Rada Dialogu Społecznego o reformie edukacji

Bochniarz

Posiedzenie plenarne RDS, obok bieżących kwestii związanych z pracami zespołów problemowych oraz stanowiska RDS w sprawie założeń projektu budżetu państwa i propozycji średniorocznych wskaźników makroekonomicznych i płacy minimalnej, poświęcone było dyskusji na temat planowanej reformy systemu edukacji.

W posiedzeniu obok prezydent H. Bochniarz, wiceprzewodniczącej RDS udział wzięli M. Krzysztoszek, J. Męcina, J. Mordasewicz i G. Baczewski oraz eksperci ds. systemu edukacji z naszej organizacji. W pierwszej części posiedzenia RDS przyjęła uchwałę nr 14 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podkreślając, że pracodawcy i związki zawodowe stanowczo nie zgadzają się z próbą przeznaczania środków FP i FGŚP na inne cele niż polityka rynku pracy i ochrona roszczeń pracowniczych. RDS przyjął też uchwałę nr 15 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności.

W kolejnej części posiedzenia odbyła się dyskusja nad wskaźnikami makroekonomicznymi i założeniami projektu budżetu państwa. Przedmiotem dyskusji były w szczególności założenia projektu budżetu państwa na rok 2017, propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017, propozycja wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę za rok 2017.

W ostatniej części posiedzenia odbyła się dyskusja nad reformą systemu edukacji, poprzedzona prezentacją zakresu i kierunków reform przedstawioną przez minister Edukacji Narodowej A. Zalewską. Eksperci Konfederacji Lewiatan zwracali uwagę, że zaproponowane kierunki zmian w systemie edukacji zawodowej są najistotniejsze z perspektywy gospodarki. KL zadeklarowała współpracę z ministerstwem, podkreślając, że reformowaniu systemu edukacji zawodowej należy wykorzystać potencjał organizacji pracodawców, zamiast powoływać się na iluzoryczne wsparcie i nowe koncepcje powoływania samorządu gospodarczego. Pracodawcy i ich organizacje chcą wspierać tak potrzebną reformę systemu edukacji tu i teraz.

Konfederacja Lewiatan