ok. 42% a 48% akcji Spółki, z uwzględnieniem opcji dodatkowego przydziału
 • Zakładając sprzedaż maksymalnej liczby 121,6 mln[2] akcji oferowanych po cenie maksymalnej oczekuje się, że wpływy z Oferty wyniosą ok. 5,3 mld PLN (ok. 1,3 mld EUR)[3], przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału i braku transakcji stabilizacyjnych
 • Akcjonariusz Sprzedający przyzna Globalnym Koordynatorom opcję (stabilizacyjną) nabycia do 11,1 mln istniejących akcji zwykłych w celu pokrycia dodatkowych przydziałów
 • Oczekuje się, że po przeprowadzeniu Oferty free float Spółki będzie kształtował się na poziomie do ok. 48%[4], przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału i nie zawierania transakcji stabilizacyjnych
 • Na podstawie ceny maksymalnej zakłada się, że kapitalizacja rynkowa Spółki powinna kształtować się na poziomie ok. 11,2 mld PLN (ok. 2,6 mld EUR)[5]
 • Na podstawie planowanej wartości dywidendy PLAY za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. wynoszącej 650 mln PLN, dla której obecni akcjonariusze deklarują poparcie, zakładana wysokość stopy dywidendy wynosi 5,8% przy założeniu ceny maksymalnej
 • Wyłącznie Akcjonariusz Sprzedający otrzyma wpływy z Oferty i zamierza wykorzystać część tych wpływów, by przedterminowo wykupić obligacje Senior PIK Toggle Notes, o zapadalności w 2022 r., wyemitowane przez Impera Holdings S.A., swoją spółkę dominującą. Akcjonariusz Sprzedający wykorzysta pozostałą część uzyskanych środków na sfinansowanie dystrybucji do swoich akcjonariuszy i częściowe rozliczenie pieniężne istniejących programów motywacyjnych, które zostaną zakończone w związku z Ofertą w zakresie w jakim nie będą one reinwestowane w akcje przez menadżerów
 • Oferta obejmuje ofertę publiczną skierowaną do inwestorów indywidualnych, uprawnionych pracowników i inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz ofertę skierowaną do inwestorów międzynarodowych zgodnie z Regulacją S i Przepisem 144A
 • Spółka i Akcjonariusz Sprzedający zgodzili się na wprowadzenie zwyczajowego zobowiązania do niesprzedawania akcji Spółki przez 180 dni od momentu debiutu (tzw. lock-up). Nowe akcje, które zostaną wyemitowane, dla zarządu oraz około 100 menedżerów i kluczowych pracowników w pierwszym dniu notowania, lub wkrótce po, będą również podlegały lock-upowi do 3 lat[6]
 • J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank działają jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu. Bank Zachodni WBK S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego działają jako Współprowadzący Księgę Popytu i Współoferujący.

Oferta dla inwestorów indywidualnych

 • Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w terminie od 4 do 12 lipca br.
 • Okres zapisów dla inwestorów indywidualnych został podzielony na dwie części: zlecenia zakupu złożone w pierwszym okresie zapisów (4-7 lipca 2017 r.) uzyskają przydział preferencyjny, który w przypadku redukcji zapisów na akcje, co do zasady będzie dwukrotnie wyższy niż przydział dla zleceń złożonych w drugim okresie zapisów (8-12 lipca 2017 r.)
 • Zlecenia zakupu akcji w odniesieniu do oferty detalicznej można składać za pośrednictwem Współoferujących oraz innych firm inwestycyjnych i banków („Członkowie Konsorcjum Detalicznego”)
 • Szczegółowa lista punktów obsługi klienta Członków Konsorcjum Detalicznego, którzy przyjmują zapisy dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.playcommunications.com oraz stronie dedykowanej zapisom dla inwestorów indywidualnych www.akcjeplay.pl
 • By złożyć zapisy na akcje, inwestorzy indywidualni muszą posiadać otwarty rachunek inwestycyjny prowadzony przez Członka Konsorcjum Detalicznego. Osoba, która nie posiada takiego rachunku, a chce złożyć zapisy na akcje, powinna otworzyć taki rachunek najpóźniej przed złożeniem zapisu
 • Zapisy na akcje należy składać na formularzach udostępnianych przez punkty obsługi klienta Członków Konsorcjum Detalicznego osobiście lub faksem, telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, o ile dany Członek Konsorcjum Detalicznego dopuszcza taki sposób składania zapisów
 • Zakłada się, że ok. 5% ostatecznej ogólnej liczby akcji będzie zaoferowane inwestorom indywidualnym i uprawnionym pracownikom

Oferta dla uprawnionych pracowników

 • Uprawnieni pracownicy, czyli głównie pracownicy Spółki i jej spółek zależnych, mogą składać zapisy pomiędzy 4 a 12 lipca br., do maksymalnej liczby 668 akcji na pracownika
 • Uprawnieni pracownicy mogą uczestniczyć w IPO po cenie akcji z oferty z 15% dyskontem, (tj. 37,40 PLN za akcję przy założeniu ceny akcji z oferty równej cenie maksymalnej), otrzymają też przydział gwarantowany akcji (tj. zapisy nie będą podlegać redukcji), który nie będzie przekraczał 668 akcji na każdego uprawnionego pracownika, z zastrzeżeniem zobowiązania się do niesprzedawania akcji przez rok od momentu debiutu
 • Składanie zapisów na akcje przez uprawnionych pracowników może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Szczegółowy wykaz punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, które będą przyjmować zapisy, dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.playcommunications.com
 • By móc złożyć zapisy na akcje, uprawnieni pracownicy muszą mieć otwarty rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. Uprawniony pracownik, który nie posiada takiego rachunku, a chce złożyć zlecenie zakupu akcji, powinien otworzyć taki rachunek najpóźniej przed złożeniem zapisu
 • Zapisy na akcje należy składać na formularzach dostępnych w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub telefonicznie

Harmonogram

 • Prospekt emisyjny dotyczący IPO został opublikowany w dniu dzisiejszym
 • Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych rozpoczyna się dzisiaj i zakończy się 13 lipca 2017 roku. Cena oferowanych akcji zostanie ogłoszona 13 lipca br., a przydział akcji oferowanych zostanie dokonany do 20 lipca 2017 r.
 • Zakłada się, że pierwszy dzień debiutu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się 27 lipca 2017 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Spółki: www.playcommunications.com oraz na stronie www.akcjeplay.pl

[1] Przed rozpoczęciem pierwszej oferty publicznej spółka Play Holdings 2 S.à r.l. została przekształcona w Play Communications S.A.

[2] Wliczając opcję akcji dodatkowych

[3] Wszystkie przeliczenia między PLN a EUR zostały wykonane przy zastosowaniu kursu średniego NBP na poziomie PLN/EUR 4,2265 z 30 czerwca 2017 r.

[4] Zakładając, że wyemitowana zostanie maksymalna liczba nowych akcji dla zarządu i około 100 menedżerów i kluczowych pracowników w dniu, wkrótce po pierwszym notowaniu

[5] W oparciu o wartość 250 mln akcji wyemitowanych przed przeprowadzeniem IPO i nowych akcji wyemitowanych dla Zarządu PLAY oraz około 100 menedżerów i kluczowych pracowników w dniu, lub wkrótce po pierwszym notowaniu (przy założeniu ceny maksymalnej)

[6] Z następującym harmonogramem: 100% lock-up do 1-ej rocznicy debiutu, 80% lock-up do 2-giej i 40% lock-up do 3-ciej rocznicy debiutu