Prezes UODO wycofuje skargę kasacyjną w sprawie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej

uodo urząd ochrony danych osobowych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2024 r. zapadły w sprawie dotyczącej przekazania przez Ministra Cyfryzacji danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej w związku z przygotowaniami organów administracji rządowej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. skłonił Prezesa UODO do wycofania skargi kasacyjnej w podobnej sprawie.

Mirosław Wróblewski, Prezes UODO pismem procesowym z dnia 26 marca 2024 r. skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego cofnął skargę kasacyjną, jaką organ nadzorczy złożył od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającego postanowienie Prezesa UODO o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ze skargi jednego z obywateli na Ministerstwo Cyfryzacji, które przekazało Poczcie Polskiej jego dane osobowe na potrzeby tzw. wyborów kopertowych.

Jednocześnie Prezes UODO wniósł o umorzenie postępowania w tej sprawie przed NSA.

Wskazanym wyrokiem z dnia 13 marca 2024 r. NSA oddalił bowiem skargę kasacyjną Poczty Polskiej od wyroku WSA w Warszawie z dnia 26 lutego 2021 r. zapadłego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na czynność Ministra Cyfryzacji w przedmiocie udostępnienia Poczcie Polskiej danych osobowych z rejestru PESEL.

Wskutek powyższego rozstrzygnięcia NSA, ww. wyrok WSA, w którym sąd ten stwierdził bezskuteczność opisanej czynności Ministra Cyfryzacji jako naruszającej przepisy prawa obowiązujące w momencie jej dokonania, stał się prawomocny.

W kontekście powyższego Prezes UODO nie może podtrzymać stanowiska zaprezentowanego tak w zaskarżonym postanowieniu, jak i w skardze kasacyjnej, gdzie wskazano, że z uwagi na istniejące w obrocie prawnym, w czasie przekazywania danych osobowych z rejestru PESEL, rozstrzygnięcie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r., nakładające na Pocztę Polską obowiązek, o którym mowa w art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dla realizacji którego potrzebne jest pozyskanie danych osobowych przez operatora pocztowego, istniała podstawa prawna do udostępnienia tych danych operatorowi pocztowemu i pozyskanie danych osobowych przez Pocztę Polską miało oparcie w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.